Om en behörig företrädare lämnar uppgifter för någon annan, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds. Det är också den som företräds som ansvarar för de lämnade uppgifterna.

Huvudregeln

Om en behörig företrädare lämnat en deklaration eller någon annan uppgift anses uppgiften ha lämnats av den som företräds (4 kap. 1 § SFL).

Det är den uppgiftsskyldiga och inte företrädaren som ansvarar för att lämnade uppgifter är lämnade i rätt tid och är korrekta. Uppgifterna ligger till grund för den handläggning som avser den uppgiftsskyldiga. En eventuell sanktion, skattetillägg eller förseningsavgift, drabbar den uppgiftsskyldiga.

Presumtionsregeln

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen (4 kap. 2 § SFL).

Regeln innebär att Skatteverket normalt inte behöver utreda en företrädares behörighet att lämna deklarationer eller uppgifter. Om Skatteverket ändå skulle uppmärksamma att uppgifterna lämnats av någon annan än en behörig ställföreträdare får verket begära in nya uppgifter. Om en deklarationshandling är underskriven av en obehörig företrädare är deklarationsskyldigheten inte fullgjord.

Presumtionen innebär att skattetillägg kan komma att tas ut av en juridisk person även i de fall en oriktig uppgift i en deklaration har lämnats av en obehörig företrädare. Detta är en avsedd konsekvens av regeln, men i ett sådant fall kan bestämmelsen om befrielse från särskild avgift i 51 kap. 1 § SFL bli tillämplig.

Särskilt om dödsbon

När en deklarationsskyldig person avlider ska skyldigheten att deklarera fullgöras av dödsboet (30 kap. 2 och 3 §§ SFL). En av dödsbodelägarna får med stöd av fullmakt från övriga delägare underteckna den avlidnes och senare dödsboets deklarationer, utan att dödboet behöver utse ett deklarationsombud (38 kap. 3 § andra stycket 3 SFL).

De uppgifter som ett ombud lämnar anses lämnade av dödsboet och till följd av presumtionsregeln behöver Skatteverket normalt inte företa någon närmare undersökning av behörigheten.

Fastighetsdeklarationer m.m.

Om en behörig företrädare lämnat en deklaration eller någon annan uppgift anses uppgiften ha lämnats av den som företräds (18 kap. 1 c § FTL).

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen (18 kap. 2 § FTL).

När ett dödsbo är fastighetsägare får en av dödsbodelägarna med stöd av fullmakt från övriga delägare underteckna dödsboets fastighetsdeklarationer, utan att dödsboet behöver utse ett deklarationsombud (18 kap. 1 b § 2 FTL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar