Kontrolluppgift ska lämnas för ersättningar och förmåner som beskattas i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska även lämnas när ersättningen eller förmånen är avgiftspliktig och pensionsgrundande.

Kontrolluppgift ska bara lämnas om ersättningen inte har redovisats och inte heller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Kontrolluppgift ska inte heller lämnas om redovisning per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration skett frivilligt.

Utgiven ersättning

Kontrolluppgifter ska lämnas om ersättningen inte har redovisats och inte heller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. När uppgifter om betalningsmottagaren har redovisats eller skulle ha redovisats i en arbetsgivardeklaration ska ingen kontrolluppgift lämnas (15 kap. 8 § 3 SFL). Detta även om redovisningen per betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration skett frivilligt.

Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör ersättning i inkomstslaget tjänst (15 kap. 2 § SFL). Här omfattas som exempel löner, uppdragsersättningar, pensioner, kostnadsersättningar och skattepliktiga förmåner.

Som utgiven ersättning räknas behållning på pensionssparkonto som ska avskattas i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § IL (15 kap. 2 § andra stycket 1 SFL).

Som utgiven ersättning räknas även belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt bestämmelse i IL eller någon annan lag anses utbetalt (15 kap. 2 § andra stycket 2 SFL).

Kontrolluppgift ska lämnas även om inkomsten är undantagen från skattskyldighet för den anställde enligt sexmånaders- eller ettårsregeln (3 kap. 9 § IL).

För utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige finns en möjlighet att ingå ett så kallat socialavgiftsavtal med den anställda (5 kap. 5 § SFL). I dessa fall är arbetsgivaren skyldig att registrera sig hos Skatteverket och lämna kontrolluppgift på utgiven ersättning till den anställda.

Ersättning som är skattefri

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållanden hos mottagaren. Detta är avsett att förtydliga att kontrolluppgift ska lämnas för alla intäkter som typiskt sett är att hänföra till inkomstslaget tjänst oavsett om de är skattepliktiga för mottagaren eller inte (prop. 2004/05:113 s. 58, prop. 2010/11:165 s. 757, SOU 2009:58 del 3 s. 947). Detta innebär bland annat att kontrolluppgift ska lämnas för sådan andel av ersättningar och förmåner till utländska nyckelpersoner som är skattefri efter beslut från Forskarskattenämnden. Kontrolluppgift ska också lämnas för ersättningar för kost och logi som är skattefria efter Skatteverkets beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (se Skatteverkets ställningstagande om inkomster som är skattefria på grund av förhållanden hos mottagaren).

Royalty

Utbetalning av royalty kan antingen anses utgöra ersättning för själva upphovsrätten och jämställas med köp av vara eller anses utgöra ersättning för arbete. Om betalningen avser ersättning för själva upphovsrätten ska kontrolluppgift lämnas. Om betalningen avser ersättning för arbete ska kontrolluppgift lämnas för ersättning som inte har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (15 kap. 2 § SFL).

Varuförsäljning i hobbyverksamhet

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för ersättning som avser köp av vara, även om mottagaren kan vara skyldig att redovisa försäljningen som intäkt i en hobbyverksamhet eller liknande i inkomstslaget tjänst. Detta kan till exempel gälla ett köp av en tavla från en konstnär.

Mottagare godkänd för F-skatt

Kontrolluppgift ska när det gäller tjänsteinkomster även lämnas för ersättningar och förmåner till mottagare som är godkända för F-skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:113 Sparandedirektivet och kontrolluppgifter [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren [1]

Övrigt

  • SOU 2009:58 del 3 [1]