Kontrolluppgift om avyttring eller inlösen av andelar i värdepappersfonder eller specialfonder m.m. ska lämnas av fondbolag med flera.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

Bestämmelserna om kontrolluppgifter på avyttring, d.v.s. på försäljning, byte och inlösen av andelar i fonder, finns i 20 kap. SFL. Kontrolluppgift ska även lämnas vid överföring av fondandelar till ett investeringssparkonto (20 kap. 3 § SFL).

Kontrolluppgiften ska normalt innehålla en uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust för den avyttrade eller inlösta fondandelen.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller överföring till ett investeringssparkonto ska enligt 20 kap. 3 § SFL lämnas av

 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • förvaltningsbolag
 • fondföretag.

I det fall ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit ett avtal med ett värdepappersinstitut om att ta hand om försäljning och inlösen av andelar, ska värdepappersinstitutet istället lämna kontrolluppgiften (20 kap. 3 § andra stycket SFL).

I det fall andelen är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften (20 kap. 3 § tredje stycket SFL). För fondandelar som är förvaltarregistrerade ska redovisning ske separat av varje förvaltare.

Fondbolag

Ett fondbolag är ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva fondverksamhet (1 kap. 1 § första stycket LVF). Har förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift.

AIF-förvaltare

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska lämna kontrolluppgift. I det fall förvaltningen av fonden övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift.

Förvaltningsbolag

Förvaltningsbolag som bedriver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § LVF ska lämna kontrolluppgift.

Fondföretag

Fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § LVF ska lämna kontrolluppgift.

Annan avyttring än inlösen

Vid annan avyttring än inlösen av andelar i fonder som avses i 20 kap 1 § SFL ska förvaltaren lämna kontrolluppgift om andelarna är förvaltarregistrerade (20 kap. 4 § första stycket SFL).

Om en andel i ett fondföretag eller en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska det värdepappersinstitut som medverkat vid avyttringen lämna kontrolluppgift (20 kap. 4 § andra stycket SFL).

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon som under året löst in eller på annat sätt avyttrat andelar i värdepappersfonder eller specialfonder m.m. (20 kap. 2 § SFL).

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för avyttring av fonder gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

För vilka avyttringar ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska enligt 20 kap. 1 § SFL lämnas om avyttringar av andelar i

 • en värdepappersfond
 • ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § LVF
 • en specialfond
 • en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

När det gäller avyttring av annan fondandel än värdepappersfond, andel i fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige, specialfond och utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige ska kontrolluppgift lämnas enligt reglerna om kontrolluppgift vid avyttring av aktier, konvertibler och obligationer m.m.

Undantag från uppgiftsskyldigheten

Kontrolluppgift ska enligt 20 kap. 5 § SFL inte lämnas om avyttring om fondandelarna är tillgångar på ett

 • pensionssparkonto
 • investeringssparkonto om kontot vid avyttringen av fondandelen innehades av en obegränsat skattskyldig person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Vilka belopp ska redovisas?

I kontrolluppgiften för avyttring ska normalt uppgift lämnas om kapitalvinst respektive kapitalförlust (20 kap. 6 § SFL). Även schablonmetoden får användas för beräkning av den kapitalvinst som ska redovisas om andelarna är marknadsnoterade.

Saknas uppgift om anskaffningsutgift ska i stället uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen.

Saknas uppgift om ersättning vid avyttringen ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas. Normalt bör en s.k. NAV-kurs vara en utgångspunkt för beräkningen av marknadsvärdet. (Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?)

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag ska lämnas på blankett KU40 (formulär SKV 2339).

Vissa gemensamma regler gäller för kontrolluppgifter i kapital. Uppgiftslämnaren ska bl.a. ange specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och på den som uppgiften avser.

Uppgiftslämnaren ska även ange identifikationsuppgifter för fonden, om fonden är marknadsnoterad och vilken typ av fond som avyttrats, t.ex. om fonden är en räntefond.

Uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust ska normalt lämnas. Kapitalförlust ska anges utan reducering till 70 procent. I de fall både kapitalvinst och kapitalförlust finns för samma fond och samma person ska beloppen redovisas var för sig.

Om den redovisade transaktionen gäller en överföring till ett investeringssparkonto ska uppgiftslämnaren markera detta på kontrolluppgiften.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) har utvidgats fr.o.m. inkomstår 2017. TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). Läs mer om utländskt skatteregistreringsnummer.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? [1]