Olika uppgifter ska lämnas på en kontrolluppgift beroende av om en samfällighetsförening är förenings- eller delägarbeskattad. Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten. 

Föreningsbeskattad samfällighet

Med samfällighet avses egendom, t.ex. mark eller anläggning, som tillhör eller är gemensam för flera fastigheter. Samfälligheten kan t.ex. förvaltas av en samfällighetsförening som i vissa fall är skattskyldig för föreningens intäkter enligt 6 kap. 6 § IL.

Om föreningen är skattskyldig ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska personen som förvaltar samfälligheten (22 kap. 5 § SFL). Uppgift lämnas på blankett KU73.

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Delägarbeskattad samfällighet

Med samfällighet avses egendom, t.ex. mark eller anläggning, som tillhör eller är gemensam för flera fastigheter. Samfälligheten kan t.ex. förvaltas av en samfällighetsförening. Om föreningen inte är skattskyldig, ska intäkter och kostnader istället fördelas på delägarna efter deras andel i samfälligheten (6 kap. 6 § IL).

För en sådan delägarbeskattad samfällighet ska en kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighets andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital. Från och med beskattningsår 2024 ska uppgift endast lämnas för den delen av inkomsten som överstiger 1 500 kr. Tidigare var denna beloppsgräns 600 kr.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska personen som förvaltar samfälligheten (22 kap. 6 § SFL). Uppgift lämnas på blankett KU73.

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Tidigare:

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för samfällighetens ränteutgifter.

Nytt: 2024-05-20

Kontrolluppgift ska inte lämnas för delägarnas andel av samfällighetens ränteutgifter. Detta eftersom denna typ av kontrolluppgifter endast ska lämnas av den som har tagit emot ränta (18 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar