Skatteverket ansvarar för utfärdande av ID-kort. Uppgifter i id-kortsverksamheten kan ibland vara sekretessbelagda.

Det finns även regler om behandling av uppgifter i id-kortsverksamheten.

Id-kortshantering är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket kan utfärda identitetskort efter ansökan av en person som har fyllt 13 år och som är folkbokförd i Sverige (1 § lag [2015:899] om identitetskort för folkbokförda i Sverige).

Id-kortsverksamheten har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att den utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Uppgifter om id-kort kan vara sekretessbelagda

Skatteverkets databas för id-kort finns med i förteckningen i 6 § OSF över de verksamheter som avser registrering av en betydande del av befolkningen med stöd av 22 kap. 1 § OSL. Det är samma lagrum som även reglerar sekretessen i folkbokföringsverksamheten.

Uppgifterna i Skatteverkets databas för idkort är som utgångspunkt offentliga, men under vissa förutsättningar kan uppgifter om enskildas personliga förhållanden emellertid vara sekretessbelagda (6 § 1 OSF). Sekretessen gäller med ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Som en förutsättning för att en uppgift ska vara sekretessbelagd gäller att det av särskild anledning kan antas att den enskilda eller någon närstående till denna lider men om uppgiften röjs.

Starkare sekretess för fotografisk bild

Uppgifter i id-kortsverksamheten i form av fotografisk bild av den enskilda har ett förstärkt sekretesskydd (6 § 2 OSF). Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att utgångspunkten är att uppgiften är sekretessbelagd.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) [1] [2] [3]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1] [2]