För dödsåret gäller samma regler som skulle ha gällt för den avlidne. Efter dödsåret ska dödsboet lämna deklaration i vissa fall.

Dödsåret

För dödsåret tillämpas samma regler för deklarationsskyldighet som skulle ha gällt för den avlidne (30 kap. 2 § SFL). Om den avlidne inte hunnit deklarera under dödsåret ska dödsboet lämna inkomstdeklaration för beskattningsåret innan dödsåret. Dödsboet ska även året efter dödsåret fullgöra deklarationsskyldigheten i den avlidnes ställe.

Endast en inkomstdeklaration ska lämnas med uppgifter avseende både den avlidne och dödsboet.

Efter dödsåret

För beskattningsåren efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om något av följande inträffar (30 kap. 3 § SFL)

  1. de skattepliktiga intäkterna har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  2. Skatteverket ska fastställa underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
  3. dödsboet ska lämna uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

När det gäller intäkter enligt punkt 1 ovan bortser man från intäkter som omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet enligt 17 eller 19 kap. SFL. Man bortser även från schablonintäkter som man har lämnat kontrolluppgift om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§ SFL.

Man tar inte heller hänsyn till intäkter som är skattefria.

Däremot ska man ta hänsyn till inkomster som helt eller delvis undantas från beskattning enligt skatteavtal (30 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar