Om den avlidna har efterlämnat ett testamente ska detta skickas in tillsammans med bouppteckningen. Testamentet måste inte ha fått laga kraft för att beaktas i bouppteckningen.

Testamentet ska bifogas bouppteckningen

Skatteverket ska kontrollera att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar, både legala och testamentariska, har kallats till förrättningen och antecknats i bouppteckningen.

Ett testamente kan påverka vem som är dödsbodelägare eller efterarvinge.

Om det finns ett testamente efter den avlidna ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas bouppteckningen (20 kap. 5 § första stycket ÄB).

Krav på testamentet

Ett testamente behöver inte ha fått laga kraft för att beaktas i ett bouppteckningsärende.

Ett testamente ska alltid beaktas av Skatteverket, även om det inte har upprättats enligt de formella krav som gäller för ett testamente. Så länge ett testamente inte har ogiltigförklarats tar Skatteverket hänsyn till det i boupptecknings­ärendet. Det innebär att både legala arvingar och universella testaments­tagare är dödsbodelägare till dess frågan om testamentets giltighet är slutligt avgjord.

De enda krav som måste vara uppfyllda för att Skatteverket ska ta hänsyn till testamen­tet i bouppteckningsärendet är att det ska vara en handling eller ett uttalande för dödsfalls skull, d.v.s. något som ger uttryck för testatorns yttersta vilja, t.ex. om vem eller vilka som ska ärva testatorn. Handlingen eller uttalandet ska också otvetydigt komma från testatorn.

Om testamentet inte finns kvar i original

Om testamentet inte finns kvar i original, och en obestyrkt kopia av testamentet har bifogats bouppteckningen, bortser Skatteverket från dokumentet vid registreringen av bouppteckningen (KRSU 2015-02-26, mål nr 1294-14).

Om samtliga legala arvingar och testamentstagare (testamentariska arvingar) är överens om att testatorn inte har återkallat testamentet ska den obestyrkta kopian av testamentet dock beaktas som ett original i bouppteckningsärendet (jfr Anders Agell 2003, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 50).

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente, d.v.s. ett testamente mellan två eller flera personer, ska bifogas i original eller som bestyrkt kopia till bouppteckningen efter var och en av testatorerna. Om den efterlevande testatorn däremot återkallar testamentet före sin död, behöver inte det inbördes testamentet bifogas bouppteckningen efter hen.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2015-02-26, mål nr 1294-14 [1]

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]

Övrigt

  • Anders Agell, 2003, Testamentsrätt, En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull [1]