En viktig del i integritetsskyddet är registrerade personers rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning, t.ex. rätten att få sina personuppgifter rättade, rätten till ett registerutdrag och rätten till information på olika sätt. Vissa rättigheter är dock begränsade när behandlingen sker i beskattningsverksamheten.

Rätten till information

Registrerade personer har rätt att få information om den behandling av personuppgifter som sker inom beskattningsverksamheten. Det finns bestämmelser om vem Skatteverket ska lämna information till, när informationen ska lämnas och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten inom beskattningsverksamheten.

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är de grundläggande dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § kompletterande dataskyddslag).

Information på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som myndigheten har samlat in är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen.

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL).

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för juridiska personer och avlidna.

Information på begäran – rätten till registerutdrag

En fysisk person kan begära att få veta om Skatteverket behandlar hens uppgifter, och Skatteverket måste då lämna besked om detta. Läs mer om information på begäran av den registrerade (s.k. registerutdrag) under Grundläggande bestämmelser.

Informationsskyldigheten kan begränsas när behandling av personuppgifter sker enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning (3 kap. 2 a § SdbL). Skatteverket får vidare inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade personen själv (5 kap. 1 § kompletterande dataskyddslag).

Rätten till rättelse

Registrerade personer har rätt till rättelse av sina personuppgifter. Det innebär att Skatteverket ska rätta felaktiga personuppgifter på den registrerades begäran (artikel 16 EU:s dataskyddsförordning). Läs mer om rätten till rättelse under Grundläggande bestämmelser.

Rätten till radering

Registrerade personer har i vissa fall rätt att få sina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller inte när behandlingen av personuppgifterna sker för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvariga. Eftersom behandlingen av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet sker med stöd av dessa rättsliga grunder har registrerade personer normalt sett inte rätt att få personuppgifterna som behandlas raderade. Uppgifterna får bara raderas om det finns stöd för det i en gallringsbestämmelse.

Läs mer om rätten till radering och rättsliga grunder under Grundläggande bestämmelser.

Rätten till begränsning av behandling

Den registrerade personen har under vissa förutsättningar rätt att kräva att behandlingen av dennes personuppgifter ska begränsas, d.v.s. inte användas i verksamheten.

Läs mer om rätten till begränsning av behandling under Grundläggande bestämmelser.

Rätten att göra invändningar

En registrerad person har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 EU:s dataskyddsförordning vid sådan behandling som är tillåten enligt SdbL, SdbF eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen (3 kap. 3 § SdbL). Läs mer om rätten att göra invändningar under Grundläggande bestämmelser.

Automatiserade beslut

Skatteverket har möjlighet att fatta automatiserade beslut i beskattningsverksamheten. Läs mer om automatiserade beslut under Grundläggande bestämmelser.

Rätten att lämna in klagomål

En registrerad person har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om hen anser att Skatteverkets behandling av hens personuppgifter inte är förenlig med dataskyddsregleringen på något sätt. Läs mer om rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten under Grundläggande bestämmelser.

Rätten att överklaga

Registrerade personer har rätt att överklaga Skatteverkets beslut som gäller deras rättigheter som registrerade. Registrerade personer har rätt att överklaga även om de har inlett ett klagomålsförfarande hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om rätten att överklaga till domstol under Grundläggande bestämmelser.

Rätten till skadestånd

Om Skatteverket behandlar personuppgifter felaktigt i beskattningsverksamheten kan verket behöva betala skadestånd enligt EU:s dataskyddsförordning (7 kap. 1 § kompletterande dataskyddslag). Bestämmelserna om skadestånd enligt EU:s dataskyddsförordning gäller inte för juridiska personer eller för avlidna.

Handläggningen av ett ärende

Ett ärende om en registrerad persons rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning ska handläggas enligt förvaltningslagens regler med vissa undantag när det gäller handläggningstiden. Du kan läsa mer om detta under avsnittet om Grundläggande bestämmelser.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2] [3]
  • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2] [3]