Skatt på spel tas inte ut på spel som tillhandahålls för allmännyttiga ändamål. Det är fråga om spel som tillhandahålls av ideella föreningar eller registrerade trossamfund. Spel som det inte krävs licens för att tillhandahålla är heller inte skattepliktiga.

Spel för allmännyttiga ändamål är inte skattepliktiga

Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2 § LSS).

I förarbetena anges att spel som tillhandahålls för ett allmännyttigt ändamål, enligt licens för allmännyttiga ändamål, inte ska beläggas med punktskatt och vara undantaget från lagens tillämpningsområde. Om sådana organisationer som kan få licens enligt det kapitlet väljer att tillhandahålla spel enligt andra licensformer i spellagen, ska dock det spelet punktbeskattas enligt samma regler som gäller för dessa spel (jmf. prop. 2017/18:220 s. 244 f).

Vilka kan ges licens för spel för allmännyttiga ändamål?

Licens för spel för allmännyttiga kan bara ges till ideella föreningar och registrerade trossamfund (6 kap. 2 § spellagen).

Vilka spel kan omfattas av en licens för allmännyttiga ändamål?

Licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål får omfatta andra lotterier än kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater, eller datorsimulerat automatspel (6 kap. 1 § spellagen).

Spel som inte kräver licens är inte skattepliktiga

Vissa former av spel kräver inte licens, sådana spel är inte heller skattepliktiga (jmf. prop. 2017/18:220 s. 361).

Pyramidspel

I spellagen avses med pyramidspel spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser och där sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efterhand träder in i spelet (jmf. 2 kap. 3 § 15 spellagen). Licens får inte ges för pyramidspel (3 kap. 6 § spellagen).

Skicklighetsspel

Spel som helt baseras på skicklighet faller utanför spellagens tillämpningsområde. Exempel på sådana spelformer är biljard, tävlingsbridge och schack (jmf. prop. 2017/18:220 s. 92 - 93). Rena skicklighetsspel faller alltså utanför lagens tillämpningsområde och kräver således inte någon licens (prop. 2017/18:220 s. 296).

Spel som inte kräver en insats

Licens krävs inte för spel där deltagandet inte kräver betalning av en insats (3 kap. 4 § 1 spellagen). Som exempel på sådana spel nämns i förarbetena arrangemang i sociala medier där man kan delta i en utlottning av biljetter, pengar eller varor genom att ”gilla” eller ”dela” ett inlägg med sina vänner (jmf. prop. 2017/18:220 s. 295).

Spel under privata former

Licens krävs inte för spel som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp (3 kap. 4 § 2 spellagen).

Korsordstävlingar och andra kombinationsspel

Licens krävs inte för spel som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning, eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag (3 kap. 4 § 3 spellagen).

Frisektorlotterier

Licens krävs inte för spel som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § spellagen och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med

  1. en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i, eller
  2. ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller (jmf. 3 kap. 5 § 1 spellagen).

Licens krävs inte för spel där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med

  1. en offentlig nöjestillställning,
  2. en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
  3. en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål (jmf. 3 kap. 5 § 2 spellagen).

Bestämmelsen i punkt 2 innebär bl.a. att lotteri i samband med marknads- och tivolinöjen, som inte kan anses som rena skicklighetsspel, inte behöver licens om lotteriet uppfyller kraven på begränsade insatser och vinster (prop. 2017/18:220 s. 296).

Registreringslotterier

En sådan juridisk person som avses i 6 kap 2 § spellagen, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 § spellagen, med undantag för, bingo och lokalt poolspel på hästar om

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls och
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson (6 kap. 9 § första stycket spellagen).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner