Skatteavtalet med Gambia innehåller två mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler) som avser ränta och royalty. Båda har aktiverats vilket innebär att ränta och royalty ska beskattas med en lägre procentsats i källstaten.

Vad omfattar MFN-klausulerna i skatteavtalet med Gambia?

Det finns två MFN-klausuler i skatteavtalet med Gambia som innebär att ränta och royalty kan beskattas med en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Ränteartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Gambia har ingått ett skatteavtal med Turkiet där den generella procentsatsen för beskattning av ränta är lägre än i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia. Avtalet mellan Gambia och Turkiet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2019. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Gambia från samma tidpunkt.

Följden är att artikel 11 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia ska tillämpas så att beskattningen av ränta i källstaten inte får överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

Observera att när det gäller ränta med anledning av kreditförsäljning av varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning har det inte skett någon ändring utan skatten får i dessa fall inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 11 punkt 9 och lyder på följande sätt:

9. Om Gambia i ett framtida avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt med en annan stat än Sverige, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, (OECD), i artikeln om ränta överenskommer om en lägre skattesats än de som anges i punkt 2 för de olika slag av ränta som anges där tillämpas denna lägre skattesats som om denna hade föreskrivits i punkt 2 för detta slags ränta.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia

Det är punkt 2 i artikel 11 i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp. Om emellertid räntan betalas av ett företag i en avtalsslutande stat till ett företag i den andra avtalsslutande staten med anledning av kreditförsäljning av varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning får skatten i det angivna fallet utan hinder av föregående mening inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp, utom i fall då försäljningen sker eller fordran uppkommer mellan närstående personer.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Gambia och Turkiet

Punkt 2 i artikel 11 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Gambia och Turkiet. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 11 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Gambia:

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

Royaltyartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Gambia har ingått ett skatteavtal med Turkiet där den generella procentsatsen för beskattning av royalty är lägre än i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia. Avtalet mellan Gambia och Turkiet tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2019. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Gambia från samma tidpunkt.

Följden är att artikel 12 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia ska tillämpas så att beskattningen av royalty i källstaten inte får överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

Observera att när det gäller royalty som betalas på grund av patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur har det inte skett någon ändring utan skatten får i dessa fall inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 12 punkt 7 och lyder på följande sätt:

7. Om Gambia i ett framtida avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt med en annan stat än Sverige, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, (OECD), i artikeln om royalty överenskommer om en lägre skattesats än de som anges i punkt 2 för de olika slag av royalty som anges där tillämpas denna lägre skattesats som om denna hade föreskrivits i punkt 2 för detta slags royalty.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia

Det är punkt 2 i artikel 12 i skatteavtalet mellan Sverige och Gambia som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 12,5 procent av royaltyns bruttobelopp. Om royaltyn betalas på grund av patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur, får skatten, utan hinder av föregående mening, inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Gambia och Turkiet

Punkt 2 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Gambia och Turkiet. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Gambia:

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia [1]