Löpnr: RSFS 2003:29

beslutade den 6 oktober 2003

Riksskatteverkets föreskriver med stöd av 1 § första stycket 4 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 1 § första stycket 3 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Förstöringssätt och anmälan

1 §   Skattepliktiga varor som skall förstöras enligt 21 § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 b § 2 eller 20 § första stycket 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall brännas eller på annat lämpligt sätt förstöras så att det säkerställs att varorna inte kan användas.

2 §   Universitet, högskolor, sjukhus, apotek och skattebefriade förbrukare skall skriftligen anmäla till beskattningsmyndigheten att de avser att förstöra skattepliktiga alkoholvaror.   Upplagshavare skall skriftligen anmäla till beskattningsmyndigheten att de avser att förstöra skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror.   Anmälan enligt första eller andra stycket skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två veckor före den tidpunkt då universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren avser att förstöra varorna. Anmälan skall innehålla uppgift om tid och plats för förstöringen samt varuslag med angivande av artikelnummer och kvantitet som avses att förstöras.   Beskattningsmyndigheten skall skyndsamt bekräfta mottagandet av anmälan. Universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren får förstöra varorna först efter att denne mottagit beskattningsmyndighetens bekräftelse.

Närvaro

3 §   Varorna skall förstöras i närvaro av behörig tjänsteman från beskattningsmyndigheten och den som är protokollförare enligt 5 § första stycket.

4 §   Beskattningsmyndigheten får efter anmälan av universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren skriftligen ge tillstånd till att förstöra varorna utan att behörig tjänsteman är närvarande. I sådant fall skall vid förstöringen närvara, förutom den som är protokollförare enligt 5 § första stycket, universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren eller företrädare för dessa.   Tillstånd enligt första stycket utgör inte hinder mot att behörig tjänsteman ändå är närvarande.

Protokoll

5 §   Protokoll skall föras av universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren eller av företrädare för dessa för varje tillfälle som universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren förstör varor.

Protokollet skall uppta

  1. tid och plats för förstöringen
  2. varuslag med angivande av artikelnummer och kvantitet som förstörs samt,
  3. närvarande personer och vem som är protokollförare.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren. Om en behörig tjänsteman vid beskattningsmyndigheten närvarar skall även han underteckna protokollet.

En kopia av det undertecknade protokollet skall omgående ges in till beskattningsmyndigheten.   Universitetet, högskolan, sjukhuset, apoteket, den skattebefriade förbrukaren eller upplagshavaren skall förvara protokollet under minst sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

___________

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2003. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (1996:12) om beskattningsmyndighetens tillsyn över upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror.

Denna föreskrift ersätts den 1 april 2014 av (SKVFS 2014:06)