Skatteverket kan bli skyldigt att betala en sanktionsavgift om verket bryter mot bestämmelserna i brottsdatalagen eller andra föreskrifter som kompletterar den, t.ex. den särskilda registerförfattningen som gäller för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet (6 kap. 1 § BDL).

Regleringen bygger på strikt ansvar, dvs. man tar inte hänsyn till om överträdelsen är oaktsam eller uppsåtlig. Däremot påverkar det i praktiken om överträdelsen är uppsåtlig eller oaktsam huruvida en sanktionsavgift ska tas ut och i så fall hur stor avgiften blir. För mindre allvarliga överträdelser är avgiften högst 5 miljoner kronor. För allvarligare överträdelser är det högsta beloppet 10 miljoner kronor (6 kap. 3 § BDL).

Skatteverket kan även behöva betala skadestånd om verket inte följer brottsdatalagen och Skatteverkets brottsdatalag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1] [2]