Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. S.k. aktieråd och den ytterligare information som ges i meddelanden finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Här finns alla meddelanden som rör 2012 eller senare. Under fliken Alla år visas samtliga meddelanden och under respektive årsflik visas de meddelanden som är tillämpliga för det året..

SKV M 2010:17 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011
SKV M 2011:29 SKV M 2011:29 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering
SKV M 2010:18 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export
SKV M 2010:16 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2011
SKV M 2011:27 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2012
SKV M 2011:26 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKV M 2010:14 Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 samt vid 2012 års taxering
SKV M 2011:25 Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012
SKV M 2011:24 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export
SKV M 2005:1 Skatteverkets information om anmälan om förvaring av maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2011:23 Skatteverkets information om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen
SKV M 2005:2 Skatteverkets informationom tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2004:4 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2005:4 Skatteverkets information om värdering av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse att tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering¹
SKV M 2008:1 Skatteverkets information om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV M 2005:5 Skatteverkets information om beräkning av värdeminskningsavdrag på byggnader i näringsverksamhet
SKV M 2009:1 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2009 års taxering
SKV M 2009:2 Skatteverkets information om vad som är försäljning i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister
SKV M 2009:3 Skatteverkets information om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister
SKV M 2009:4 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel
RSV M 2002:21 Riksskatteverkets information om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Finland
SKV M 2009:18 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter
SKV M 2007:12 Skatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV M 2007:33 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m.
SKV M 2012:23 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2013
SKV M 2012:22 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013
SKV M 2012:21 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013
SKV M 2012:20 Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013
SKV M 2010:3 Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer
SKV M 2010:2 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009
SKV M 2012:5 Skatteverkets information om godkännande för F-skatt m.m.
SKV M 2012:24 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export
SKV M 2011:5 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 och fr.o.m. 2012 års taxering
SKV M 2012:7 Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
SKV M 2004:19 Skatteverkets information om överenskommelse den 3 september 2004 om administrativ assistans mellan Sverige och Nederländerna
SKV M 2012:8 Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister
SKV M 2007:25 Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap
SKV M 2008:17 Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 och fr.o.m. 2010 års taxering
SKV M 2005:26 Skatteverkets information om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2005:25 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2004:12 Skatteverkets information om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2008:14 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV M 2005:24 Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi