Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2012:9

beslutade den 27 augusti 2012.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2012 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2013 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar 2014-2015 av hyreshus- och ägarlägenheter samt vid särskild fastighetstaxering 2014-2018 av industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.

Bilagorna med riktvärdekartorna H, I och T finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor.