Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2010:9

beslutade den 27 september 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2010 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2012 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter.