Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKVFS 2005:15

beslutade den 14 november 2005.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2022:29.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 9 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 11 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

 

Definitioner

1 §   Med lagerbokföring avses sådan redovisning som skattebefriade förbrukare skall föra enligt

-31 f§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

- 8 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Med skattebefriad förbrukare avses den som godkänts enligt- 31 e § lagen om alkoholskatt, eller

- 8 kap. 1 § lagen om skatt på energi.

 

Lagerbokföring

2 §   Med att en skattebefriad förbrukare löpande skall bokföra inköp och förbrukning av obeskattade alkoholvaror och bränsle helt eller delvis befriat från skatt avses att redovisning skall ske minst en gång per månad.

Av redovisning av inköp skall framgå

- från vilken fysisk eller juridisk person varan köpts,

- datum för mottagande av varan,

- platsen för varans mottagande,

- varornas kvantitet och slag, och

- verifikationsnummer eller annat identifieringstecken som identifierar fakturan.

Av redovisning av förbrukning skall framgå

- ändamålet för förbrukningen, och

- de förbrukade varornas kvantitet och slag.

Med redovisning av ändamål avses att alkoholvara använts för ändamål som framgår av

- 8 § första stycket 7 lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

- 8 b § 2 lagen om alkoholskatt, eller

- 32 § första stycket 7 lagen om alkoholskatt. 

Med redovisning av ändamål avses att bränsle använts för ändamål som framgår av

- 4 kap. 1 § 7 lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

-6 a   kap. 1 § lagen om skatt på energi.

Med redovisning av kvantitet och slag av vara förstås sådan redovisning som avses i  3-4 §§.

Det är tillräckligt att uppgifterna i andra stycket kan härledas från redovisningen. Det krävs i sådana fall att detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga hos den skattebefriade förbrukaren.

3 §   Avseende varor som omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt avses med slag av vara den uppdelning som gjorts i 2-6 §§ lagen om alkoholskatt. Av redovisningen skall varans alkoholhalt framgå. I förekommande fall skall märke och antalet förpackningar av varje slag av vara framgå.

Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

4 §   Avseende varor som omfattas av lagen (1994:1776) om skatt på energi avses med slag av vara till vilket KN-nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan varan hänförs. För mineraloljeprodukter skall i förekommande fall anges till vilken miljöklass varan hänförs.

Kvantiteten skall anges i vikt eller volym.

 

Lagerinventering

5 §   Fysisk inventering skall ske minst en gång per kalenderår.

Resultatet av inventeringen skall dokumenteras så att varorna redovisas på sätt som anges i 3-4 §§. Möjlighet att kvitta olika slag av varor mot varandra i samband med inventeringen föreligger inte.

 

Bevarande och tillhandahållande av uppgifter

6 §   Uppgifter enligt 2-5 §§ skall jämställas med räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078).

7 §   Uppgifter enligt 2-5 §§ skall hållas tillgängliga hos den skattebefriade förbrukaren för revision eller annan kontroll.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.