Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2005:10 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;
SKVFS 2005:15 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKVFS 2005:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2005:14 Skatteverkets föreskrifter om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200);
RSFS 2002:13 Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet;
RSFS 2001:23 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering;
RSFS 2003:25 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
RSFS 2000:12 Riksskatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark;
RSFS 2003:45 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
RSFS 2000:11 Riksskatteverkets information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar
RSFS 2003:29 Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighetens tillsyn över universitets, högskolors, sjukhus, apoteks och skattebefriade förbrukares förstöring av skattepliktiga alkoholvaror och upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror;
RSFS 2002:37 Riksskatteverkets föreskrifter om skatt på annonser och reklam;
RSFS 2003:27 Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter;
RSFS 2001:7 Riksskatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker;
RSFS 2002:32 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2004:19 Skatteverkets föreskrifter om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld;
SKVFS 2005:28 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering;
SKVFS 2004:38 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
RSFS 1985:20 Riksskatteverkets föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SKVFS 2005:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006
SKVFS 2004:31 Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;
SKVFS 2004:36 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2005
SKVFS 2004:37 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering
RSFS 1998:11 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 29 april 1997 om administrativ assistans mellan Sverige och Italien
RSFS 1997:5 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
RSFS 1996:6 Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning
RSFS 1998:10 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 14 december 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Lettland
RSFS 2000:23 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 29 juni 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Litauen
RSFS 1996:10 Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
RSFS 1998:12 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 17 april 1998 om administrativ assistans mellan Sverige och Frankrike
RSFS 2000:25 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 21 maj 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Polen
RSFS 1998:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet¹
RSFS 2003:18 Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift
RSFS 2002:29 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
RSFS 2000:24 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 18 september 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Ryssland
RSFS 1999:29 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:8) om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
RSFS 2003:39 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering; 
RSFS 1996:14 Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;
RSFS 1996:8 Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
RSFS 2003:16 Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter
RSFS 1996:18 Riksskatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
RSFS 1999:8 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 26 mars 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Spanien
RSFS 1998:9 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 28 april 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Estland
RSFS 2002:20 Skatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland
RSFS 2003:31 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;