Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: RSFS 1997:5

beslutade den 13 juni 1997.

Dessa föreskrifter har upphävts av SKVFS 2014:7.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 3 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 2 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 3 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

1 § I dessa föreskrifter avses med säkerhet, sådan säkerhet som skattskyldig skall ställa enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2 § Säkerhet enligt 1 § skall ställas i svenska kronor och bestå av

 • borgen som är utfäst av bank som är registrerad hos Finansinspektionen eller av utländskt bankföretag som är etablerat i ett land som omfattas av EES-avtalet,
 • borgen som är utfäst av försäkringsföretag som är registrerat hos Finansinspektionen eller av utländskt försäkringsföretag som är etablerat i ett land som omfattas av EES-avtalet,
 • borgen som är utfäst av aktiebolag som är noterat på A-listan vid Stockholms Fondbörs AB eller av annan likvärdig juridisk person,
 • borgen som är utfäst av staten eller kommun,
 • försäkring som är tecknad hos försäkringsföretag som är registrerat hos Finansinspektionen eller hos utländskt försäkringsföretag som är etablerat i ett land som omfattas av EES-avtalet, eller
 • belopp som sätts in på ett nyöppnat konto i bank som är registrerad hos Finansinspektionen. Samtidigt som kontot öppnas skall beloppet pantsättas. Beloppet skall vara spärrat mot kontohavarens åtkomst. Banken skall underrättas om pantsättningen.

3 § Av den säkerhet som upplagshavare skall ställa för transporter enligt i 1 § nämnda lagar skall framgå att den är giltig i samtliga EG-länder.

4 § Borgen enligt 2 § 1-4 skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. Borgen skall gälla minst sex månader efter att den som utfäst borgen sagt upp borgen. Uppsägning skall ske genom rekommenderad försändelse till beskattningsmyndigheten.

Ställd säkerhet enligt 2 § 5 eller 6 skall gälla minst sex månader efter att

 • den skattskyldige till beskattningsmyndigheten genom rekommenderad försändelse sagt upp säkerheten,
 • försäkringsbolaget till beskattningsmyndigheten genom rekommenderad försändelse meddelat att försäkringsbolaget sagt upp försäkringen, eller
 • banken till beskattningsmyndigheten genom rekommenderad försändelse meddelat att banken sagt upp sitt åtagande att hålla kontot spärrat.

Beskattningsmyndigheten får besluta att ställd säkerhet skall upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt än den som anges i första eller andra stycket.

5 § Utöver vad som framgår av 2 § skall som säkerhet godtas förtida insättning på beskattningsmyndighetens särskilda konto av hela den skatt som belöper på de varor som säkerhet skall ställas för enligt

 • 14 §, 16 § första stycket eller 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • 13 §, 15 § första stycket eller 16 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller
 • 4 kap. 1 § sista stycket, 7 § eller 10 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Vad som sagts i första stycket gäller även säkerhet som skall ställas av skatterepresentant i stället för oregistrerad varumottagare enligt

 • 15 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • 14 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller
 • 4 kap. 8 § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

6 § Skattskyldig skall omedelbart anmäla till beskattningsmyndigheten om underlaget för beräkning av säkerhetsbeloppet ändras i större omfattning.