Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2013-06-25

Dnr: 131 386491-13/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Den som deltar i aktiviteter som syftar till att lära ut företagande och entreprenörskap och som genomförs under en i förväg bestämd och begränsad tid ska inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. Exempel på sådana aktiviteter är de som genomförs av deltagare i utbildningsprogram som Ung Företagsamhet och inom ferieaktiviteter som Sommarlovsentreprenörerna. Deltagare i sådana utbildningar och aktiviteter ska inte betala mervärdesskatt på sina inkomster och inte heller registreras som skattskyldiga till mervärdesskatt.

2 Frågeställning

På många gymnasieskolor finns utbildning i entreprenörskap, ofta i samarbete med föreningen Ung Företagsamhet. Vissa kommuner arrangerar under skolloven också aktiviteter som kallas Sommarlovsentreprenörerna.

Genom utbildningsprogram som Ung Företagsamhet och ferieaktiviteter som Sommarlovsentreprenörerna får deltagarna utbildning och övning i företagande och entreprenörskap. En del av aktiviteterna är att deltagarna ska träna sig i företagande genom att driva övningsföretag som avslutas senast när aktiviteten upphör, vanligtvis inom tre till 25 veckor. I vissa fall kan deltagarna genom övningsföretagen komma att sälja varor eller tjänster till utomstående mot ersättning. Frågan är om sådan omsättning ska medföra skattskyldighet till mervärdesskatt och om deltagarna ska registreras till mervärdesskatt.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML (7 kap. 1 § skatteförfarandelagen [2011:1244]).

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 ML).

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet (4 kap. 1 § ML).

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 9 och 10 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Begreppet ekonomisk verksamhet i artikel 9 i mervärdesskattedirektivet avser inte verksamhet som utövas tillfälligt (C-230/94, Renate Enkler).

Enligt förarbetena till ML krävs för att en ekonomisk verksamhet ska föreligga att det finns ett förvärvssyfte, nämligen en avsikt att företa beskattningsbara transaktioner (prop. 2012/13:124 s. 96).

4 Bedömning

Genom att driva vad som kommit att kallas ”övningsföretag” under en i förväg bestämd och begränsad tid får deltagarna möjlighet att lära sig att driva företag. För att omsättning av varor eller tjänster ska bli föremål för mervärdesskatt ska omsättningen göras av en beskattningsbar person i denna egenskap. Var och en som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet anses vara beskattningsbar person.

Syftet med övningsföretagen är att deltagarna ska få utbildning i företagande, inte att företa beskattningsbara transaktioner. Aktiviteten bedrivs dessutom inte fortlöpande utan är begränsad till en bestämd kortare tid.

Den som deltar i olika aktiviteter som genomförs i utbildningssyfte och under en i förväg bestämd och begränsad tid ska därför enligt Skatteverkets bedömning inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. Deltagare i utbildningsprogram som Ung Företagsamhet och ferieaktiviteter som Sommarlovsentreprenörerna ska inte betala mervärdesskatt på sina inkomster. De ska inte heller registreras som skattskyldiga till mervärdesskatt. Detta gäller enligt Skatteverkets bedömning oberoende av den beloppsmässiga omfattningen av verksamheten. Det avgörande är i stället att verksamheten genomförs i utbildningssyfte och att den bara utövas tillfälligt.