Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2013-02-18 Hur ska tröskelvärdet i artikel 18 om artister och idrottsmän i skatteavtalet med USA tillämpas?
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2013-12-16 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2013-01-31 Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2013-05-06 Kan ett skattefritt utbildningsstipendium till doktorander kombineras med avlönat arbete för utgivaren?
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2013-09-24 Upphävande av ställningstagandet Självfakturering vid internationella transaktioner
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2013-01-18 Upphävande av styrsignalen Omräkningskurs vid beräkning av beskattningsunderlag
2013-06-26 Beräkning av utdelning i konkurs när lönegaranti utgått och arbetstagaren har oprioriterade lönefordringar som inte ersatts av lönegarantin
2013-11-20 Behövande i ekonomisk mening - schablonmässig bedömning
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2013-10-28 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2013-09-02 Upphävande av stöddokument om övergångsvis lösning avseende skattefrihet enligt 7 § första stycket 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt
2013-02-25 Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln och ventilen
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2013-07-04 Beräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand hänförlig till svensk inkomst
2013-09-16 Tjänstepension med anledning av tidigare offentlig tjänst och tillämpning av artikel 19 punkt 2 a i OECD:s modellavtal
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2013-11-01 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2013-05-16 Avräkning för utländsk skatt när skatt tagits ut i strid med EU:s ränte/royaltydirektiv men i enlighet med bestämmelserna i skatteavtal
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2013-10-04 Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2013-06-07 Sekretess för namnteckning i deklaration
2013-06-13 Begreppet samma eller likartad verksamhet vid överföring av verksamhet efter karenstidens utgång.
2013-04-24 Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer?
2013-03-28 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2013-04-19 Skatteplanering med tantiem
2013-07-05 Social omsorg
2013-12-09 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2013
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2013-05-06 Energiskatt på el - förbrukning för fryslagring av produkter som är färdiga för försäljning
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2013-02-25 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2013-06-14 Beräkning av andelsägares resultat i delägarbeskattad juridisk person när andelarna förvärvas under räkenskapsåret från någon som inte har varit skattskyldig i Sverige
2013-05-27 Motsvarar ett spanskt sociedad de responsabilidad limitada ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar?
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2013-06-25 Begreppet ”tjänsteexport” i ettårsregeln
2013-01-28 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2013-02-27 Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt
2013-09-23 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte har deklarerats på blankett INK2 (2012 och 2013 års taxeringar)
2013-07-04 Virtuella världar
2013-12-19 Upphävande av ställningstagandet Skattebelopp för dimetyleter, DME med dnr 131 203908-13/1211
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2013-12-02 Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2013-02-19 Hävande av sekretess genom fullmakt
2013-05-06 Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2013-12-09 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2013-03-28 Upphävande av skrivelsen Avfallsanläggning enligt 1 § första stycket avfallsskattelagen
2013-05-03 Verksamhetskravet enligt 7 kap. 5 och 9 §§ IL
2013-05-15 Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst
2013-03-01 Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion