Områden: Inkomstskatt

Datum: 2013-06-25

Dnr: 131 160103-13/111

1 Sammanfattning

Export av tjänster inom myndighetens ansvarsområde utgör tjänsteexport om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning och bedrivs med full kostnadstäckning.

Ettårsregeln i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen gäller för anställda som åker ut på sådana uppdrag. Skatteverkets ställningstagande ”Tjänstexport” i ettårsregeln och myndigheters verksamhet inom ramen för EU:s s.k. twinningprogram” (Skatteverket 2006-06-14, dnr 131 371404-06/111) upphör att gälla.

2 Frågeställning

Fråga har ställts om innebörden av begreppet tjänsteexport i 3 kap. 9 § IL efter tjänsteexportförordningens upphörande. Hur ska ”tjänsteexport” definieras?

3 Gällande rätt m.m.

Ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL omfattar inkomst från offentlig tjänst när det är fråga om tjänsteexport. Begreppet ”tjänsteexport” är inte definierat i IL eller i annan lagstiftning.

Av prop. 1993/94:90 s. 100 framgår att det ska vara fråga om en från övrig offentlig verksamhet klart avgränsad affärsverksamhet som drivs med ett vinstsyfte och på ett affärsmässigt sätt. Uttalandet tillkom under tiden för tjänsteexportförordningen av vilken bl.a. framgick att verksamheten skulle bedrivas utifrån en fastlagd marknadsstrategi och med krav på lönsamhet. Tjänsteexportförordningen upphörde att gälla vid utgången av september månad 2010. Bemyndigande för tjänsteexport återfinns numera endast i avgiftsförordningen (1992:191) eller beslut som regeringen meddelat i det enskilda fallet, t.ex. i förordning med instruktion för myndigheten.

Av avgiftsförordningen framgår att en myndighet får tillhandahålla tjänster om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning (4 § andra stycket). Om regeringen inte i anslutning till bemyndigandet har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning), 5 § andra stycket. Detta innebär att samtliga direkt eller indirekt förenade kostnader på några års sikt ska täckas av avgiftsintäkter, jfr ESV 2001:11, Ekonomistyrningsverkets handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. Av exempelvis förordningen (2007:780) om instruktion för Skatteverket framgår att verket inom ramen för full kostnadstäckning ska bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verksamhetsområde (4 §). Av instruktionen framgår också vilka uppgifter som ingår i myndighetens ansvarsområde (1-3 §§). Motsvarande instruktion finns för övriga myndigheter.

4 Bedömning

Med tjänsteexport i 3 kap. 9 § IL får anses export av tjänster inom myndighetens ansvarsområde. Verksamheten ska vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning och bedrivas med full kostnadstäckning. Det finns dock inget krav på lönsamhet.