Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2013-05-14

Dnr: 131 702417-11/111

1 Sammanfattning

Avdrag för hemresor medges till personer som räknas till den skattskyldiges familj. Med familj avses i detta sammanhang personer som den skattskyldige har huhållsgemenskap och ekonomisk gemenskap med, t.ex. make, sambo och barn med vilka det finns en avsikt att återförenas.

2 Frågeställning

Skatteverket har i ställningstagandet Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning (dnr 131 94075-11/111) angett att gift/sammanboende skattskyldig har rätt till avdrag för hemresor även i de fall familjen flyttat med till den nya arbetsorten om förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda. Samma avdragsrätt för hemresor gäller även för ensamstående som har boende på två orter. Fråga har uppkommit om skattskyldig som har gemensam vårdnad av barn har rätt till avdrag för hemresor när barnet är bosatt på annan ort. Samma fråga har uppkommit för skattskyldig som har umgängesrätt till barn som är bosatta på annan ort. En annan fråga är om avdrag för hemresor kan medges för makar/sammanboende eller ensamstående för resor som företagits till barn som vistas på annan ort p.g.a. studier. Slutligen har frågor också ställts om avdrag för hemresor kan medges för resor som företagits till personer som den skattskyldige inte har några gemensamma barn med.

3 Gällande rätt m.m.

Avdrag för hemresor för en skattskyldig, som på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, regleras i 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Reglerna innebär att en skattskyldig får avdrag för utgifter för hemresor när han på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två platser inom EES-området.

I 6 kap. föräldrabalken (SFS 1949:381) finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge med barn.

4 Bedömning

Av innehållet i 12 kap. 24 § IL framgår att avdrag för hemresor medges för skattskyldig som på grund av sitt arbete vistas på annan ort än den där han eller hans familj bor. Den centrala frågan i de här fallen är således vilka personer som räknas till den skattskyldiges familj. Enligt Skatteverkets uppfattning bör begreppet familj som det används i den aktuella lagbestämmelsen reserveras för situationer där det föreligger hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap mellan den skattskyldige och berörda personer och där det även som regel finns en avsikt att återförenas. I vissa undantagsfall kan hushållsgemenskap anses föreligga även om det inte finns någon avsikt att återförenas som exempelvis med ungdomar som genomgår skolutbildning på annan ort. I annat fall kan tänkas att skattskyldiga har flera ”familjer” vid bedömningen av rätt till avdrag för hemresor. Avdrag medges därför enligt Skatteverkets uppfattning inte för hemresor vid gemensam vårdnad av barn eller för att besöka barn med vilka den skattskyldige har umgängesrätt.

Exempel 1

Anna är tillsammans med en tonårig dotter bosatt i Lund. Hon får arbete i Uppsala och flyttar till en lägenhet på denna ort. Eftersom dottern går på gymnasiet i Lund behåller Anna lägenheten i Lund där dottern bor kvar. Är Anna berättigad till avdrag för hemresor till Lund och i så fall under hur lång tid?

Av ställningstagandet ”Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning” (dnr 131 94075-11/111) avsnitt 4.9 framgår att avdrag för hemresor medges även när familjen flyttat till den nya arbetsorten och den skattskyldige haft utgifter för bostad på den gamla arbetsorten. Anna kan således medges avdrag för hemresor under de första två åren. Frågan är då om Anna kan vara berättigad till avdrag för hemresor till Lund även efter tvåårsperioden. Även om dottern är bosatt på annan ort får hon ändå anses ha hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap med Anna så länge hon går på gymnasiet. Anna får därför anses berättigad till avdrag för hemresor även efter tvåårsperioden eftersom dottern får anses tillhöra familjen så länge hon går på gymnasiet.

Exempel 2

Bengt bor tillsammans med hustru och två minderåriga barn i Norrköping. I samband med skilsmässa börjar Bengt ett nytt arbete i Stockholm Barnen är efter skilsmässan bosatta hos mamman i Norrköping. För att träffa barnen skaffar Bengt en lägenhet i Norrköping. Bengt har efter skilsmässan gift sig och flyttat ihop med en ny kvinna på den nya bostadsorten Stockholm. Har Bengt rätt till avdrag för hemresor till Norrköping och i så fall under hur lång tid?

Som framgår har Skatteverket i ovannämnda ställningstagande ansett att avdrag för hemresor kan medges under en tvåårsperiod om den skattskyldige flyttat till ny arbetsort och behållt en bostad på den gamla bostadsorten. Enligt ställningstagandet gäller detta oavsett om den skattskyldige är gift, sammanboende eller ensamstående. Bengt har således rätt till avdrag för hemresor till Norrköping under den första tvåårsperioden. Frågan är då om Bengt kan medges avdrag för hemresor som företagits även efter tvåårsperioden. Har det i det sammanhanget någon betydelse om Bengt har gemensam vårdnad av barnen eller om han endast har umgängesrätt med barnen?

En förutsättning för avdragsrätt för hemresor efter tvåårsperioden är att resorna företagits till familjen. Enligt Skatteverkets uppfattning bör begreppet familj definieras som sådana personer med vilka det föreligger hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap och där det finns en avsikt att återförenas. Även om Bengt har gemensam vårdnad av barnen torde ändå inte kraven på hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap vara uppfyllda. Bengt bör därför inte anses berättigad till avdrag för hemresor som företagits efter tvåårsperioden. Vid denna bedömning saknar det betydelse om resorna företagits i samband med gemensam vårdnad eller för att utöva umgängesrätt med barnen.

Exempel 3

Carl är tillsammans med sin familj bosatt i Linköping. I samband med skilsmässa börjar han ett nytt arbete och skaffar en ny bostad i Karlstad. Carl har gemensam vårdnad av barnen, som tillsammans med mamman bor kvar i Linköping. För att umgås med barnen åker Carl till Linköping. Vid sina besök i Linköping bor Carl hos sina föräldrar. Carl yrkar avdrag för hemresor i sin deklaration. Är Carl berättigad till avdrag för sina resor till Linköping och i så fall under hur lång tid?

I det här fallet föreligger ingen hushållsgemenskap med barnen eftersom dessa är bosatta hos mamman i Linköping. Carl har inte heller behållt någon bostad på den gamla bostadsorten. Han får därför inte anses berättigad till något avdrag för kostnader för hemresor till familj.

Exempel 4

David bor och är folkbokförd i Västervik tillsammans med sina minderåriga barn. Varannan vecka, när barnen är hos sin mamma, bor David tillsammans med sin särbo Eva i Göteborg. David och Eva har inga gemensamma barn. David har ett sådant flexibelt arbete som gör det möjligt att utföra sitt arbete såväl i Västervik som i Göteborg. David yrkar avdrag för sina resor till Göteborg. Är han berättigad till avdrag för hemresor?

Som framgår av förutsättningarna ovan är David tillsammans med sina minderåriga barn bosatt i Västervik. Han får därför anses ha sin familj i Västervik.

De resor som David företagit till Göteborg kan därför inte anses vara sådana hemresor som är avdragsgilla enligt bestämmelserna i 12 kap. 24 § IL.