Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2012-12-19

Dnr: 131 859029-12/111

Detta ställningstagande upphör att gälla den 1 augusti 2015 och ersätts av ställningstagandet Barnpassning i kombination med läxläsning, dnr. 131 408313-15/111.

1 Sammanfattning

Förälder eller annan vårdnadshavare kan medges skattereduktion för husarbete för läxhjälp och annat skolarbete till barn som går i grundskola och gymnasieskola. Läxläsningen och skolarbetet ska ha ett direkt samband med barnets skolgång. Arbetet ska ha utförts i barnets bostad och betalats av den som har underhållsskyldighet för barnet.

Skattereduktion medges inte för läxhjälp och annat skolarbete till person som deltar i kommunal vuxenutbildning.

2 Frågeställning

Från den 1 januari 2013 kan man få skattereduktion för läxläsning och annat skolarbete som utförs i bostaden. Frågor har uppkommit om hur de nya reglerna ska tolkas.

3 Gällande rätt m.m.

Rätt till skattereduktion för husarbete, har efter begäran, de som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är obegränsat skattskyldiga och har haft utgifter för utfört hushållsarbete, se 67 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Som hushållsarbete räknas bland annat barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, se 67 kap. 13 § 6 IL.

Från den 1 januari 2013 införs en ny regel som innebär att den som anlitar någon för att hjälpa barn i grundskola och gymnasium med läxor och annat skolarbete har rätt till skattereduktion för husarbete. Regeln har införts i en egen punkt, se 67 kap. 13 § 8. IL. Av författningskommentaren framgår att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och avse hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna i fråga, prop. 2012/13:14, avsnitt 7.

Med skolor avses vid skattereduktion för husarbete grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, se 67 kap. 13 § 8. IL och 10 — 13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800)Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan (grundskola eller gymnasium) efter det att han eller hon fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till barnet fyllt 21 år, se 7 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381).

4 Bedömning

Före den 1 januari 2013 har skattereduktion för hushållsarbete medgetts för barnpassning där barnvakten hjälper barnet med läxorna. Skattereduktion för läxläsning har medgetts för barn i grundskolan förutsatt att arbetet är utfört i bostaden och det inte avser arbete som utförs av privatlärare.

Från den 1 januari 2013 har förälder eller annan vårdnadshavare, som har underhållsskyldighet för sitt barn, rätt till skattereduktion för arbetskostnad för hjälp med läxor och annat skolarbete för barn som är elev i grundskola och gymnasieskola förutsatt att arbetet utförts i barnets bostad. Kommunal vuxenutbildning omfattas inte av reglerna om skattereduktion för hjälp med läxläsning och annat skolarbete.

Vad räknas som skolarbete?

Som skolarbete räknas arbete som hänför sig till läroplan, kursplan och ämnesplan för skolformen i fråga. Det innebär att skattereduktion kan medges för all hjälp med skolämnen som har direkt koppling till barnets skolgång. Även hjälp med skolämnen som inte är traditionella läsämnen kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ämnet omfattas av barnets läroplan, kursplan eller ämnesplan samt att hjälpen har en direkt koppling till skolarbetet och ges i barnets bostad.

Arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden

För att skattereduktion för läxläsning och annat skolarbete ska kunna medges krävs att det är utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad menas i detta sammanhang den bostad där barnet bor. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar får han eller hon anses ha två bostäder. Om barnet dessutom bor i eget boende på eller i nära anslutning till skolan i veckorna så får han eller hon även anses ha en bostad där. För hushållsarbete gäller att arbetet även får vara utfört i nära anslutning till bostaden. I nära anslutning till bostaden hänför sig arbete som utförs på tomt som tillhör bostaden. Ridbanor och tennisbanor räknas inte till tomt när det gäller rätt till skattereduktion för husarbete.

Vem har rätt till skattereduktion för kostnader för hjälp med läxläsning och annat skolarbete?

Förälder eller annan vårdnadshavare som har underhållsskyldighet för barn kan få skattereduktion för arbetskostnad för läxläsning och annat skolarbete som barnet behöver förutsatt att arbetet är utfört i barnets bostad.

Övriga förutsättningar för skattereduktion måste vara uppfyllda

För att skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete ska kunna medges krävs att övriga förutsättningar för skattereduktion i 67 kap. 11-19 §§ IL är uppfyllda. Exempelvis kan skattereduktion inte medges om statliga eller kommunala bidrag lämnats för hjälp med skolarbete.