Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2012-12-21 Rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål
2012-10-09 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2012-12-17 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2012
2012-09-14 Avräkning för utländsk skatt när idrottslig verksamhet bedrivs i aktiebolag m.m. - ändrat ställningstagande
2012-02-28 Nyheter i namnlagen avseende namn som förvärvats i annat EES-land
2012-07-04 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2012-01-11 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2012-11-09 Avräkning av utländsk skatt - några frågor angående utländska definitiva källskatter
2012-05-14 Beskattning av poker - kontantspel och turneringar
2012-12-20 Återvinning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) av förtida inbetalning på skattekontot
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
2012-12-17 Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2012-10-04 När makar vill bära samma mellannamn och efternamn
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2012-03-09 Andelskraft
2012-04-24 Svenska investeringsfonder och skatteavtal
2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2012-03-02 Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2012-05-31 Avdrag för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2012-05-23 Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2012-12-17 Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2012-06-26 Olika former av voucher (värdebevis), mervärdesskatt
2012-06-20 Upphävande av ställningstagande Allmänna undervisningsverk - skolverksamhet
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2012-04-24 Lönmodtagernes Dyrtidsfond
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2012-12-17 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2012-03-29 Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2012-11-21 Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal (rättad version)
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2012-09-28 Upphävande av ställningstagandet Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel med utländsk skatt och kupongskatt
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2012-05-15 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2012-06-29 Återföring av uppskovsbelopp vid överlåtelse av ersättningsbostad genom bodelning
2012-03-22 Fiskelag, mervärdesskatt
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2012-12-21 Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2012-05-23 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2012-12-19 Husarbete - skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2012-07-03 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2012-10-22 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och det andra landet
2012-09-24 Ställande av säkerhet i samband med konkurs
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2012-01-30 Vindkraftsproducents egenförbrukning av el när den egna vindkraftsproduktionen inte räcker till, energiskatt
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2012-11-15 Husarbete som skattefri gåva till anställda
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2012-06-11 Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2012-03-02 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2012-09-28 Frågor och svar om nedsättning av avkastningsskatt
2012-04-02 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2012-02-21 Frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande om företagsförmedling
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2012-06-26 Doktorander - har de uppehållsrätt?