Områden: Inkomstskatt

Datum: 2012-11-09

Dnr: 131 751940-12/111

1 Sammanfattning

För att avräkning ska medges för utländsk skatt krävs bl.a. att skatten är slutlig och betald. Om ett annat land har ett system där en utländsk inkomst inte behöver deklareras utan beskattas med en definitiv källskatt som innehålls av utbetalaren eller av ett ombud i samband med utbetalningen av inkomsten, anser Skatteverket att skatten är slutlig och betald när den innehålls. Skatten anses betald av mottagaren av inkomsten eftersom utbetalaren/ombudet bara är uppbördsman åt den andra staten. Kravet på bevisning får anpassas utifrån det underlag den skattskyldige kan få, men det finns inget krav på att slutskattebesked ska uppvisas. Om det finns en möjlighet att frivilligt lämna deklaration, och en sådan har lämnats när den skattskyldige begär avräkning, ska den avdragna källskatten ses som en preliminär skatt som kommer att "omvandlas" till slutlig skatt när deklarationen godkänns.

2 Frågeställning

Olika länder har olika system för skatteuppbörd, deklarationsinlämnande, taxeringsförfarande m.m. I samband med avräkning av utländsk skatt uppkommer ofta frågor med anledning av att inkomsten inte behöver deklareras i utlandet utan beskattas med en definitiv källskatt som innehålls av utbetalaren vid utbetalningen av inkomsten. Några vanliga frågor är om det är en slutlig skatt och när den i så fall är betald, vems skatt det är fråga om och vad den skattskyldige ska visa för att få avräkning. I vissa länder innehålls en definitiv källskatt vid utbetalningen av en inkomst och inkomsten behöver inte deklareras i det andra landet men om den skattskyldige vill ha vissa avdrag måste deklaration lämnas. Det är således frivilligt att lämna deklaration och fråga uppkommer då när skatten anses slutlig och vad som händer om deklaration lämnas.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt finns i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen.

Med utländsk skatt avses bl.a. allmän slutlig skatt på inkomst som betalats till en utländsk stat (1 kap. 3 § avräkningslagen).

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövning av begäran om avräkning av utländsk skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte kan lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp (1 kap. 6 § avräkningslagen).

Sker avräkning med stöd av skatteavtal tillämpas de principer och beräkningssätt som anges i avräkningslagen (2 kap. 2 § avräkningslagen).

4 Bedömning

För att avräkning ska medges för utländsk skatt krävs bl.a. att skatten är slutlig och betald. Många länder har ett system med definitiva källskatter på vissa inkomster. Det kan exempelvis röra sig om skatt på utdelning, ränta, royalty, löneinkomster samt inkomster från artistisk och idrottslig verksamhet. Skatten innehålls av utbetalaren eller av ett ombud i samband med utbetalningen av inkomsten. Systemet med definitiva källskatter innebär många gånger att dessa inkomster inte behöver deklareras. Det utfärdas heller ingen motsvarighet till våra slutskattebesked. Skatteverket anser att skatten är slutlig och betald i samband med att den innehålls när inkomsten utbetalas. Den anses också vara betald av mottagaren av inkomsten. Utbetalaren/ombudet är bara uppbördsman åt den andra staten och det är inte fråga om utbetalarens eller ombudets egen skatt.

Den skattskyldige ska visa att den utländska skatten är slutlig och betald. Det underlag som den skattskyldige får varierar dock från land till land. Det kan t.ex. bestå av en kontrolluppgift eller en utbetalningsavi med ett meddelande om innehållen skatt. Vissa länder utfärdar ett intyg om slutlig skatt, andra gör inte det. Kravet på bevisning får därför anpassas utifrån det underlag som den skattskyldige kan få tillgång till. Det går således inte att kräva att den slutliga skatten ska styrkas med slutskattebesked.

En jämförelse kan göras med de svenska definitiva källskatterna i form av kupongskatt på utdelning enligt lagen (1970:624) om kupongskatt, särskild inkomstskatt (SINK) enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta samt särskild inkomstskatt (A-SINK) enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Inte heller i dessa fall lämnas deklaration eller utfärdas slutskattebesked.

Andra länder kan ha ett system med definitiv källskatt på vissa inkomster men om den skattskyldige vill ha avdrag för kostnader måste deklaration lämnas. Skatteverket anser att om deklaration har lämnats när den skattskyldige begär avräkning ska den avdragna källskatten ses som en preliminär skatt som kommer att "omvandlas" till slutlig skatt när deklarationen godkänns. Om deklaration inte har lämnats när den skattskyldige begär avräkning ses den avdragna källskatten som slutlig och betald i enlighet med vad som anges ovan. Skulle deklaration lämnas vid ett senare tillfälle och den utländska skatten sätts ned, ska den skattskyldige lämna uppgift om detta senast tre månader efter den dag han fick del av beslutet (33 kap. 9 och 11 §§ skatteförfarandelagen, 2011:1244). Sådan uppgift lämnas på blanketten för anmälan om nedsättning av utländsk skatt, SKV 2705.

En jämförelse kan göras med beskattning för SINK och A-SINK där den skattskyldige kan välja att beskattas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Betald SINK och A-SINK beaktas i samband med slutskatteberäkningen.

I vissa situationer kan det vara svårt att avgöra vad som är en definitiv källskatt och när en utländsk skatt blir slutlig i det andra landet och därmed möjlig att avräkna i Sverige. I varje enskild situation är det därför viktigt att få tillräckligt med information för att kunna bedöma när den utländska skatten kan avräknas i Sverige.

Exempel

A är obegränsat skattskyldig i Sverige och säljer sin fastighet i land X den 1 april 2011. Enligt skattelagstiftningen i land X är köparen skyldig att dra av 5 % från köpeskillingen och betala in beloppet till skattemyndigheten för att täcka A:s kapitalvinstskatt där. A är i sin tur skyldig att lämna en kapitalvinstberäkning till skattemyndigheten i land X inom fyra månader från försäljningstillfället. Kapitalvinstberäkningen ligger till grund för A:s beskattning och den skatt som köparen betalat in tillgodoförs vid beslut om slutlig skatt i land X. Om inte A lämnar sin kapitalvinstberäkning i land X inom föreskriven tid blir den skatt som köparen dragit av från köpeskillingen och betalat in till skattemyndigheten en definitiv och slutlig skatt i land X. Den 2 maj 2012 lämnar A sin deklaration i Sverige och redovisar då sin fastighetsförsäljning i land X. A begär avräkning för den skatt som köparen dragit av från köpeskillingen och betalat in till skattemyndigheten i land X. A har inte lämnat någon kapitalvinstberäkning i land X. Skatteverket anser att A kan medges avräkning för skatten eftersom den nu har blivit en slutlig skatt i land X.