Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2012-06-15

Dnr: 131 420064-12/111

1 Sammanfattning

Vinst vid spel av poker ska beskattas som vinst i ett utländskt lotteri, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt 42 kap. 25 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får utgifter för att delta i utländska lotterier inte dras av.

Enligt Skatteverket innebär den här bestämmelsen att inga avdrag numera får göras för utgifter som har samband med deltagande i ett utländskt lotteri. Utgifter för resa och logi för att delta i en pokerturnering får alltså inte dras av.

2 Frågeställning

Vinst vid spel av poker ska beskattas som vinst i ett utländskt lotteri, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt 42 kap. 25 § andra stycket inkomstskattelagen, IL, får utgifter för att delta i utländska lotterier inte dras av.

Före införandet av inkomstskattelagen fanns motsvarande bestämmelse i 3 § 2 mom. femte stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt, vars lydelse var "Avdrag medges inte för utgifter för inköp av lottsedlar eller för andra liknande insatser i lotterier".

Frågan är om lydelsen av nu gällande bestämmelse avser samtliga utgifter som är hänförliga till att delta i spelet, eller om bestämmelsen endast avser utgifter för insatserna i spelet.

3 Gällande rätt m.m.

Vinster i svenska lotterier är skattefria, liksom vinster i utländska lotterier om lotteriet anordnas i en stat inom EES (8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL)

Beskattning av vinst i ett utländskt lotteri regleras i 42 kap. 25 § IL, som har följande lydelse:

"Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras av."

4 Bedömning

Den aktuella bestämmelsen anger att utgifter för att delta i lotterier inte får dras av. En bestämmelse ska i första hand tillämpas efter sin ordalydelse. Helt klart är att insatser för att delta i lotteriet inte får dras av. Ordalydelsen av bestämmelsen är dock generell och antyder inte ens att den endast reglerar vissa utgifter.

Tolkning av en bestämmelse blir aktuell om dess innebörd är oklar i något avseende. Tidigare lydelser av motsvarande bestämmelse kan då vara ett tolkningsdata. Enligt Skatteverket är dock nuvarande lydelse klar och tidigare lydelser av motsvarande bestämmelse saknar därför betydelse.

Enligt Skatteverket får spelaren därmed inte göra några avdrag alls för utgifter som har samband med deltagande i ett utländskt lotteri, t.ex. en pokerturnering.