Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2011-02-15

Dnr: 131 115578-11/111

1 Sammanfattning

För att en utdelning ska vara skattefri enligt lex Asea krävs bland annat att utdelningen av aktier i dotterbolaget görs i förhållande till innehavet av aktier i moderbolaget. Detta kan ofta leda till att en aktieägare får förutom hela aktier också en andel i en aktie som säljs för hans räkning. Skatteverket anser att detta inte innebär att skattefriheten förloras.

2 Bakgrund och frågeställning

Då aktier i ett dotterbolag delas ut till aktieägarna i moderbolaget kan utdelningen vara skattefri enligt 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, IL (lex Asea). En förutsättning är att utdelningen lämnas i förhållande till innehavet av aktier i moderbolaget.

Det förekommer att bolag gör en aktiesplit i dotterbolaget före utdelningen för att varje aktieägare ska erhålla ett helt antal aktier i utdelning. Tvekan råder om andelar i aktier som säljs för aktieägarnas räkning ska anses ha tillfallit aktieägarna i förhållande till deras innehav av aktier i moderbolaget.Frågan är således om kravet att utdelningen ska ske i förhållande till innehavet av aktier i moderbolaget innebär att aktieägarna alltid måste få ett helt antal aktier i dotterbolaget eller bibehålls skattefriheten även om någon aktieägare förutom hela aktier också får en andel i en aktie?Exempel: Utdelning görs med en dotterbolagsaktie för varje femtal aktier som innehas i moderbolaget. En person har tolv aktier. Han får två hela aktier och två femtedelar av en tredje aktie. Kan utdelningen ändå vara skattefri?

3 Gällande rätt m.m.

Utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag ska inte tas upp till beskattning om vissa krav är uppfyllda (42 kap. 16 § IL). Ett av dessa krav är att utdelningen ska lämnas i förhållande till innehavda aktier i moderbolaget. Ett annat krav är att samtliga moderbolagets andelar i dotterbolaget ska delas ut.Av förarbetena framgår att syftet med bestämmelserna är att ett bolag ska kunna dela upp sin verksamhet på två olika bolag som ägs direkt av aktieägarna utan beskattningskonsekvenser (prop. 1990/91:167). Syftet med kravet att utdelningen ska ske i förhållande till aktieinnehavet i moderbolaget är att en riktad utdelning skulle innebära en värdeöverföring på ägarnivån. En sådan möjlighet ansågs innebära en komplikation som det inte fanns anledning att införa (prop. 1998/99:15 s. 244).

4 Skatteverkets bedömning

I marknadsnoterade bolag är det regelmässigt så att vissa aktieägare har ett antal aktier i moderbolaget som inte är jämnt delbart med det antal som berättigar till en hel aktie i dotterbolaget. Dessa andelar i aktier representerar en liten del av totala antalet aktier i bolaget och har begränsad ekonomisk betydelse.Försäljningspriset för dessa andelar av aktier tillfaller den aktieägare som är berättigad till andelen i aktien vid utdelningen. Enligt Skatteverkets uppfattning skulle det strida mot syftet med bestämmelsen att inte anse att utdelningen ändå görs i förhållande till antalet aktier i moderbolaget.Enligt Skatteverkets mening kan en utdelning vara skattefri även om några av aktieägarna erhåller en andel i en aktie som säljs för deras räkning. Förutsättningen är att utdelningen i sin helhet görs i förhållande till antalet aktier i moderbolaget.