Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2011-01-25 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2005-02-21 Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten
2005-06-22 Fråga om myndighetsutövning vid kommuns tillhandahållande av parkering på kvartersmark eller i parkeringshus
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2005-05-23 Avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av aktier
2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2005-01-10 Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2009-12-15 Löpnummer på fakturor
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2007-01-30 Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart
2011-08-24 Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2009-12-07 Omsättningsland - konferenstjänster
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2006-09-21 Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet som bedrivs i annat EES-land
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2004-10-04 Prästlönefastigheter
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2007-06-11 Indelning av biogasanläggning
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2004-07-01 Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2005-12-12 Klassificering av strand vid två skiften
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2004-09-28 Mervärdesskatteregistrering
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2010-05-24 Ska lön under sjukperiod eller sygedagpenge från Danmark beskattas i Sverige?
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2009-12-07 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-03-22 Tjänsteställe för servicetekniker
2007-04-26 Kan ersättning beskattas enligt SINK då det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2009-05-20 Kultursponsring
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2005-03-02 Husbåtar
2010-06-14 Avdrag för utländsk skatt - skatt som tagits ut i strid med skatteavtal
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2009-12-07 Omsättningsland – idrottstjänster
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2004-10-15 Medlemsavgifter
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2005-03-02 Ridhus
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2009-11-16 Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2004-12-07 Lotteriskatt, spelområde
1999-12-07 Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar
2009-11-27 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2010-12-28 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2009-05-13 Företagshälsovård
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2005-11-29 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2010-10-19 Arbetsgivarbegreppet i skatteavtalen
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2007-01-23 Förvaltning av investeringsfonder
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2006-06-01 Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2001-03-08 Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2011-06-13 Upphävande av ställningstagande Mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2000-04-11 Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2009-11-27 Beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag
2002-09-13 Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad
1999-04-12 Moms på drickspengar
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2009-12-07 Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn
2000-01-19 Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
2002-01-30 Biblioteksverksamhet
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2011-04-11 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2011-01-25 Tillträde till mässa, mervärdesskatt
2008-02-07 Vissa frågor med anledning av EG-domstolens dom i mål C-363/05, JP Morgan
2009-02-23 Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats
2004-10-08 Värdeår för småhus
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2010-12-17 Omsättningsland för varutransporter
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2007-06-26 Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2002-04-04 Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning
2009-11-13 Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2009-11-27 Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2009-01-29 Avräkning utländsk skatt - hur beaktas egenavgifter och räntefördelning i spärrbeloppsberäkningen?
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2005-01-13 Skattesats för fotbollsgolf
2011-01-25 Omsättningsland - konferenstjänster
2006-10-09 Studentbostäder
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2011-06-07 Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
1994-03-07 Beträffande beredskapslån i mervärdeskattehänseende
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2011-05-19 Avdrag för utländsk skatt som redan avräknats
2008-11-26 Konkurrensregel för myndigheter med anledning av C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.
1998-10-26 Övergångsersättningar inom idrotten
2005-05-13 Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2011-03-28 Upphävande av ställningstagande Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2010-01-29 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2005-01-24 Stormen och beskaffenhetstidpunkten vid AFT 05
2011-06-07 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2010-12-20 Tillträde till olika evenemang t.ex. konferenser, mervärdesskatt
2010-12-17 Undantag från skatteplikt - bikostnad vid import
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2011-08-23 Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2009-12-08 Tillämplig artikel i skatteavtal för aktieindexobligationer
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2011-04-13 Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2007-11-16 Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet
2001-11-01 Organisationskostnader
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
1998-04-06 Tjänster på campingplatser
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2008-03-28 Är det lagligt möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2009-12-07 Virtuella världar - mervärdesskatt
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2011-06-16 Mervärdesskatt, svenska näringsidkares försäljning av applikationer
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2011-08-22 Förtydligande av ställningstagandet Undantag från skatteplikt inom utbildningsområdet; mervärdesskatt
2011-05-31 Ändringar i remittance-regeln i intern brittisk rätt – eventuell påverkan på tillämpningen av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2004-03-05 Avfallsskatt
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2008-01-24 Omräkningskurs vid beräkning av beskattningsunderlag
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2011-01-05 Upphävande av ställningstagande Omsättningsland i samband med monteringsleveranser
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2004-12-02 Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2009-09-25 Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2008-12-17 Självständig näringsverksamhet utomlands - EG-rättsliga frågor
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2009-07-03 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster
2009-12-18 Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag
2006-06-04 Begreppet "Tjänsteexport" i ettårsregeln och myndigheters verksamhet inom ramen för EU:s s.k. twinningprogram
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2009-06-29 Skattesats för dansskolor
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
2010-12-21 Övergångsvis lösning avseende skattefrihet enligt 7 § första stycket 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
1995-12-21 Omsättningsland vid auktionsförsäljning
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2011-01-25 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2010-01-27 Ideella föreningars förvärv av tjänster från utlandet
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2001-01-16 Skattesatser på personbefordran
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2006-02-28 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2009-11-16 Sekretess i skaderegleringsverksamheten
2004-12-21 Mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2004-12-20 Fråga om skatteplikt vid factoring med anledning av EG-domstolens dom C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
1996-02-28 Mervärdesskatt på resetjänster
2009-02-11 Mobiltelefon mot fast avgift - arbetsredskap eller förmån?
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2009-06-16 Mervärdesskatt – barnomsorg
2008-04-02 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2003-10-24 Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik
2002-01-11 Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2009-02-12 Danska AM-bidraget vid svensk inkomstbeskattning
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2010-12-30 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda
2007-07-05 Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2004-12-22 Hästrelaterad verksamhet
2000-06-21 Pant avseende ny typ av returenheter
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2004-09-16 Närhet till strand
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2011-09-12 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
1997-11-06 Droit de suite
2005-03-10 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
2011-02-25 Upphävande av ställningstagande Fråga om periodiserings-skattetillägg, mervärdesskatt
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2008-01-30 Överlåtelse av verksamhet till utländskt företag
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2010-12-20 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2009-12-07 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2011-01-25 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2007-11-26 Olika former av voucher
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2007-10-04 Skolbyggnad - elev-/skolhem?
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2009-11-03 Kassaregister - hantering av kvittodata i en kontrollenhet, särskilt om returkvitton och räknarna B, F, G och H
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2007-12-07 Finns tillfällen då SINK-skatt kan återbetalas utan ansökan?
2000-02-09 Skattesats vid utbetalning av royalty
2005-05-02 Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2005-01-25 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2008-01-21 Myndighetsutövning
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2009-03-12 Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag
2004-12-14 Hobby - ekonomisk verksamhet?
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2007-06-26 Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-01-24 Jämkning enligt punkten 8 i övergångsbestämmelserna
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2005-06-03 Vattenfastigheter
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2009-11-11 Premier inom trav och galopp; mervärdesskatt
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2009-03-12 Väsentlig anknytning p g a makes återflyttning till Sverige
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2004-10-11 Förbjudet lån
2008-05-05 Bytestransaktioner
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2009-09-10 Fråga om diskriminering vid beskattning av utländskt dödsbos kapitalvinst på näringsfastighet i Sverige m.m.
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
1993-03-30 Mervärdeskatt på avgifter enligt avgiftsförordningen (1991:191)
2009-12-18 Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel med utländsk skatt och kupongskatt
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2004-07-06 Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga
2009-11-16 EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
2011-01-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet
2009-06-01 Förluster på fordringar på eget bolag
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2011-04-28 Verksamhetskravet – bedömningsperiod
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2009-09-08 Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL
2006-09-11 Omsättningsland i samband med monteringsleveranser
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2007-05-21 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2008-10-29 Skatteavtals tillämplighet på avkastningsskatt
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2004-03-08 Mervärdesskatt på avgift för karantänsveterinärer
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
1999-10-04 Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2005-02-15 Amortering av fordran
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2007-11-19 Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2010-06-01 Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
1998-05-08 Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
2011-11-07 Allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge
1995-10-31 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor m.m.
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2009-05-19 Halv befrielse från skattetillägg vid en skattetilläggsgrundande ändring avseende arbetsgivaravgifter, ingående mervärdesskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel när avdrag kan medges vid inkomsttaxeringen som en direkt följd av ändringen
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2010-11-25 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder
2006-05-19 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 § IL
2005-06-28 Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte
2011-12-15 Upphävande av ställningstagande Kvittning av ersättning enligt ersättningslagen mot skatte- och avgiftsfordringar
2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2000-07-14 Frågeställningar kring avdrag för ingående mervärdesskatt i konkursbo
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2004-04-26 Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2005-06-21 Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad
2009-12-07 Mervärdesskatt; Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land
2010-12-17 Fisketurer; mervärdesskatt
2006-11-20 Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt
2010-06-30 Underlag för att styrka rätt till ersättning för ingående skatt som avser boende med särskild service
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
1995-12-19 Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
1998-07-02 Mässhakar, korkåpor och bårtäcken
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2010-10-21 Förskott vid ändrade omsättningslandsregler
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2006-02-28 Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2009-12-14 Prövning av förnamns lämplighet
2009-06-15 Avräkning av utländsk skatt och beräkning av spärrbelopp - tillämpning av Regeringsrättens dom 2009-03-03
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2010-06-04 Befrielse från skattetillägg vid felredovisning av koncernbidragsspärrade och fusionsspärrade underskott
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2005-07-08 Beskattningsunderlaget vid omsättning
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2009-12-07 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2011-06-14 Upphävande av ställningstagandet Kan ettårsregeln och sexmånadersregeln tillämpas vid boende i ett land och arbete i ett annat?
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2001-06-11 Mervärdesbeskattning av resebyråers förmedlingstjänster
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2007-10-02 Konsultuppdrag vid företagsöverlåtelser
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2006-01-12 Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2010-09-24 Fartyg och luftfartyg; undantag från skatteplikt m.m. endast i ett eller även i flera led?
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2009-12-07 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2006-12-19 Leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2009-11-04 Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2004-09-20 Rätt till retroaktivt avdrag vid frivillig skattskyldighet
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2011-02-02 Upphävande av ställningstagande Senaste ansökningstidpunkt för en elektronisk ansökan om återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2011-12-15 Svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad tandläkare m.fl.
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2011-05-03 Återkallat ställningstagande - Uttagsbeskattning och återföring av periodiseringsfond när näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2001-11-20 Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
2011-01-26 Mervärdesskatt - Förmedling eller marknadsföring av finansiella produkter
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2006-12-18 Social omsorg
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2011-01-25 Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2008-03-19 Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier
2007-10-05 Husbåt i mervärdesskattehänseende
2009-04-08 Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet
2011-03-07 Gemensam eller särskild beräkning av inkomst av näringsverksamhet för obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare när verksamhet bedrivs även i utländskt handelsbolag
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2007-11-26 Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2002-02-19 Fakturor i euro från svenska företag
1996-01-16 Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
2010-10-25 Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
1999-12-16 Musik on-line
2010-10-13 Köpeskilling i utländsk valuta vid kapitalvinstberäkning
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
2005-02-21 Jämkning av kostnadsklasspoäng för gremmeniellasvampskador vid AFT 05
2010-12-21 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2006-12-13 Avdragsrätt för mervärdesskatt avseende husbilar med anledning av omklassificering av sådana fordon
2010-06-23 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2010
2005-06-14 Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse
1999-10-27 Skatteplikt för polisväsendets verksamhetstjänster
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2005-04-19 Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2011-02-09 Tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc. - skattesats för mervärdesskatt
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2005-01-24 Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2007-12-20 Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl m.m.
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
1998-01-30 Moms på entréavgifter till festivaler
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
1998-11-20 Hemtjänster
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2010-03-29 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2007-01-30 Undantaget från skatteplikt rörande tandvård och dentaltekniska produkter
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2005-04-05 Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2011-12-13 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid 2012 års taxering
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2011-05-05 Upphävande av ställningstagande Mervärdesskatt, Konsultuppdrag vid företagsöverlåtelser
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2005-10-20 Hälsointyg och andra utlåtanden - komplettering av skrivelse om skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2006-03-08 Mervärdesskatt på avbeställningsskydd och avbokningsavgifter vid hotell- och stugbokningar
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
2010-06-30 Kan ettårsregeln och sexmånadersregeln tillämpas vid boende i ett land och arbete i ett annat?
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2004-08-18 Purchasing Card
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
1999-09-23 Moms på kopior av allmänna handlingar
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
2010-12-17 Värdering av bostadsförmåner i permanentbostadshus vid 2011 års taxering
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2008-07-02 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2011-07-07 Dansk ratepension
2008-02-04 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2007-04-04 Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2011-01-26 Upphävande av ställningstagande Folkbokföring av familjemedlemmar till anställda vid EU-institutioner och internationella organisationer med verksamhet i Sverige
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2000-02-16 Refraktionsanpassningstjänster
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2004-09-17 Skattesats för qigong, idrott eller ej
2002-03-21 Mervärdesskatt - transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2011-01-13 Upphävande av ställningstagande Skatteplikt och skattskyldighet vid kommuns vidareuthyrning av fastighet till staten, annan kommun och kommunalförbund
2011-11-16 Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2010-04-14 Beskattning av ersättning för marklösen m.m.
2009-12-07 Omsättningsland - tolkning av 5 kap. 16-17 §§ mervärdesskattelagen
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2005-05-16 Erfarenhetstal för mobilmaster
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2002-12-19 Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag
2010-05-31 Uppskovsbelopp - återföring när ersättningsbostaden överlåts genom gåva eller bodelning under äktenskapet
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2004-11-01 Verksamhetsöverlåtelse
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2009-06-16 Beskattning av poker och andra spel över Internet
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2010-03-09 Uthyrning av s.k. modulbyggnader
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2007-09-28 Tillhandahållande av konferensarrangemang
2007-06-12 Självfakturering vid internationella transaktioner
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2010-06-30 Montörregeln och kalenderår
2006-03-28 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2008-01-31 Turistförsäljning
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
1999-06-17 Arkivverksamhet
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2004-03-22 Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2010-10-29 Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2009-03-20 Omsättningsland för omsättning i samband med import
2004-12-14 Beslut med stöd av 10 kap. 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
2008-02-29 Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
1998-10-15 Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
2005-05-10 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2006-06-21 Hur beaktas ”överlön” till företagsledares make när det gäller löneunderlag?
2002-11-25 Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL
2010-02-08 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2002-12-20 Skatteavdrag vid utbetalning av ränta från fåmansföretag till delägare
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2009-03-12 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2000-05-10 Dentaltekniska produkter
2008-12-19 Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2008-04-17 Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m.
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2008-04-21 Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2010-06-30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2009-12-07 Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap; Mervärdesskatt
2006-04-04 Skatteplikt och skattskyldighet vid kommuns vidareuthyrning av fastighet till staten, annan kommun och kommunalförbund
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2008-12-17 Justering för radon i småhus
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2005-07-04 Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser
2010-11-01 Avräkning utländsk skatt - skatteeffekt av avdrag vid underskott
2011-06-28 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2011
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2004-03-31 Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2004-11-03 Undantaget från yrkesmässighet i 4 kap. 7 § ML
2008-02-18 Värdering av småhus med låg takhöjd
1998-11-09 Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2009-09-14 Inventarier av mindre värde - nya och äldre bestämmelser
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2010-12-06 Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2007-04-11 Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt
2010-12-02 Senaste ansökningstidpunkt för en elektronisk ansökan om återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
2010-03-11 Fakturans innehåll - krav på särskild notering eller uppgift
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2007-06-04 Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2009-06-12 Namnlagen och EG-rätten mot bakgrund av EG-domstolens dom (Grunkin-Paul)
2002-06-14 Tillämplig skattesats för tidning med medföljande vara
2010-03-29 Avräkning utländsk skatt - hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2007-06-29 Yrkesmässighet vid innehav av näringsfastighet m.m. samt fråga om sponsorbidrag
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2010-09-27 Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK och A-SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt
2005-02-03 Studerande med tillfälliga arbeten
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2009-09-25 Årsredovisning i mindre aktiebolag och alternativregeln för uppdrag till fast pris
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2011-12-15 Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot
2009-12-07 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2005-01-20 Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor
2007-09-11 Distansförsäljning till och från Sverige
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2010-02-22 Ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av plats för mobillänk (antenn) på mast
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2009-10-07 Spärrbeloppsberäkning - fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt
2005-05-03 Delgivning av testamente
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2000-02-07 Uthyrning av arbetskraft till fartyg
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2008-06-27 Avskrivning på inventarier i utländsk självständig filial inom EES-området
2011-06-20 Mervärdesskattefrågor vid överlåtelse av projekteringsunderlag och försäljning av vindkraftverk
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2011-03-28 Omkostnadsbelopp och kapitalvinst/-förlust vid avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2005-04-20 Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2009-10-05 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2010-05-19 Tidningar med medföljande varor
2010-03-18 Luftfartyg; undantag från skatteplikt
2009-10-28 Avräkning för utländsk skatt som liknar expansionsfondsskatten
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2008-08-29 Undantaget från skatteplikt inom utbildningsområdet
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2006-05-17 Indelning av djursjukhus
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2009-04-20 Förvärvslåneförbudet och begreppet ”överordnat bolag”
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2009-12-07 Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln