Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2011-06-13 Upphävande av ställningstagande Mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt
2011-08-22 Förtydligande av ställningstagandet Undantag från skatteplikt inom utbildningsområdet; mervärdesskatt
2011-05-31 Ändringar i remittance-regeln i intern brittisk rätt – eventuell påverkan på tillämpningen av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2011-12-15 Upphävande av ställningstagande Kvittning av ersättning enligt ersättningslagen mot skatte- och avgiftsfordringar
2011-01-25 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2011-07-07 Dansk ratepension
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet
2011-01-26 Upphävande av ställningstagande Folkbokföring av familjemedlemmar till anställda vid EU-institutioner och internationella organisationer med verksamhet i Sverige
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2011-03-07 Gemensam eller särskild beräkning av inkomst av näringsverksamhet för obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare när verksamhet bedrivs även i utländskt handelsbolag
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2011-01-13 Upphävande av ställningstagande Skatteplikt och skattskyldighet vid kommuns vidareuthyrning av fastighet till staten, annan kommun och kommunalförbund
2011-11-16 Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator
2011-01-05 Upphävande av ställningstagande Omsättningsland i samband med monteringsleveranser
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2011-04-11 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2011-01-25 Tillträde till mässa, mervärdesskatt
2011-01-25 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2011-06-28 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2011
2011-08-24 Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2011-02-09 Tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc. - skattesats för mervärdesskatt
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2011-06-14 Upphävande av ställningstagandet Kan ettårsregeln och sexmånadersregeln tillämpas vid boende i ett land och arbete i ett annat?
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2011-01-25 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2011-01-25 Omsättningsland - konferenstjänster
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2011-06-07 Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2011-12-15 Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar till skattekontot
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2011-05-19 Avdrag för utländsk skatt som redan avräknats
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2011-02-02 Upphävande av ställningstagande Senaste ansökningstidpunkt för en elektronisk ansökan om återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
2011-05-11 Företagsrekonstruktion - är en fordran gammal eller ny när den uppkommit samma dag som ansökan om
2011-03-28 Upphävande av ställningstagande Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2011-12-15 Svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2011-12-13 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid 2012 års taxering
2011-06-07 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2011-06-20 Mervärdesskattefrågor vid överlåtelse av projekteringsunderlag och försäljning av vindkraftverk
2011-01-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2011-05-05 Upphävande av ställningstagande Mervärdesskatt, Konsultuppdrag vid företagsöverlåtelser
2011-03-28 Omkostnadsbelopp och kapitalvinst/-förlust vid avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2011-04-28 Verksamhetskravet – bedömningsperiod
2011-08-23 Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt
2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2011-05-03 Återkallat ställningstagande - Uttagsbeskattning och återföring av periodiseringsfond när näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2011-01-26 Mervärdesskatt - Förmedling eller marknadsföring av finansiella produkter
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2011-04-13 Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2011-09-12 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
2011-11-07 Allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge
2011-02-25 Upphävande av ställningstagande Fråga om periodiserings-skattetillägg, mervärdesskatt
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2011-06-16 Mervärdesskatt, svenska näringsidkares försäljning av applikationer
2011-01-25 Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang