Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Datum: 2010-09-21

Dnr: 131 618607-10/111

1 Sammanfattning

Den som betalar egenavgifter och har haft hel ålderspension under hela inkomståret ska bara betala ålderspensionsavgift. En förutsättning är då att den avgiftsskyldige har tagit ut såväl hel inkomstpension/tilläggspension som hel premiepension.

2 Bakgrund och frågeställning

Den som betalar egenavgifter och har tagit ut hel ålderspension hela året ska bara betala ålderspensionsavgiften. Det finns möjlighet att redan från 61 års ålder ta ut ålderspension från den allmänna pensionen. Den består av två delar, inkomst- eller tilläggspension respektive premiepension. Tidigare ansvarade Försäkringskassan för inkomst- och tilläggspensionen och ansvaret för premiepensionen låg på Premiepensionsmyndigheten. Från 2010 är det Pensionsmyndigheten som ansvarar för alla delar av den allmänna pensionen. När Försäkringskassan rapporterade till Skatteverket att den försäkrade hela året hade tagit ut hel inkomst- eller tilläggspension medförde det att den försäkrade endast debiterades ålderspensionsavgiften av egenavgifterna. I vilken mån den försäkrade tog ut premiepension saknade betydelse för egenavgifterna. Fråga har nu kommit om det kan rymmas inom begreppet "hel ålderspension" när en person endast tar ut hel inkomst- eller tilläggspension och skjuter upp uttaget av premiepension.

3 Gällande rätt m.m.

Av 3 kap. 16 § socialavgiftslagen (2000:980, SAL) framgår att den som har haft hel ålderspension enligt lagen (1998:674, LIP) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension hela inkomståret bara ska betala ålderspensionsavgiften. I 1 kap. LIP finns bestämmelserna om försäkringens omfattning och i 1 § sägs att lagen innehåller bestämmelser om försäkring för inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverkets uppfattning är att begreppet "hel ålderspension" i 3 kap. 16 § SAL innefattar alla delar av inkomstpensionen som den försäkrade har möjlighet att ta ut. Stöd för det finns i 1 kap. 1 § LIP som anger vad som ingår i den inkomstgrundade ålderspensionen.