Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2010-06-29 Undantag från skatteplikt - bikostnad vid import
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2010-12-17 Värdering av bostadsförmåner i permanentbostadshus vid 2011 års taxering
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2010-12-20 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2010-06-30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2010-03-04 Upphävande av ställningstagandet Förenklat årsbokslut och varulagrets anskaffningsvärde
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2010-12-17 Fisketurer; mervärdesskatt
2010-06-30 Underlag för att styrka rätt till ersättning för ingående skatt som avser boende med särskild service
2010-04-14 Beskattning av ersättning för marklösen m.m.
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2010-10-25 Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln
2010-10-13 Köpeskilling i utländsk valuta vid kapitalvinstberäkning
2010-10-21 Förskott vid ändrade omsättningslandsregler
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2010-12-21 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2010-11-01 Avräkning utländsk skatt - skatteeffekt av avdrag vid underskott
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2010-12-17 Omsättningsland för varutransporter
2010-06-24 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2010-06-23 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2010
2010-05-18 Betäckningstjänster och tillhandahållande av vara
2010-05-31 Uppskovsbelopp - återföring när ersättningsbostaden överlåts genom gåva eller bodelning under äktenskapet
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2010-12-06 Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2010-12-02 Senaste ansökningstidpunkt för en elektronisk ansökan om återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2010-03-11 Fakturans innehåll - krav på särskild notering eller uppgift
2010-06-04 Befrielse från skattetillägg vid felredovisning av koncernbidragsspärrade och fusionsspärrade underskott
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2010-12-21 Övergångsvis lösning avseende skattefrihet enligt 7 § första stycket 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2010-03-29 Avräkning utländsk skatt - hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2010-09-27 Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK och A-SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt
2010-03-09 Uthyrning av s.k. modulbyggnader
2010-01-27 Ideella föreningars förvärv av tjänster från utlandet
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2010-05-24 Ska lön under sjukperiod eller sygedagpenge från Danmark beskattas i Sverige?
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2010-09-24 Fartyg och luftfartyg; undantag från skatteplikt m.m. endast i ett eller även i flera led?
2010-03-29 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården
2010-03-22 Tjänsteställe för servicetekniker
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2010-06-14 Avdrag för utländsk skatt - skatt som tagits ut i strid med skatteavtal
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2010-06-30 Montörregeln och kalenderår
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2010-06-10 Omsättningsland för varutransporter
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2010-02-22 Ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av plats för mobillänk (antenn) på mast
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2010-01-29 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2010-05-03 Folkbokföring av familjemedlemmar till anställda vid EU-institutioner och internationella organisationer med verksamhet i Sverige
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2010-10-29 Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2010-12-30 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda
2010-12-17 Undantag från skatteplikt - bikostnad vid import
2010-12-20 Tillträde till olika evenemang t.ex. konferenser, mervärdesskatt
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2010-12-28 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2010-05-19 Tidningar med medföljande varor
2010-03-18 Luftfartyg; undantag från skatteplikt
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2010-02-08 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2010-06-30 Kan ettårsregeln och sexmånadersregeln tillämpas vid boende i ett land och arbete i ett annat?
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2010-06-01 Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar
2010-10-19 Arbetsgivarbegreppet i skatteavtalen
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
2010-11-25 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder