Områden: Inkomstskatt

Datum: 2009-12-18

Dnr: 131 715181-09/111

1 Sammanfattning

Inkomst av arbete som förvärvas av anställda ombord på luftfartyg beskattas enligt det nordiska skatteavtalet endast i hemviststaten även om del av arbetstiden inte utgörs av faktisk flygtid.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om hur anställda ombord på luftfartyg ska beskattas när del av arbetstiden inte avser faktisk flygtid. Det kan t.ex. röra sig om stand-by tid och interna konferenser. Faller även sådant arbete in under artikel 15 nedan eller beskattas det enligt huvudregeln i punkt 1?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt artikel 15 i det nordiska skatteavtalet beskattas, utan hinder av föregående bestämmelser i artikeln inkomst av arbete, som utförs ombord på luftfartyg, endast i den avtalsslutande stat där den som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist. Av punkt 9 i kommentaren till artikel 15 punkt 3 (vilket motsvarar artikel 15 punkt 4 i det nordiska skatteavtalet) i OECD:s modellavtal framgår att "Punkt 3 tillämpas på ersättning till besättningar på skepp eller luftfartyg".

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets uppfattning inbegriper artikel 15 punkt 4 a ) hela den inkomst som uppbärs av ombordanställda även om inte arbetstiden till fullo fullgörs ombord på luftfartyg. Avgörande är att det är betecknande för anställningen som sådan att arbete utförs ombord på luftfartyg. Det arbete som utförs på marken utgör ett naturligt led i arbetet i luften. Tjänsten som kabinpersonal medför normalt att hela ersättningen omfattas av den aktuella bestämmelsen. Endast i undantagsfall kan det finnas skäl att frångå bedömningen och då i situationer där kabinpersonalen även utför arbete som inte utgör en naturlig del av luftarbete t.ex. incheckning och boarding i annan avtalsslutande stat än hemviststaten. Sistnämnda arbete får då beskattas i denna sistnämnda stat enligt artikel 15 punkt 1. Stand-by tid, internutbildningar m.m. omfattas däremot av artikel 15 punkt 4.