Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2009-04-08 Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2009-11-27 Beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag
2009-12-07 Mervärdesskatt; Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2009-12-07 Fisketurer, mervärdesskatt
2009-12-07 Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2009-12-07 Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap; Mervärdesskatt
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2009-09-25 Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt
2009-12-07 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning
2009-12-07 Omsättningsland - tolkning av 5 kap. 16-17 §§ mervärdesskattelagen
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-15 Löpnummer på fakturor
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2009-02-23 Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2009-07-03 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2009-11-03 Kassaregister - hantering av kvittodata i en kontrollenhet, särskilt om returkvitton och räknarna B, F, G och H
2009-12-18 Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2009-09-14 Inventarier av mindre värde - nya och äldre bestämmelser
2009-12-14 Prövning av förnamns lämplighet
2009-06-15 Avräkning av utländsk skatt och beräkning av spärrbelopp - tillämpning av Regeringsrättens dom 2009-03-03
2009-12-07 Omsättningsland - konferenstjänster
2009-11-13 Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2009-04-14 Fisketurer
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2009-06-29 Skattesats för dansskolor
2009-12-07 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2009-06-16 Beskattning av poker och andra spel över Internet
2009-06-12 Namnlagen och EG-rätten mot bakgrund av EG-domstolens dom (Grunkin-Paul)
2009-11-27 Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2009-01-29 Avräkning utländsk skatt - hur beaktas egenavgifter och räntefördelning i spärrbeloppsberäkningen?
2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2009-03-12 Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2009-09-25 Årsredovisning i mindre aktiebolag och alternativregeln för uppdrag till fast pris
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2009-12-07 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2009-12-22 Värdering av bostadsförmåner vid 2010 års taxering
2009-11-16 Sekretess i skaderegleringsverksamheten
2009-05-20 Kultursponsring
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2009-12-07 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2009-11-11 Premier inom trav och galopp; mervärdesskatt
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2009-12-07 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2009-12-07 Omsättningsland – idrottstjänster
2009-02-11 Mobiltelefon mot fast avgift - arbetsredskap eller förmån?
2009-03-12 Väsentlig anknytning p g a makes återflyttning till Sverige
2009-11-04 Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering
2009-06-16 Mervärdesskatt – barnomsorg
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2009-10-07 Spärrbeloppsberäkning - fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2009-09-10 Fråga om diskriminering vid beskattning av utländskt dödsbos kapitalvinst på näringsfastighet i Sverige m.m.
2009-12-07 Omsättningsland - persontransporttjänster
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
2009-12-18 Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel med utländsk skatt och kupongskatt
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2009-02-12 Danska AM-bidraget vid svensk inkomstbeskattning
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2009-11-16 EG-förordningarnas förhållande till 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
2009-11-16 Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2009-03-20 Omsättningsland för omsättning i samband med import
2009-06-01 Förluster på fordringar på eget bolag
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2009-11-27 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2009-12-08 Tillämplig artikel i skatteavtal för aktieindexobligationer
2009-09-08 Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL
2009-10-05 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2009-05-13 Företagshälsovård
2009-10-28 Avräkning för utländsk skatt som liknar expansionsfondsskatten
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2009-12-04 Avdragsrätt för ingående skatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2009-03-04 Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?
2009-12-22 Undantag från skatteplikt - bikostnad vid import
2009-12-07 Virtuella världar - mervärdesskatt
2009-04-20 Förvärvslåneförbudet och begreppet ”överordnat bolag”
2009-12-07 Omsättningsland - varutransporttjänster
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2009-03-12 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2009-05-19 Halv befrielse från skattetillägg vid en skattetilläggsgrundande ändring avseende arbetsgivaravgifter, ingående mervärdesskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel när avdrag kan medges vid inkomsttaxeringen som en direkt följd av ändringen
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2009-12-07 Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln