OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Ändring till och med: SFS 2011:1456

1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden till Skatteverket. Förordning (2011:1456).

2 § Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2003:1017).

3 § Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan författning. Förordning (2003:1017).

4 § Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:1077

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

2004:288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

2005:758

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.

2011:1456

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser 2013 och tidigare års taxeringar.