Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning (2011:1263)
SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
SFS 1975:1427 Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 2014:834 Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 1976:528 Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer
SFS 1994:1854 Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 2022:1746 Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)
SFS 2005:1137 Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
SFS 2002:380 Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
SFS 1915:218 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 2016:1053 Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag
SFS 2020:1080 Förordning (2020:1080) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik
SFS 1986:468 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 2015:62 Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:63 Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
SFS 2021:931 Lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021
SFS 2021:930 Lag (2021:930) om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 2015:72 Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2021:1146 Förordning (2021:1146) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2022
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 2015:70 Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 2019:1197 Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland
SFS 2020:1066 Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik
SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 2018:672 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS 2019:742 Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS 2010:2044 Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS 1998:1601 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2018:1384 Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning
SFS 1993:1539 Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
SFS 1982:668 Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1988:1614 Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
SFS 1962:652 Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 2015:1016 Lag (2015:1016) om resolution
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 2011:317 Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1974:157 Handelsregisterlag (1974:157)
SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 1986:436 Lag (1986:436) om näringsförbud
SFS 1983:190 Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
SFS 1990:676 Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2021:300 Lag (2021:300) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 1991:1333 Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet
SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1928:370 Kommunalskattelag (1928:370)
SFS 2019:601 Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
SFS 2019:205 Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1993:931 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 2019:602 Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
SFS 1982:600 Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2007:346 Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1999:1211 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 1998:676 Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 2018:759 Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar
SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag (2005:104)
SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)
SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 2019:1269 Förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer
SFS 2022:101 Lag (2022:101) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 2020:374 Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1954:144 Skogskontoförordning (1954:144)
SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1996:738 Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1998:293 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
SFS 1992:1643 Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.