Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst)

Datum: 2009-06-24

Dnr: 131 562288-09/111

 

1 Sammanfattning

 Danskt SP-bidrag kan efter begäran utbetalas i förtid under år 2009. Innan utbetalning sker görs avdrag för en obligatorisk dansk avgift. Det nettobelopp som härefter utbetalas utgör skattepliktig inkomst för den som är obegränsat skattskyldig i Sverige såväl enligt intern rätt som enligt skatteavtalet.

 Frågan om avdrag för avgiften vid taxeringen aktualiseras således inte. 

2 Bakgrund och frågeställning

 Under perioden 1998 — 2003 betalade alla löntagare med inkomst i Danmark 1 % av bruttoinkomsten till ett personligt konto i Den Saerlige Pensionsopsparing, s.k. SP-bidrag. Beloppet inbetalades till den danska skattemyndigheten men överfördes till Arbejdsmarkedets Tillaegspension, ATP. SP-bidraget är tänkt att återbetalas i samband med pensionen. I Sverige betraktades SP-bidraget som en obligatorisk utländsk socialförsäkringsavgift varför avdrag medgavs för inbetalat belopp.

 Genom en lagändring i Danmark har man nu beslutat att den som önskar kan, under tiden 1 juni — 31 december 2009, efter ansökan få SPbidraget utbetalat som ett engångsbelopp i förtid, d v s innan pensioneringen. Innan utbetalning sker innehålls i sådant fall en avgift på 35 % på belopp upp till 15 000 DKK och 50 % på belopp därutöver.

 Fråga har ställts om en förtida utbetalning av SP-bidraget är skattepliktig i Sverige enligt intern rätt och skatteavtal och om det i så fall är bruttobeloppet eller beloppet efter avdrag för den danska avgiften som ska tas upp till beskattning. Om det är bruttobeloppet som ska tas upp till beskattning är avgiften i så fall avdragsgill?       

3 Gällande rätt m.m.

 Av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

 Enligt 11 kap. 1 § IL ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, såvida inte något annat anges i 11 kap. eller i 8 kap. IL.

 De avdrag på dansk löneinkomst som gjordes under åren 1998 - 2003 och betalades in som SP-bidrag betraktades i Sverige som en obligatorisk utländsk socialförsäkringsavgift. Avdrag medgavs därför för inbetalade belopp i enlighet med nuvarande 62 kap. 6 § IL.

 I det nordiska skatteavtalet (1996:1512) finns bestämmelser i artikel 18 om pension m.m. Genom SFS 2008:653 har ändringar skett i bl. a. nämnda artikel. Ändringarna trädde ikraft den 31 december 2008 för att tillämpas på skatter som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari 2009. Av artikel 18 punkt 1 framgår att pension och livränta som betalas från en avtalsslutande stat och utbetalningar från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat till en person med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas i den förstnämnda staten. 

 

4 Skatteverkets bedömning

 Av 11 kap. 1 § IL framgår att såväl uppräknade inkomster som "alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst" ska tas upp som intäkt såvida inte annat anges i kap. 11 eller kap. 8.

 SP-bidraget har sitt ursprung i löneinkomst som intjänades i Danmark under åren 1998 — 2003. Arbetsgivaren innehöll enligt lag föreskrivet belopp innan löneutbetalningen och betalade in pengarna till den danska skattemyndigheten. Såväl administration som utbetalning av SP-bidraget sker genom det danska pensionsinstitutet ATP. Med hänsyn till utformningen av IL anser Skatteverket att den förtida utbetalning som danska Folketinget nu har beslutat om är skattepliktig i Sverige. Den får betraktas som en form av utbetalning av en socialförsäkringsavgift baserad på en löneinkomst.

 Skatteverket anser att SP-bidraget inte kan liknas vid någon av de i 8 kap. IL uppräknade skattefria inkomsterna.

 Av uppgift från Danmark framgår att det SP-bidrag som utbetalas under år 2009 inte beskattas i Danmark utan utbetalning sker i stället efter att en fastställd avgift utgått. Skatteverket anser därför att skatteplikten inte ska omfatta högre belopp än vad personen fått utbetalat under året d v s att det är beloppet efter avdrag för avgifter som ska utgöra i Sverige skattepliktig inkomst. Frågan om avdrag för avgiften vid taxeringen aktualiseras således inte.

 Enligt artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet får bl. a. utbetalningar från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat till en person med hemvist i annan avtalsslutande stat beskattas i den förstnämnda staten. Enligt Skatteverket utgör det i förtid utbetalda SPbidraget en sådan utbetalning. Skatteavtalet hindrar inte svensk beskattning.