Områden: Inkomstskatt

Datum: 2009-03-12

Dnr: 131 285447-09/111

1 Sammanfattning

Väsentlig anknytning ska anses föreligga för utflyttad person om dennes make flyttar tillbaka till Sverige. Detta gäller oavsett efter hur lång tid i utlandet som återflyttning sker.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vad som gäller när två makar har flyttat från Sverige och beskattas som begränsat skattskyldiga men den ena maken flyttar tillbaka efter viss tid. Innebär det att den andra maken får väsentlig anknytning till Sverige och därmed ska beskattas som obegränsat skattskyldig eller ska den utflyttade fortfarande anses som begränsat skattskyldig? Har tidsaspekten någon betydelse?

3 Gällande rätt m.m.

Som obegränsat skattskyldig betraktas, enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. I samma kapitel, 7 § första stycket, räknas de faktorer upp som ska beaktas vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning hit. Lagen anger ingen tidsgräns för hur lång tid väsentlig anknytning ska anses föreligga utan innehåller endast en bevisbörderegel, den s.k. femårsregeln i 7 § andra stycket. Under fem år från den dag då personen rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, såvida han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Regeln gäller för både svenska och utländska medborgare men för de senare krävs dock att de varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige under minst tio år.

En av de anknytningspunkter som räknas upp är om den utflyttade har sin familj i Sverige. Redan innan år 1966 då reglerna om väsentlig anknytning infördes genom SFS 1966:729, fanns bestämmelser om att den som hade familj i Sverige men själv uppehöll sig utomlands ansågs som bosatt (numera obegränsat skattskyldig) i Sverige.

Anledningen till att en make stannar kvar i Sverige synes vara utan betydelse vid bedömning av väsentlig anknytning för den make som flyttat ut. I såväl RÅ 1976 ref. 116 som RÅ 1982 Aa 129 ansågs väsentlig anknytning till Sverige föreligga när den utflyttades hustru, som han levde tillsammans med, stannat kvar i landet av personliga skäl.

I RÅ 2003 ref. 52 fann Regeringsrätten, till skillnad från ovanstående avgöranden, att en utflyttad man inte ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige. Mannens minderårige son och barnets mor var bosatta i Sverige men mannen hade sedan flera år tillbaka varit separerad från barnets mor som dessutom skulle vara ensam vårdnadshavare.

Samma utgång blev fallet i RÅ 1998 not. 67 när finsk medborgare flyttat tillbaka till Finland. Bostaden i Sverige hade sålts och ny inköpts i Finland. Den utflyttades hustru skulle fram till sin pensionering om cirka fem år fortsätta sitt arbete i Sverige och anskaffade en övernattningslägenhet här.

RÅ 1989 not. 443 avsåg däremot en situation när båda makarna flyttat ut från Sverige och bosatt sig i Spanien. Maken, som varit bosatt i utlandet sedan mer än fem år tillbaka, ansökte om förhandsbesked bl.a. om hustruns återflyttning till Sverige skulle innebära att han fick väsentlig anknytning till Sverige och därmed anses bosatt här enligt intern rätt. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden ansåg att väsentlig anknytning förelåg. Regeringsrätten ändrade inte förhandsbeskedet.

4 Skatteverkets bedömning

I praxis har, som framgår här ovan under gällande rätt, det faktum att en utflyttad persons familj bor kvar i Sverige utgjort ett mycket starkt anknytningsmoment. Av avgörandena kan också utläsas att det krävs mycket speciella omständigheter, såsom en konstaterad separation, för att det inte ska utgöra väsentlig anknytning.

RÅ 1989 not. 443 avsåg däremot en situation när båda makarna flyttat ut men den ena återflyttade till Sverige. Regeringsrätten ansåg att den utflyttade personen fick väsentlig anknytning till Sverige när dennes hustru återflyttade hit. Mannen hade i förevarande fall varit bosatt i utlandet sedan mer än fem år tillbaka.

Ovanstående avgörande visar att väsentlig anknytning uppkommer för en utflyttad person om dennes make flyttar tillbaka till Sverige även om detta sker efter fem år. Enligt Skatteverkets uppfattning ger domen stöd för att en makes återflyttning till Sverige innebär att väsentlig anknytning uppkommer för den andre maken oavsett hur länge bosättningen i utlandet varat. Skatteverket anser dock att undantagsfall kan förekomma när bedömningen blir den motsatta. Som exempel kan nämnas fall då den i utlandet kvarboende maken har utländskt medborgarskap och har flyttat tillbaka till sitt tidigare hemland.