Områden: Inkomstskatt

Datum: 2008-10-29

Dnr: 131 561645-08/111

 

1   Sammanfattning

Den inkomstskatt som personer med hemvist i Schweiz erlägger enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand är avräkningsbar mot svensk skatt vid tillämpning av den s.k. treårsregeln i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz.   

 

2   Bakgrund och frågeställning

 Fråga har ställts om inkomstskatt enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand som i Schweiz obegränsat skattskyldiga personer i vissa fall erlägger - och som bl.a. schablonmässigt beräknas på bostadskostnaderna  och inte på de faktiska inkomsterna - är avräkningsbar mot svensk skatt vid tillämpning av den s.k. treårsregeln skatteavtalet.      

 

3   Gällande rätt m.m.

 I Schweiz obegränsat skattskyldiga personer beskattas för samtliga inkomster oavsett varifrån de härrör. Nyinflyttade personer eller de som varit bosatta utanför Schweiz i minst 10 år och som inte har några aktiva inkomster från Schweiz kan i stället välja att betala inkomstskatt på ett belopp motsvarande fem gånger bostadskostnaden. Skatteunderlaget får inte understiga en viss miniminivå, "comparative taxation". Det får heller inte understiga summan av de inkomster som har sin källa i Schweiz eller de inkomster för vilka yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning enligt vissa skatteavtal framställts. Den beskattningsbara inkomsten beskattas enligt ordinarie skattetabell.

     Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz är tillämpligt  på de federala, kantonala och kommunala skatterna på inkomst. Det är också tillämpligt på inkomstskatter av samma eller i huvudsak likartat slag, vilka uttas vid sidan av eller i stället för de skatter som omfattades vid avtalets ingående (artikel 2 § 5). En svensk medborgare, som är obegränsat skattskyldig i Sverige och som fått hemvist i Schweiz, beskattas i Sverige för samtliga inkomster under en treårsperiod från dagen för utflyttningen enligt den s.k. treårsregeln, artikel 25 § 2. Avräkning medges i Sverige för i Schweiz erlagd skatt, dock högst med ett belopp motsvarande den svenska skatt som utgått på inkomsterna, artikel 25 § 3. 

 

4   Skatteverkets bedömning

 Enligt Skatteverkets bedömning omfattas inkomstskatt beräknad enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand av skatteavtalet. Vid tillämpning av den s.k. treårsregeln ska därför avräkning medges i Sverige för i Schweiz erlagd skatt, dock högst med ett belopp motsvarande den svenska skatt som utgått på inkomsterna. Samma inkomst får anses ha beskattats i båda länderna även om Schweiz i det aktuella fallet schablonmässigt fastställer en obegränsat skattskyldig persons beskattningsbara inkomst.