Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2008-07-02 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2008-02-04 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2008-12-19 Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2008-03-19 Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier
2008-04-17 Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m.
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2008-01-29 Omsättningsland — idrottstränares tjänster
2008-04-21 Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2008-11-07 Omsättningsland – utbildningstjänster
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2008-01-24 Omräkningskurs vid beräkning av beskattningsunderlag
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2008-01-14 Konkurrensregel för myndigheter
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2008-04-07 Virtuella världar – mervärdesskatt
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2008-12-17 Självständig näringsverksamhet utomlands - EG-rättsliga frågor
2008-11-05 Omvärdering av beskattningsunderlag vid måltider till anställda
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
2008-12-17 Justering för radon i småhus
2008-02-07 Vissa frågor med anledning av EG-domstolens dom i mål C-363/05, JP Morgan
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2008-02-18 Värdering av småhus med låg takhöjd
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2008-05-12 Ideella föreningars förvärv av vissa tjänster från utlandet
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2008-04-08 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2008-01-21 Myndighetsutövning
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2008-05-30 Försäljning till annat EG-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2008-07-02 Omsättningsland – idrottstjänster
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2008-11-26 Konkurrensregel för myndigheter med anledning av C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2008-05-30 Omsättningsland vid värdering av och arbete på varor samt överföring av varor
2008-01-31 Turistförsäljning
2008-04-02 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2008-05-05 Bytestransaktioner
2008-01-29 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2008-06-27 Avskrivning på inventarier i utländsk självständig filial inom EES-området
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2008-02-29 Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2008-04-21 Begäran om ändring i lönegarantilagen (1992:497) och i lönegarantiförordningen (1992:501)
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2008-10-29 Skatteavtals tillämplighet på avkastningsskatt
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2008-08-29 Undantaget från skatteplikt inom utbildningsområdet
2008-07-02 Omsättningsland – tränartjänster
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2008-04-17 Fastighetsskatt för bostadsfastighet som saknar byggnadsvärde
2008-03-28 Är det lagligt möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2008-01-30 Överlåtelse av verksamhet till utländskt företag
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar