Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2005-06-28 Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte
2000-07-14 Frågeställningar kring avdrag för ingående mervärdesskatt i konkursbo
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2007-08-27 Omsättningsland - gränsdragningen mellan konsulttjänster m.m. och tjänster som omfattas av huvudregeln
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2005-06-21 Omsättningsland för tjänster på fartyg i utrikes trafik
2005-02-21 Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten
2005-06-22 Fråga om myndighetsutövning vid kommuns tillhandahållande av parkering på kvartersmark eller i parkeringshus
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2005-05-23 Avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av aktier
2005-01-10 Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2004-04-26 Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2005-06-21 Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2006-11-20 Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
1995-12-19 Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2004-12-22 Omsättningsland vid bearbetning och förädling av vara (arbetsbeting) och överföring av varor m.m.
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
1998-07-02 Mässhakar, korkåpor och bårtäcken
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2001-08-10 Avdragsrätt för fastighetsmäklararvode
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2007-01-30 Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2006-02-28 Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2008-04-08 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2006-09-21 Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet som bedrivs i annat EES-land
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
2004-10-04 Prästlönefastigheter
2005-07-08 Beskattningsunderlaget vid omsättning
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2008-05-30 Försäljning till annat EG-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2004-10-18 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som avser kostnader vid förvärv av och fusion med ett vilande bolag
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2007-06-11 Indelning av biogasanläggning
2004-07-01 Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor
2005-06-30 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag – mervärdesskattekonsekvenser
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2001-06-11 Mervärdesbeskattning av resebyråers förmedlingstjänster
2005-12-12 Klassificering av strand vid två skiften
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2004-09-28 Mervärdesskatteregistrering
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2007-10-02 Konsultuppdrag vid företagsöverlåtelser
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2006-01-12 Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2004-12-14 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2007-04-26 Kan ersättning beskattas enligt SINK då det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2005-03-02 Husbåtar
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2006-12-19 Leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2004-09-20 Rätt till retroaktivt avdrag vid frivillig skattskyldighet
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2002-03-06 Mervärdesskatterättsliga frågeställningar i samband med uthyrning av lös egendom från annat EU-land
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2004-04-02 Mervärdesskatt, serveringstjänst eller leverans av vara
2007-04-23 Omsättningsland — 5 kap. 11 § 2 a och 2 b ML
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2004-10-15 Medlemsavgifter
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2005-03-02 Ridhus
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2004-12-07 Lotteriskatt, spelområde
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad tandläkare m.fl.
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
1999-12-07 Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2008-04-21 Begäran om ändring i lönegarantilagen (1992:497) och i lönegarantiförordningen (1992:501)
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2001-11-20 Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2006-07-07 Omsättningsland för tjänster i samband med mässa
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2006-12-18 Social omsorg
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2005-11-29 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2007-01-23 Förvaltning av investeringsfonder
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2006-06-01 Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2001-03-08 Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2008-03-19 Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier
2007-10-05 Husbåt i mervärdesskattehänseende
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2000-04-11 Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2007-11-26 Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige
2008-11-07 Omsättningsland – utbildningstjänster
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
1999-04-12 Moms på drickspengar
2002-09-13 Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2007-11-06 Undantaget rörande periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2002-02-19 Fakturor i euro från svenska företag
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
1996-01-16 Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
2000-01-19 Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
2002-01-30 Biblioteksverksamhet
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2008-01-14 Konkurrensregel för myndigheter
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2008-11-05 Omvärdering av beskattningsunderlag vid måltider till anställda
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2005-08-31 Handel med utsläppsrätter
1999-12-16 Musik on-line
2005-11-30 Omsättningsland - skadereglering m.m.
2008-02-07 Vissa frågor med anledning av EG-domstolens dom i mål C-363/05, JP Morgan
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
2004-10-08 Värdeår för småhus
2005-02-21 Jämkning av kostnadsklasspoäng för gremmeniellasvampskador vid AFT 05
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2006-12-13 Avdragsrätt för mervärdesskatt avseende husbilar med anledning av omklassificering av sådana fordon
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2006-12-13 Fast etableringsställe
2005-06-14 Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse
2003-11-13 Begreppet näringsidkare i samband med att tjänster tillhandahålls till förvärvare i Sverige
2007-06-26 Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
1999-10-27 Skatteplikt för polisväsendets verksamhetstjänster
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2008-05-12 Ideella föreningars förvärv av vissa tjänster från utlandet
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2005-04-19 Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2002-04-04 Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2005-10-10 Handel med elcertifikat och liknande rättigheter
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2007-12-06 Skattesats på böcker m.m.
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2005-01-24 Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2007-12-20 Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl m.m.
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2005-01-13 Skattesats för fotbollsgolf
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
1998-01-30 Moms på entréavgifter till festivaler
2006-10-09 Studentbostäder
1998-11-20 Hemtjänster
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2007-10-09 Omsättningsland – konferenstjänster
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2007-01-30 Undantaget från skatteplikt rörande tandvård och dentaltekniska produkter
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
1994-03-07 Beträffande beredskapslån i mervärdeskattehänseende
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2005-04-05 Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2005-06-17 Omsättningsland för hästtränare m.m.
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
1998-10-26 Övergångsersättningar inom idrotten
2008-11-26 Konkurrensregel för myndigheter med anledning av C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2005-05-13 Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2006-07-05 Turistförsäljning
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2005-12-21 Omsättningsland - tjänster med anknytning till finansiella tjänster
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2005-01-24 Stormen och beskaffenhetstidpunkten vid AFT 05
2008-12-17 Ska Skatteverkets ansökan hos länsrätten om preskriptionsförlängning avseende skattefordringar explicit omfatta ett yrkande om preskriptionsförlängning också av aktuella grundavgifter?
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2005-10-20 Hälsointyg och andra utlåtanden - komplettering av skrivelse om skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2006-03-08 Mervärdesskatt på avbeställningsskydd och avbokningsavgifter vid hotell- och stugbokningar
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2001-11-01 Organisationskostnader
2007-11-16 Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2008-07-02 Omsättningsland – tränartjänster
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
1998-04-06 Tjänster på campingplatser
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2008-03-28 Är det lagligt möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2007-06-26 Skrivelse nr 2 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-02-06 Vinstmarginalbeskattning och utländska begagnade bilar och motorcyklar
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2004-08-18 Purchasing Card
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
1999-09-23 Moms på kopior av allmänna handlingar
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2008-07-02 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2008-02-04 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2004-03-05 Avfallsskatt
2007-04-04 Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2007-12-10 Myndigheters inköp av vissa tjänster från annat EG-land
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2008-01-29 Omsättningsland — idrottstränares tjänster
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2000-02-16 Refraktionsanpassningstjänster
2008-01-24 Omräkningskurs vid beräkning av beskattningsunderlag
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - skattebelopp enligt ursprungsfaktura
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2004-09-17 Skattesats för qigong, idrott eller ej
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2002-03-21 Mervärdesskatt - transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2004-12-02 Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2008-12-17 Självständig näringsverksamhet utomlands - EG-rättsliga frågor
2008-04-07 Virtuella världar – mervärdesskatt
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2005-05-16 Erfarenhetstal för mobilmaster
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2002-12-19 Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag
2006-06-04 Begreppet "Tjänsteexport" i ettårsregeln och myndigheters verksamhet inom ramen för EU:s s.k. twinningprogram
2004-11-01 Verksamhetsöverlåtelse
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
1995-12-21 Omsättningsland vid auktionsförsäljning
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2008-07-02 Omsättningsland – idrottstjänster
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2007-09-28 Tillhandahållande av konferensarrangemang
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2005-03-01 Omsättningsland för modelluppdrag m.m.
2001-01-16 Skattesatser på personbefordran
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2007-06-12 Självfakturering vid internationella transaktioner
2006-02-28 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2004-12-20 Fråga om skatteplikt vid factoring med anledning av EG-domstolens dom C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
2004-12-21 Mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2006-03-28 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
1996-02-28 Mervärdesskatt på resetjänster
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2000-05-05 Hanteringen av s.k. ALMI-fall i mervärdesskattehänseende
2008-05-30 Omsättningsland vid värdering av och arbete på varor samt överföring av varor
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2008-01-31 Turistförsäljning
2008-04-02 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2003-10-24 Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
1999-06-17 Arkivverksamhet
2008-01-29 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2002-01-11 Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2005-12-06 Omsättningsland – förmedling för annans räkning i dennes namn
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2004-03-22 Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2004-12-14 Beslut med stöd av 10 kap. 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
2007-07-05 Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2008-02-29 Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2004-12-22 Hästrelaterad verksamhet
1998-10-15 Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
2007-06-04 Omsättningsland för tjänster i samband med betäckning
2000-06-21 Pant avseende ny typ av returenheter
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2005-05-10 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2004-09-16 Närhet till strand
2006-06-21 Hur beaktas ”överlön” till företagsledares make när det gäller löneunderlag?
2002-11-25 Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL
2006-07-05 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2002-12-20 Skatteavdrag vid utbetalning av ränta från fåmansföretag till delägare
1997-11-06 Droit de suite
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2005-03-10 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2008-01-30 Överlåtelse av verksamhet till utländskt företag
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2005-03-22 Tolkning av begreppen "förvärvas här" och ”förvärvas i” - 5 kap. 7 § ML
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2000-05-10 Dentaltekniska produkter
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2008-12-19 Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2008-04-17 Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m.
2008-04-21 Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2005-12-06 Omsättningsland – idrottstränare
2006-04-04 Skatteplikt och skattskyldighet vid kommuns vidareuthyrning av fastighet till staten, annan kommun och kommunalförbund
2005-06-02 Avdragsrätt vid förvärv av varor och tjänster som endast delvis ska användas i den ekonomiska verksamheten
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2006-01-18 Utövande konstnärer m.m.
2007-11-26 Olika former av voucher
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2008-12-17 Justering för radon i småhus
2007-10-04 Skolbyggnad - elev-/skolhem?
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2005-07-04 Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2004-03-31 Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2008-02-18 Värdering av småhus med låg takhöjd
2004-11-03 Undantaget från yrkesmässighet i 4 kap. 7 § ML
1998-11-09 Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2000-02-09 Skattesats vid utbetalning av royalty
2007-12-07 Finns tillfällen då SINK-skatt kan återbetalas utan ansökan?
2005-05-02 Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2005-01-25 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2007-04-11 Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2008-01-21 Myndighetsutövning
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2001-02-28 Hantering av EU-bidrag
2007-06-04 Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2002-06-14 Tillämplig skattesats för tidning med medföljande vara
2007-06-29 Yrkesmässighet vid innehav av näringsfastighet m.m. samt fråga om sponsorbidrag
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2005-02-03 Studerande med tillfälliga arbeten
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2004-12-14 Hobby - ekonomisk verksamhet?
2007-06-26 Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-01-24 Jämkning enligt punkten 8 i övergångsbestämmelserna
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2005-06-03 Vattenfastigheter
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-01-20 Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
1999-06-30 Arkeologiska undersökningar - yrkesmässig verksamhet - skattskyldighet enligt lagen om mervärdesskatt
2007-09-11 Distansförsäljning till och från Sverige
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2004-10-11 Förbjudet lån
2008-05-05 Bytestransaktioner
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2005-05-03 Delgivning av testamente
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
1998-10-29 Omsättningsland, redovisning i skattedeklaration och KVR
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
1993-03-30 Mervärdeskatt på avgifter enligt avgiftsförordningen (1991:191)
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2000-02-07 Uthyrning av arbetskraft till fartyg
2007-01-12 Omsättningsland - liknande rättigheter
2008-06-27 Avskrivning på inventarier i utländsk självständig filial inom EES-området
2004-07-06 Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2005-04-20 Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2006-09-11 Omsättningsland i samband med monteringsleveranser
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2007-05-21 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2008-10-29 Skatteavtals tillämplighet på avkastningsskatt
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2004-03-08 Mervärdesskatt på avgift för karantänsveterinärer
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
1999-10-04 Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2008-08-29 Undantaget från skatteplikt inom utbildningsområdet
2005-02-15 Amortering av fordran
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2007-11-19 Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2006-05-17 Indelning av djursjukhus
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2008-04-17 Fastighetsskatt för bostadsfastighet som saknar byggnadsvärde
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
1998-05-08 Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
1995-10-31 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor m.m.
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2006-05-19 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 § IL