Områden: Inkomstskatt

Datum: 2008-05-09

Dnr: 131 260861-08/111

Nytt: 2023-03-21

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-03-20, dnr. 8-2278024.

1 Sammanfattning

Avräkning medges för hela den utländska skatt som tagits ut på utdelning i annat land även om utdelningen tas upp till två tredjedelar eller fem sjättedelar i inkomstslaget kapital. Avräkning medges dock inte med mer än den svenska skatt som belöper på den utländska inkomsten.

2 Bakgrund och frågeställning

För fysiska personer tas utdelning på andelar upp till två tredjedelar om de är kvalificerade och till fem sjättedelar på icke kvalificerade andelar i onoterade företag. Om utländsk skatt har betalats på en sådan utdelning, medges avräkning med hela den utländska skatten eller bara med två tredjedelar resp. fem sjättedelar?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 57 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utdelning upp till gränsbeloppet på en kvalificerad andel tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

I 42 kap.15 a § IL finns regler om när utdelning på icke kvalificerade andelar i onoterade företag tas upp till fem sjättedelar. Det gäller bl.a. utdelning på andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med motsvarande inkomster.

Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2006 samtidigt som de s.k. lättnadsreglerna i 43 kap. IL avskaffades. Lättnadsreglerna innebar att viss utdelning på kvalificerade andelar och icke kvalificerade onoterade andelar var skattefri.

I prop. 2005/06:40 framgår på s. 66, under rubriken Sänkt kapitalskattesats, följande. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar upp till ett belopp motsvarande gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar som inte är kvalificerade beskattas med 25 procent.

På s. 67 i samma prop. står följande.

"Regeringen föreslår således att kapitalskattesatsen sänks till 20 procent på utdelnings- och kapitalvinstinkomster upp till gränsbeloppet. Detta uppnås tekniskt genom att två tredjedelar av utdelning och kapitalvinst motsvarande gränsbeloppet beskattas med 30 procent.

Kapitalskattesatsen måste också sänkas när det gäller beskattningen av övriga ägare till onoterade företag, dvs. de som inte är kvalificerade ägare. Expertgruppens förslag innebär att skatteuttaget i dessa fall sänks från 30 till 25 procent."

I författningskommentaren på s. 82 i samma prop. anges hur sänkningen ska gå till på de icke kvalificerade andelarna. "I paragrafen, som är ny, anges att utdelningar och kapitalvinster i vissa fall skall tas upp till fem sjättedelar. På så sätt uppnås att beskattning sker med en procentsats på 25 procent." På s. 91 står följande om de kvalificerade andelarna. "Utdelning upp till gränsbeloppet skall tas upp till två tredjedelar. Kvoteringen innebär att skattesatsen för dessa inkomster blir 20 procent."

Enligt 1 §1 st . lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL, ska en obegränsat skattskyldig som haft intäkt som medtagits vid taxeringen, för vilken han beskattats i utländsk stat och som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra därifrån medges avräkning för den utländska skatten. Av 2 § AvrL framgår att 1 § inte gäller om statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten och den utländska intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal tillämpas dock 4-13 §§ AvrL.

4 Skatteverkets bedömning

En grundläggande princip vid avräkning av utländsk skatt är att avräkning inte medges om inkomsten är skattefri i Sverige. I så fall föreligger ingen dubbelbeskattning.

I det aktuella fallet är syftet med reglerna att genomföra en sänkning av skatteuttaget på kvalificerade andelar till 20 procent och på icke kvalificerade onoterade andelar till 25 procent i stället för den generella skattesatsen i inkomstslaget kapital på 30 procent. För att tekniskt åstadkomma detta görs en kvotering av inkomsten till två tredjedelar resp. fem sjättedelar. På så sätt uppnås skattesänkningen trots att skattesatsen på kapitalinkomster uppgår till 30 procent för fysiska personer enligt 65 kap. 7 § IL.

Skatteverket anser inte att den kvotering som görs av utdelningen medför att viss del ska betraktas som skattefri när avräkning ska göras. Syftet med reglerna är att hela utdelningen ska beskattas men att beskattningen ska ske med ett lägre skatteuttag. Den utländska skatt som tagits ut på utdelningen ska därför inte kvoteras vid avräkningen. Avräkning kan således medges för hela den utländska skatten, dock inte med större belopp än den svenska skatt som belöper på den utländska inkomsten.