Datum: 2007-02-15

Dnr: 131 118398-07/112

1 Sammanfattning

Vid bedömningen av om ett ämne eller en beredning ska anses utgöra ett sådant bekämpningsmedel som omfattas av skatteplikt enligt 1 § lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, LSB, saknar det betydelse om det krävs godkännande från Kemikalieinspektionen för import eller annan hantering.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt 14 kap. 13 § Miljöbalken (1998:808), MB, får kemiska eller biologiska bekämpningsmedel inte importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, släppas ut på marknaden eller användas utan att vara godkända enligt vissa förfaranderegler. Vissa möjligheter har dock givits att föreskriva om undantag från kravet på tillstånd eller godkännande. Av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer framgår bl.a. att kravet på godkännande inte ska tillämpas i vissa närmare angivna fall. Fråga har ställts om skatt ska erläggas för alla ämnen och beredningar som omfattas av skatteplikt enligt LSB eller om skatt enbart ska erläggas för ämnen och beredningar för vilka Kemikalieinspektionens godkännande krävs.

3 Gällande rätt

Enligt 1 § LSB ska

skatt (bekämpningsmedelsskatt) erläggas till staten vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel avses i LSB ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,

2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,

3. träskyddsmedel, och

4. ättika.

4 Skatteverkets bedömning

Av bestämmelserna i LSB framgår inte att hänsyn ska tas till om det krävs godkännanden för import eller annan hantering från Kemikalieinspektionen vid bedömningen av om ett ämne eller en beredning ska anses utgöra ett bekämpningsmedel enligt LSB.Inte heller av förarbetena vid lagens tillkomst, prop. 1983/84:176, framgår att det vid bedömningen av om ett ämne eller en beredning ska anses utgöra ett bekämpningsmedel enligt LSB ska tas någon hänsyn till en eventuell registrering hos dåvarande Produktkontrollnämnden. I prop. 1998/99:18 s. 32, som föregick undantaget från beskattning enligt LSB för ättika, angavs att "om ett ämne eller beredning har godkänts som bekämpningsmedel skall skatt tas ut". Av uttalandet i propositionen går det enligt Skatteverkets mening, inte att utläsa att enbart godkända ämnen ska beskattas utan snarare att alla godkända bekämpningsmedel beskattades vid denna tidpunkt. Mot denna bakgrund anser Skatteverket att det vid bedömningen av om ett ämne eller en beredning ska anses utgöra ett sådant bekämpningsmedel som omfattas av skatteplikt enligt 1 § LSB saknar betydelse om det krävs godkännande från Kemikalieinspektionen för import eller annan hantering.