Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2007-08-27 Omsättningsland - gränsdragningen mellan konsulttjänster m.m. och tjänster som omfattas av huvudregeln
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2007-04-04 Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt
2007-12-10 Myndigheters inköp av vissa tjänster från annat EG-land
2007-10-05 Husbåt i mervärdesskattehänseende
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2007-05-21 Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen
2007-11-26 Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2007-11-06 Undantaget rörande periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2007-11-26 Olika former av voucher
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2007-10-04 Skolbyggnad - elev-/skolhem?
2007-11-19 Sammanställning nr 4 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2007-01-30 Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2007-06-26 Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-07 Finns tillfällen då SINK-skatt kan återbetalas utan ansökan?
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2007-04-11 Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2007-06-04 Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2007-06-11 Indelning av biogasanläggning
2007-12-06 Skattesats på böcker m.m.
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2007-06-29 Yrkesmässighet vid innehav av näringsfastighet m.m. samt fråga om sponsorbidrag
2007-12-20 Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl m.m.
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2007-09-28 Tillhandahållande av konferensarrangemang
2007-10-02 Konsultuppdrag vid företagsöverlåtelser
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
2007-06-26 Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-06-12 Självfakturering vid internationella transaktioner
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil.
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2007-10-09 Omsättningsland – konferenstjänster
2007-03-20 Avdrag för datorprogram
2007-01-30 Undantaget från skatteplikt rörande tandvård och dentaltekniska produkter
2007-04-26 Kan ersättning beskattas enligt SINK då det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2007-09-11 Distansförsäljning till och från Sverige
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2007-09-28 Restföring av enkelt bolag eller partrederi
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2007-04-23 Omsättningsland — 5 kap. 11 § 2 a och 2 b ML
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2007-01-12 Omsättningsland - liknande rättigheter
2007-02-14 Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2007-11-15 Kollektiv nedskrivning av kundfordringar
2007-07-05 Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2007-06-04 Omsättningsland för tjänster i samband med betäckning
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2007-05-21 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2007-02-14 Skattefri utdelning i utländsk valuta
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2007-11-16 Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2007-11-19 Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-01-23 Förvaltning av investeringsfonder
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2007-11-07 Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2007-06-26 Skrivelse nr 2 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-02-06 Vinstmarginalbeskattning och utländska begagnade bilar och motorcyklar
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar