Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2008-03-20

Dnr: 131 177409-08/111

Nytt: 2023-06-21

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

Regeringsrätten har i beslut 2008-01-30, mål nr 1133-07, undanröjt det av Skatterättsnämnden den 19 januari 2007 meddelade förhandsbeskedet om uttagsbeskattning vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag.

Fråga i målet var vilken betydelse upplåtelse av personbilar för privat bruk till anställda mot endast ett s.k. nettolöneavdrag om en krona per månad skulle få för bilhandelsföretagets skyldighet att erlägga mervärdesskatt i anledning av upplåtelserna. I processen i Regeringsrätten sänkte sökanden nettolöneavdraget till en krona per år.

I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, finns särskilda bestämmelser om uttagsbeskattning av anställdas privata användning av personbilar och motorcyklar när den skattskyldige haft rätt till avdrag för eller återbetalning av den ingående skatten vid förvärvet eller hela den ingående skatten vid förhyrning. Fri eller delvis fri bil för privat bruk utgör en anställningsförmån likställd med lön. Värdet av denna motsvarar förmånsvärdet vid inkomsttaxeringen.

Skatteverkets uppfattning är att uttagsbeskattning av anställdas privata användning av dessa tillgångar regleras av bestämmelsen i 2 kap. 5 § punkten 3 ML. Utmärkande för bestämmelsen är att det är den privata användningen som sådan av tillgången som är grunden för uttagsbeskattningen. Bestämmelsen motsvaras av artikel 26.1. a i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

Uttagsbeskattning av förmånen anser Skatteverket ska ske med utgångspunkt i värdet av denna oavsett om en betalning görs till arbetsgivaren. En sådan betalning, vilken närmast framstår som en reglering av löneförmånens värde, ska dock beaktas och reducera värdet vid beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 4 § ML jämfört med 9 kap. 2 § och 8 kap. 14 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket anser att uttagsbeskattning vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten eller förhyrts för denna inte regleras av de bestämmelser som var föremål för bedömning i målet C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck AB och i det mål hos Regeringsrätten (se RÅ 2005 ref. 20) som gav anledning till begäran om förhandsavgörande av EG-domstolen.

Den 1 januari 2008 infördes i 7 kap. 3 § och 3a § ML bestämmelser som innebär att beskattningsunderlaget under vissa förutsättningar kan omvärderas till marknadsvärdet. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga vid uttag. För det fall att en uttagssituation enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 ML inte anses föreligga anser Skatteverket att de nya bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget kan bli tillämpliga.