Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2007-09-28

Dnr: 131 542246-07/111

Nytt: 2016-11-29

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Konferensarrangemang, mervärdesskatt, dnr 131 286740-16/111.

1 Sammanfattning

När kunden utöver tillgång till konferenslokal erbjuds även andra tjänster vilka normalt ingår i ett konferensarrangemang är detta ett skattepliktigt tillhandahållande. Skatt ska tas ut med skattesatsen 25 procent oavsett om tjänsten tillhandahålls av någon som även erbjuder logi eller inte.

Den som upplåter lokal utan att samtidigt erbjuda kunden normala kringtjänster för ett konferensarrangemang tillhandahåller en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse.

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringsrätten fastställde den 27 mars 2007, mål nr 5213-06, Skatterättsnämndens förhandsbesked om att skatteplikt föreligger vid tillhandahållande av ett konferensarrangemang och att skattesatsen för tillhandahållandet var 25 procent.

Med anledning av domen har frågor uppkommit om i vilka fall skatteplikt föreligger när lokal upplåtes för konferensändamål. Frågan om skattesats för tillhandahållande av konferensarrangemang behandlas också.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Tillämpliga författningsbestämmelser

Enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga, om inget annat anges i kapitlet.

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML.

Detta undantag omfattar dock inte "rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet" enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML.

Motsvarande bestämmelser finns i artiklarna 2 och 135 i rådets direktiv (2006/112/EG) om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet.

I artikel135.1 lframgår att utarrendering och uthyrning av fast egendom är undantaget från skatteplikt.

Av artikel135.2 aframgår dock att undantaget inte omfattar tillhandhållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaterna, inom hotellbranschen eller i branscher med liknande funktion.

Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas skatt ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt andra stycket 1 tas skatt ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Enligt artikel 98 i mervärdesskattedirektivet får reducerade skattesatser endast tillämpas på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III. I denna förteckning finns under punkt 12 angivet att reducerad skattesats får tillämpas för logi som tillhandahålls av hotell och liknande anläggningar, inbegripet tillhandahållande av semesterlogi och uthyrning av campingplatser och platser för husvagnsparkering.

3.2 Rättspraxis

3.2.1 Tillhandahållande av en enda sammansatt tjänst eller två eller flera fristående tjänster

EG-domstolen har i mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd givit riktlinjer för när en huvudsaklighets- respektive delningsprincip ska tillämpas (punkterna 29—30). Domstolen har angivit att en prestation som ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda tjänst, inte på ett konstgjort sätt ska delas upp så att mervärdesskattesystemets funktion försämras. Enligt domstolen är det av vikt att söka efter de delar som är kännetecknande för transaktionen i fråga för att avgöra om det som tillhandahålls konsumenten är flera huvudsakligen fristående tjänster eller en enda tjänst. En tjänst ska, enligt domstolen, anses som underordnad en huvudsaklig tjänst, när kunderna inte efterfrågar den i sig, utan då den endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som företaget tillhandahåller.

3.2.2 Transaktioner avseende fastighetsupplåtelser

Regeringsrätten har i målet RÅ 2005 not. 68 ansett att tillhandahållande av s.k. "Sidewalk Workstations" inte utgör omsättning av en sådan tjänst som omfattas av undantagen från skatteplikt i 3 kap. 2 § ML. Mot en avgift fick kunden en viss plats och tillgång till en användarkod för uppkoppling mot Internet. Tillhandahållandet av fastighetsutrymmet med visst möblemang ansågs underordnat och endast ett medel för att på bästa sätt tillhandahålla kunden en arbetsplats med Internetuppkoppling.

De grundläggande kännetecknen för en tjänst avseende uthyrning av fast egendom framgår bl.a. av EG-domstolens avgörande i mål C-108/99, Cantor Fitzgerald (punkt 21). Där anges att en uthyrning av fast egendom i den mening som avses i direktivet i huvudsak består av att ägaren till en egendom, mot hyra och för en tid som överenskommits, ger hyresgästen rätt att ta egendomen i besittning och att utesluta andra från den.

Av EG-domstolens praxis framgår vidare att vad som utgör fastighetsupplåtelse och omfattas av skattefrihet ska tolkas restriktivt (jfr EG-domstolens domar C-326/99, Stichting Goed Wonen och C-359/97, kommissionen mot Storbritannien och Nordirland samt C-284/03, Temco Europe). När det gäller uthyrningsbegreppet framgår också av dessa domar att civilrättsliga nationella begrepp saknar betydelse och att det grundläggande kännetecknet för en uthyrningstransaktion enligt EG-domstolen är upplåtelse av rätten att själv såsom ägare använda en fastighet under en avtalad tidsperiod mot ersättning. Av domarna kan utläsas att ifrågavarande begrepp är ett gemenskapsrättsligt begrepp. I målet C-284/03, anför EG-domstolen att det vid bedömning av frågan om ett uthyrningsavtal eller ett annat avtal föreligger ska prövas huruvida avtalen, såsom de tillämpas, huvudsakligen innebär att lokaler eller utrymmen i fastigheter passivt ställs till förfogande mot ett vederlag, som fastställs utifrån avtalstiden eller huruvida dessa avtal i stället innebär ett tillhandahållande av en tjänst som kan klassificeras på annat sätt. Som exempel på det senare nämns rätten att nyttja en golfbana, rätten att använda en bro mot att en vägavgift erläggs eller rätten att installera cigarettautomater i en affärslokal (punkt 20).

3.2.3 Förhandsbeskedet om konferensarrangemang

Regeringsrätten fastställde den 27 mars 2007, mål nr 5213-06, Skatterättsnämndens förhandsbesked om skatteplikt vid konferensarrangemang. Av förhandsbeskedet framgår att sökanden har för avsikt att bedriva utåtriktad s.k. dagkonferensverksamhet genom att erbjuda kunder konferensarrangemang som innefattar tillgång till konferenslokal samt andra tjänster vilka normalt ingår i ett konferenspaket. Verksamheten bedrivs inte i samband med hotellrörelse.

Sökandens standardkonferensarrangemang beskrevs sammanfattningsvis enligt följande:

Personal tar emot konferensdeltagarna i en reception och lämnar praktisk information. På det våningsplan där konferenslokalerna är belägna finns konferenscentra med personal, som bistår kunden med administrativa göromål. Där finns teknisk utrustning för att kunna kommunicera externt, vara uppkopplad med dator och tillgång till kopieringsmöjligheter. Konferenslokalen anpassas efter kundens behov och är utrustad med omfattande teknisk utrustning såsom bl.a. AV-teknik. Deltagarna tillhandahålls under dagen olika slag av förtäring såsom förfriskningar, kaffe, lunch och eventuellt middag.

Skatterättsnämnden fann att lokalupplåtelsen i ett sådant sammansatt konferensarrangemang endast är ett medel för att på bästa sätt kunna tillhandahålla den av kunden efterfrågade tjänsten avseende arrangemanget. Tillhandahållandet ansågs i sin helhet vara en skattepliktig omsättning och för vilken skatt ska tas ut med skattesatsen 25 procent.

4 Skatteverkets bedömning

Vid tillhandahållande av ett konferensarrangemang får, med tillämpning av de riktlinjer som framgår ovan, bedömas om en enda tjänst föreligger och i så fall om denna är en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse eller en annan tjänst.

I det av Regeringsrätten fastställda förhandsbeskedet, mål nr 5213-06, erbjöds kunden tillgång till diverse service och teknisk utrustning. Det var detta utbud, som innebar att lokalupplåtelsen ansågs underordnad övriga tillhandahållanden och medförde att skatteplikt förelåg.

Lokal för konferensändamål upplåtes av olika aktörer på marknaden och med ett varierande utbud av sådana faciliteter och tjänster som efterfrågas i samband med konferenser.

Med ledning av förhandsbeskedet anser Skatteverket att ett skattepliktigt tillhandahållande föreligger när kunden utöver tillgång till konferenslokal erbjuds andra anordningar och service som normalt ingår i ett konferenspaket vid en konferensanläggning. Exempel på vad kunden där minst har tillgång till är personal, som kan bistå kunden med administrativa göromål, teknisk utrustning såsom bl.a. AV-utrustning och olika slag av förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider.

Lokalupplåtelsen i ett sammansatt konferensarrangemang är endast ett medel för att på bästa sätt tillhandahålla den av kunden efterfrågade tjänsten. Tillhandahållandet utgör därför inte en fastighetsupplåtelse.

För tjänsten tillhandahållande av konferensarrangemang gäller enligt förhandsbeskedet skattesatsen 25 procent. Tillhandahållande av konferensarrangemang är enligt direktivet inte en sådan tjänst för vilken reducerad skattesats får tillämpas.

Nationella bestämmelser som omfattas av ett EG-direktiv ska tolkas i enlighet med direktivreglerna så långt det är möjligt med hänsyn till den nationella rättsordningen. Den innebär dock inte att nationell lagstiftning ska tolkas i strid mot dess klara ordalydelse utan endast en skyldighet att vid flera tänkbara tolkningsalternativ, så långt det är möjligt, tolka bestämmelser i nationell rätt i ljuset av t.ex. mervärdesskattedirektivets ordalydelse och syfte för att uppnå dess resultat.

Med hänsyn till att tillhandahållande av konferensarrangemang inte anses vara en fastighetsupplåtelse kan det inte heller betraktas som en rumsuthyrning. Skatteverket anser därför att tjänsten ska beskattas med skattesatsen 25 procent även om tjänsten tillhandahålls av någon som tillhandahåller logi. En sådan tolkning anser Skatteverket inte vara i strid med ordalydelsen i ML.

Logi, resor och andra tjänster, som inte normalt ingår i ett konferensarrangemang, ska beskattas för sig och inte som en del av konferensarrangemanget.

En prestation är inte skattepliktig när den innebär att kunden erbjuds tillgång till lokal men inte samtidigt ovan nämnda anordningar och service. Tillhandahållandet av lokalen är i ett sådant fall en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse. Tillgång till viss enklare utrustning såsom t.ex. blädderblock och whiteboard får anses underordnad själva lokalupplåtelsen och omfattas av undantaget från skatteplikt. Detta medför att upplåtelse av samlingssalar i kommunalhus, bibliotek, m.m. normalt inte omfattas av skatteplikt.