Områden: Inkomstskatt

Datum: 2007-09-24

Dnr: 131 512720-07/111

1 Sammanfattning

Sexmånadersregeln omfattar även förmåner som åtnjutits i men inte beskattats i verksamhetslandet om detta beror på landets interna rätt och inte på grund av att skattemyndigheten i verksamhetslandet inte haft kännedom om förmånen ifråga. Förmån som åtnjutits i Sverige eller i tredje land omfattas inte av sexmånadersregeln såvida inte faktisk beskattning skett i arbetslandet.

Förmån av lånedator via arbetsgivaren omfattas, under ovanstående förutsättningar, av sexmånadersregeln.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts hur förmåner ska behandlas när tjänsteinkomsten omfattas av sexmånadersregeln. Vad gäller om förmånen inte beskattas i verksamhetslandet?

Vad gäller ifråga om förmån av dator när en person är utsänd av sin arbetsgivare för arbete i utlandet på sådana villkor att inkomsten omfattas av den s k sexmånadersregeln. Den anställde disponerar sedan tidigare en lånedator via sin arbetsgivare. Omfattas även förmånen av datorn av sexmånadersregeln?

3 Gällande rätt m.m.

Den s k sexmånadersregeln återfinns i 3 kap 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) IL, och lyder som följer.

"En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln)."

Regeln infördes 1985 och hade då följande lydelse.

"Från skattskyldighet frikallas:

f) här i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtnjutit avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning där än...för inkomst av anställningen i den omfattning som anges i punkt 3 av anvisningarna".I samband med 1990 års skattereform ändrades lydelsen varvid krav på faktisk beskattning i verksamhetsstaten infördes.

Av förarbetena till bestämmelsen, sid. 684 i prop. 1989/90:110, framgår följande.

"Kravet på faktisk beskattning i tjänstgöringslandet har uttryckts med orden "i den mån inkomsten beskattats". Detta innebär att skattefriheten endast avser den del av inkomsten som har beskattats i tjänstgöringslandet. För att inte orsaka tillämpningsproblem i de fall beskattningsunderlaget i det andra landet är annorlunda än det svenska bör beskattningen av kontant lön också anses innefatta beskattning av sådana förmåner, t. ex. fri bil, fri bostad, som åtnjutits i verksamhetslandet under samma period som lönen avser".

Lånedator.

Förmån av lånedator beräknas schablonmässigt till 2 400 kr per år enligt bestämmelsen i 61 kap.17 a§ IL. Bestämmelsen tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

Om förutsättningarna enligt 61 kap.17 a§ IL inte är uppfyllda beräknas förmånsvärdet i stället enligt 61 kap 2 § IL till marknadsvärdet.

Av förarbetena till bestämmelsen, prop.1996/97:173, framgår på sid. 54 bl.a. följande.

" För att i viss mån begränsa möjligheterna att byta ut skattepliktig lön mot en skattefri förmån av fri datorutrustning föreslås i promemorian att skattefriheten endast bör gälla om arbetsgivaren erbjuder hela den stadigvarande personalen samma möjligheter att använda datorutrustning i hemmet. Flera remissinstanser har påpekat att detta krav medför att möjligheten att erbjuda personalen skattefria lånedatorer försvåras i stora företag med många anställda och som t.ex. kan ha arbetsplatser på skilda håll i landet.

Regeringen anser att det finns visst fog för den framförda kritiken och föreslår därför att det skall räcka med att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Det innebär att det bör räcka att erbjudandet riktar sig till i princip alla kategorier anställda på en och samma arbetsplats."

4 Skatteverkets bedömning

Sexmånadersregeln tillämpas enligt 3 kap 9 § IL på inkomster som erhålls på grund av anställning som innebär att det är fråga om en vistelse i utlandet.

Detta innebär att endast inkomster och förmåner som utges med anledning av att arbetet utförs i utlandet är undantagna från svensk beskattning om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Enligt prop. 1989/90:110 sid. 684 bör, för att inte orsaka tillämpningsproblem i de fall beskattningsunderlaget i det andra landet är annorlunda än det svenska, beskattning av kontant lön även anses innefatta beskattning av förmåner som åtnjutits i verksamhetslandet under samma period som lönen avser.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska en bruttoinkomst, för att anses som beskattad, ha legat till grund för beskattning i verksamhetslandet, jfr. Skatteverkets ställningstagande Vad innebär "beskattas" i 3 kap.9 § inkomstskattelagen? (Dnr 131 337392-06/111).

Vad gäller förmåner uttrycker förarbetena att om inkomsten i sig är beskattad innefattas också förmåner som åtnjutits i verksamhetslandet i denna beskattning. Däremot synes inget formellt krav föreligga på att förmånen faktiskt har blivit beskattad där. Enligt Skatteverkets mening ska, för att sexmånadersregeln ska anses tillämplig i det fall en förmån inte beskattas i verksamhetslandet, detta bero på landets interna rätt och inte på att skattemyndigheten i verksamhetslandet inte haft kännedom om förmånen ifråga.

Även om den nya lagtexten inriktats på ett krav på faktisk beskattning talar förarbetena om att förmånen ska ha åtnjutits i verksamhetslandet. Detta innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, att förmån som åtnjutits i Sverige eller i tredje land inte kan omfattas av sexmånadersregeln. Förmånen ska dock inte beskattas i Sverige om faktisk beskattning skett i arbetslandet.

Lånedator.

Av redovisade förarbeten avseende förmån att använda datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk framgår att erbjudandet ska gälla hela den stadigvarande personalen på en arbetsplats samt att med arbetsplats så avses en naturligt avgränsad arbetsplatsenhet, geografiskt eller verksamhetsmässigt.

Av ovanstående kan man inte dra den slutsats att datorerbjudanden riktas till personer just med anledning av arbete i utlandet utan snarare att förmånen ska ges till anställda med arbete förlagt i Sverige. Något hinder, att i förekommande fall, rikta ett erbjudande även till personer som tjänstgör utomlands, finns inte uppställt i lagen och framgår ej heller av förarbetena. I sådana fall får förmånen anses utgiven med anledning av arbetet i utlandet. Detta bör gälla även om verksamheten i utlandet påbörjades efter att hyresavtalet ingicks.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att sexmånadersregeln omfattar även förmåner som åtnjutits i men inte beskattats i verksamhetslandet om detta beror på landets interna rätt och inte på grund av att skattemyndigheten i verksamhetslandet inte haft kännedom om förmånen ifråga samt att förmån av exempelvis dator, under vissa förutsättningar, kan omfattas av sexmånadersregeln.