Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2007-06-26

Dnr: 131 409443-07/111

1 Sammanfattning

 Denna skrivelse innehåller en sammanställning av ett antal frågor om säljarens och köparens status samt Skatteverkets svar på dessa.

 Skatteverket har tidigare i två skrivelser 2007-06-26, dnr 131 409261-07/111, och 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111, redogjort för sin syn på ett antal frågor i anledning av de nya reglerna som har kommit in till Skatteverket. Dessa skrivelser innefattade dels allmänna frågor om tillämpningen av de nya reglerna och dels frågor om vilka tjänster som omfattas av bestämmelserna.

 

2 Bakgrund

  Den 1 juli 2007 kommer nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn att träda ikraft.

 Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i dess nya lydelse, är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

 - en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller - en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

 De i 1 kap. 2 § andra stycket ML angivna tjänsterna är

 

1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till

- mark- och grundarbeten

- bygg- och anläggningsarbeten,

- bygginstallationer,

- slutbehandling av byggnader, eller

- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2. byggstädning, och

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

 Omvänd skattskyldighet kan bli tillämplig när ett företag tillhandahåller de särskilt angivna tjänsterna. Detta gäller oavsett om företaget är eller normalt inte är verksamt inom byggsektorn. Det avgörande är den tillhandahållna tjänstens karaktär och inte vilken verksamhet det säljande företaget normalt bedriver eller vilken SNI-kod det har åsatts. Omvänd skattskyldighet enligt de nya reglerna kan bli tillämplig oavsett om säljaren är ett svenskt eller ett utländskt företag.

 För att omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn ska bli tillämplig krävs att köparen är en näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som anges i bestämmelsen eller att han vidaresäljer den aktuella tjänsten till en sådan näringsidkare. Omvänd skattskyldighet kan bli tillämplig såväl för svenska köpare som för utländska. Den SNI-kod som köparen har åsatts har inte någon betydelse vid bedömningen av om denne är en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna. Avgörande är om köparen i sin verksamhet tillhandahåller de särskilt uppräknade tjänsterna eller som mellanman vidaresäljer inköpta byggtjänster till en sådan näringsidkare. Bestämmelsen gäller även för förvärvare som uteslutande utför de särskilt uppräknade tjänsterna med anlitande av underentreprenörer.

 I 5 kap. 4, 7 och 8 §§ ML finns bestämmelser om omsättningsland för tjänsterna. Tjänsterna måste vara omsatta inom landet för att beskattning ska ske i Sverige och reglerna om omvänd skattskyldighet ska kunna bli tillämpliga. I de följande frågeställningarna förutsätts i samtliga fall att tillhandahållna tjänster är omsatta i Sverige.

 De nya reglerna har föranlett många frågor till Skatteverket. Nedan besvaras ett antal frågor om säljarens och köparens status. Allmänna frågor om reglernas tillämpning samt frågor om vilka tjänster som omfattas har besvarats i två tidigare skrivelser, 2007-06-26, dnr 131 409261-07/111, och 2007-06-26, dnr 131 409437-07/111. Skatteverket har vidare, i skrivelser 2007-05-07, dnr 131 307716-07/111, samt 2007-05-07, dnr 131 307721-07/111, tagit ställning till hur reglerna ska tillämpas vid försäljning till staten respektive till en kommun.

 Fråga 1

Gäller de nya reglerna om omvänd skattskyldighet även för utländska byggföretag?

  Svar: Omvänd skattskyldighet gäller oavsett om köparen är ett svenskt eller ett utländskt företag, förutsatt att villkoren beträffande tjänstens art och beställarens karaktär är uppfyllda. Om ett utländskt byggföretag anlitar en underentreprenör för arbeten på fastighet i Sverige, måste det utländska företaget registrera sig till mervärdesskatt i Sverige och redovisa utgående mervärdesskatt på sitt förvärv. Om förvärvet görs för en verksamhet som medför skattskyldighet till eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan byggföretaget dra av motsvarande belopp som en ingående skatt.

 Omvänd skattskyldighet gäller sedan tidigare för utländska företags tillhandahållande av bl.a. byggtjänster i Sverige till någon som är registrerad till mervärdesskatt här. Den utländske företagaren kan dock ha begärt att bli skattskyldig för mervärdesskatten på dessa tillhandahållanden. Den möjligheten försvinner den 1 juli beträffande omsättning av byggtjänster till en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna. I sådana fall kommer obligatorisk omvänd skattskyldighet att gälla.

 Fråga 2

  Om mitt byggföretag utför en byggtjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet åt ett städbolag, ska jag då ta ut mervärdesskatt på fakturan?

  Svar: Om städbolaget i sin verksamhet "inte endast tillfälligt" tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna (t.ex. byggstädning) gäller omvänd skattskyldighet och mervärdesskatt ska inte tas ut. I annat fall ska mervärdesskatt tas ut på vanligt sätt.

 Motsvarande bedömning måste göras om köparen bedriver en annan typ av näringsverksamhet som kan tänkas innefatta att tillhandahålla tjänster som omfattas av reglerna. Som exempel kan nämnas företag som hyr ut maskiner med förare, företag som säljer byggmaterial och tillhandahåller egna snickare samt bemanningsföretag. Påpekas bör att även företag som bedriver helt andra typer av verksamheter omfattas av bestämmelserna om de mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Om du som tillhandahåller byggtjänster är osäker på om din köpare är en sådan förvärvare som omfattas av bestämmelserna eller inte bör du därför fråga köparen.

 Fråga 3

  Vi äger ett antal fastigheter och har egen personal anställd som utför fastighetsskötsel inkluderande mindre reparationer dels på de egna fastigheterna och dels på uppdrag av andra fastighetsägare. Är vårt företag en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna?

 Svar: Nej, fastighetsskötsel på uppdrag innefattas i kod 70329  enligt SNI 2002 och omfattas inte av reglerna. Denna kod innefattar bl.a. fastighetsskötsel inkluderande fastighetsdrift, städning och underhåll av lokalerna i en fastighet, kontroll av system för värme, ventilation och luftkonditionering samt fastighetsunderhåll innefattande mindre reparationer. Eftersom ni i er verksamhet inte tillhandahåller några tjänster som ingår i huvudgrupp 45 i SNI 2002, kommer omvänd skattskyldighet enligt de nya reglerna inte att bli tillämplig när ni förvärvar byggtjänster.

 Fråga 4

  Jag bedriver enskild näringsverksamhet och min huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla olika typer av byggtjänster. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla om jag t.ex. anlitar en snickare som underleverantör. Jag har för avsikt att låta utföra vissa renoveringsarbeten i min privata villa. Kommer omvänd skattskyldighet att gälla även för dessa förvärv, förutsatt att det rör sig om sådana tjänster som omfattas av de nya reglerna?

 Svar: Nej, reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, endast om köparen i sin näringsverksamhet förvärvar sådana tjänster som omfattas av reglerna. Om förvärven avser en villafastighet, eller en annan bostadsfastighet, som i sin helhet används av ägaren eller denne närstående för permanent- eller fritidsboende och som inte utgör en tillgång i näringsverksamheten, kommer omvänd skattskyldighet inte att bli tillämplig. Det byggföretag som säljer tjänsterna ska i dessa fall debitera mervärdesskatt på vanligt sätt.

 Fråga 5

 Vårt transportföretag utför huvudsakligen vägtransporter av gods med egna lastbilar. Vi har även några grävmaskiner som vi hyr ut med förare mot ersättning per tid. Vårt bolag har åsatts SNI-koden 60240. Innebär det att omvänd skattskyldighet inte kommer att bli tillämplig om vi köper byggtjänster t.ex. avseende våra garage?

  Svar: Avgörande för om omvänd skattskyldighet ska tillämpas är tjänstens art och om köparen är en sådan näringsidkare som avses i bestämmelserna. Den SNI-kod som förvärvaren har åsatts påverkar inte bedömningen av huruvida omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Eftersom ni i er verksamhet hyr ut grävmaskiner med förare per tid och detta är en sådan tjänst som omfattas av de nya reglerna kommer omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt att gälla när ni köper byggtjänster från en annan näringsidkare.

 Fråga 6

 En lantbrukare har i sin verksamhet en traktorgrävare. Han åtar sig ibland att utföra grävningsarbeten som omfattas av kod 45110. Dessa arbeten utgör en mycket liten del av hans verksamhet, men förkommer regelbundet under vissa delar av året. Under hösten 2007 kommer han att anlita en snickare för att utföra reparationer på en av hans stallbyggnader. Stallbyggnaden används endast i jordbruksverksamheten. Kommer omvänd skattskyldighet att gälla för de utförda tjänsterna?

  Svar: Enligt den nya bestämmelsen om omvänd skattskyldighet är den som förvärvar en sådan byggtjänst som anges i bestämmelsen skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) för den förvärvade tjänsten bl.a. om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster.

 I den aktuella bestämmelsen finns inte någon begränsning som innebär att omvänd skattskyldighet ska gälla endast i de fall då en sådan näringsidkare vidaresäljer den förvärvade tjänsten. Inte heller ska, enligt Skatteverkets uppfattning, bestämmelsen tolkas så att omvänd skattskyldighet endast blir tillämplig på de förvärv som avser den del av en näringsidkares verksamhet i vilken han tillhandahåller sådana tjänster som anges i bestämmelsen.

 Lantbrukaren utför i sin verksamhet grävningsarbeten. Tjänsterna utgör sådana mark- och grundarbeten som kommer att omfattas av den nya bestämmelsen. Eftersom dessa uppdrag utförs med viss regelbundenhet är lantbrukaren en sådan näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som kommer att omfattas av den nya bestämmelsen. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla när lantbrukaren i sin verksamhet från ett annat företag förvärvar sådana tjänster. Detta gäller även om förvärven avser t.ex. en stallbyggnad som endast används i jordbruksverksamheten.

   Fråga 7

  En ekonomisk förening för grävmaskinsföretag fakturerar kunderna för de grävningsarbeten som utförts av medlemsföretagen. Därefter sker en avräkning mellan den ekonomiska föreningen och respektive medlemsföretag. Grävningsarbetena omfattas av kod 45110 i SNI 2002.

 Kommer omvänd skattskyldighet att bli tillämplig för mervärdesskatten på de belopp som faktureras kunderna respektive på avräkningarna mellan föreningen och medlemsföretagen?

 Svar: Vid bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska tillämpas måste först konstateras om den ekonomiska föreningen säljer tjänsterna i eget namn eller fakturerar för grävmaskinsföretagens räkning.

 Om föreningen säljer tjänsterna i eget namn, innebär varje försäljning att det sker två omsättningar enligt ML, en omsättning mellan grävmaskinsföretaget och föreningen och en omsättning mellan föreningen och kunden. I så fall kommer omvänd skattskyldighet att gälla för mervärdesskatten på omsättningen mellan grävmaskinsföretaget och föreningen. Huruvida omvänd skattskyldighet gäller för mervärdesskatten på omsättningen mellan föreningen och kunden beror på om kunden är en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna eller inte.

 Om den ekonomiska föreningen däremot förmedlar tjänsterna i medlemmarnas namn och för deras räkning kommer förmedlingstjänsten inte att vara en sådan tjänst som omfattas av den nya bestämmelsen om omvänd skattskyldighet. Huruvida omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på omsättningen mellan grävmaskinsföretaget och kunden beror på om kunden är en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna eller inte.

 Fråga 8

 Ett företag som normalt inte säljer byggtjänster kommer i augusti 2007 att vidaresälja ett måleriarbete avseende en kontorsbyggnad till ett byggföretag. I oktober kommer företaget, i samband med renovering av företagets egna kontorslokaler, att förvärva ett antal byggtjänster som omfattas av de nya reglerna. Dessa byggtjänster kommer inte att vidaresäljas. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på de tjänster som företaget förvärvar i samband med renoveringen av de egna kontorslokalerna?

 Svar: Omvänd skattskyldighet ska gälla om förvärvaren är en

 - en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

- en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

 Den andra strecksatsen har tillkommit för att det inte ska vara möjligt att åstadkomma att omvänd skattskyldighet inte ska gälla genom att sätta in ett icke-byggföretag i en entreprenadkedja. En mellanman blir skattskyldig för förvärv av sådana tjänster som han vidaresäljer till ett "byggföretag". Enligt Skatteverkets uppfattning blir en sådan "mellanman" däremot inte skattskyldig för mervärdesskatten på byggtjänster som han inte vidaresäljer till ett byggföretag. Det har därvid inte någon betydelse om förvärven sker under samma räkenskapsår.

 I detta sammanhang bör dock noteras att om en sådan "mellanman" mer än tillfälligt vidaresäljer byggtjänster blir denne en sådan näringsidkare som omfattas av första strecksatsen. Omvänd skattskyldighet kommer då att gälla för mervärdesskatten på företagets förvärv av sådana byggtjänster som omfattas av bestämmelsen. Detta gäller även om byggtjänsten inte vidaresäljs.

 Fråga 9

  En snickare kommer i juli att utföra reparationer på en byggnad som ägs av ett byggföretag. Byggföretaget har drabbats av en skada som täcks av deras försäkring. Snickaren ska därför fakturera ett försäkringsbolag som ska stå för kostnaderna. Kommer omvänd skattskyldighet att bli tillämplig på snickarens tillhandahållande?

 Svar: Huruvida omvänd skattskyldighet enligt de nya reglerna blir tillämplig på ett tillhandahållande av en "byggtjänst" som betalas av ett försäkringsbolag beror på om försäkringsbolaget förvärvar tjänsten i eget namn, dvs. om avtalet avseende den tillhandahållna tjänsten har ingåtts mellan det säljande byggföretaget och försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som omfattas av reglerna eller vidaresäljer den aktuella byggtjänsten till en sådan näringsidkare blir omvänd skattskyldighet tillämplig när snickaren tillhandahåller byggtjänster till försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget inte brukar sälja byggtjänster (och inte heller vidaresäljer den aktuella tjänsten till ett byggföretag) gäller däremot inte omvänd skattskyldighet i de fall då försäkringsbolaget förvärvar tjänsten i eget namn.

 Om det är ett byggföretag som är skadelidande eller skadevållande och detta bolag förvärvar en byggtjänst för att åtgärda skadan kommer däremot omvänd skattskyldighet att gälla för tillhandahållandet. Detta gäller även om fakturan skickas till försäkringsbolaget på grund av att det är försäkringsbolaget som ska stå för kostnaden. Eftersom det är byggföretaget som är köpare av tjänsten ska dock fakturan vara utställd på byggföretaget. Byggföretagets registreringsnummer till mervärdesskatt ska anges i fakturan och det ska framgå att omvänd skattskyldighet gäller för tillhandahållandet. Det bör också noteras att för att köparen ska kunna fullgöra sin skyldighet att redovisa utgående skatt och i förekommande fall kunna göra avdrag för ingående skatt måste denne erhålla ett korrekt underlag.