Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2007-04-03

Dnr: 131 171768-07/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att om en aktieägare får teckna aktier till underpris i ett bolag på grund av innehav av aktier i ett annat bolag och det senare bolaget mot ersättning medverkar till aktieägarspridning, ska aktieägaren beskattas för denna förmån som utdelning.

Värdet av utdelningen är skillnaden, mellan det pris som allmänheten fått betala och det pris aktieägaren fått betala.

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringsrätten har den 17 oktober 2006 målnr 1493-06 fastställt ett förhandsbesked som innebär att aktieägare som på grund av innehav av aktier i ett bolag utan kostnad får aktier i ett annat bolag, ska anses få de senare aktierna genom utdelning. Denna förmån ska beskattas såsom utdelning.

Fråga har uppkommit om aktieägare som på motsvarande sätt på grund av aktier i ett bolag även får teckna aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet, ska beskattas för detta.

3 Gällande rätt m.m.

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) framgår att utdelning på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt.

Av RR 1989 ref. 101 framgår att med utdelning anses även bl.a. när ett bolag utan ersättning till underpris låter aktieägarna förvärva aktier i annat bolag. Det sker då en förmögenhetsöverföring från bolaget till dess aktieägare. I sådana fall brukar aktieägarna tilldelas inköpsrätter.

I RR 2006-10-17, målnr 1493-06 hade ett bolag, som frågeställaren ägde aktier i, som affärsidé att medverka till s.k. aktieägarspridning av aktier i andra bolag. Detta för att det senare bolaget ska uppfylla krav på visst minsta antal aktieägare inför notering på en handelsplats.

I det aktuella beslutet ansåg Skatterättsnämnden att både fysiska och juridiska personer ska beskattas såsom för utdelning i det fall som frågan avsåg. Regerings-rätten instämde i Skatterättsnämndens bedömning att utdelningsbeskattning ska ske.

Se även RÅ 1978 1:67 och RÅ 1985 not Aa 192.

4 Skatteverkets bedömning

Av Regeringsrättens dom 2006-10-17 målnr 1493-06 framgår att domstolen har ansett att utdelning även förelåg när ett bolag mot ersättning medverkar till att dess aktieägare får aktier i ett externt bolag utan någon kostnad.

Av RÅ 1989 ref. 101 går att utläsa att domstolen har ansett att det krävs en förmögenhets-över-föring från bolaget till dess aktieägare för att utdelning ska föreligga. I vissa fall kan det vara tillräckligt att bolaget mot ersättning eller genom exempelvis annan typ av affärsförhållande medverkar till att deras aktieägare berikas. Detta framgår bl.a. i RÅ 1985 not Aa 192.

Skatteverket anser att bedömningen i RR dom 2006-10-17 målnr 1493-06 ska tillämpas även då en aktieägare på grund av sitt aktieinnehav i ett bolag får förmånen att teckna aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet. Detta under förutsättning att bolaget som aktieägaren äger aktier i medverkar i spridningen av aktier i det andra bolaget.

Detta innebär att Skatteverket anser att om aktieägaren får teckna aktier på detta sätt ska skillnaden, mellan det pris som allmänheten fått betala och det pris aktieägaren fått betala, beskattas som utdelning.