Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2007-01-24

Dnr: 131 45224-07/111

1 Sammanfattning

Om ett underskott av tjänst uppkommer ett år ska det dras av nästföljande år genom s.k. rullning. För att avdraget, som gett upphov till underskottet, ska ha avsedd påverkan på den pensionsgrundande inkomsten (PGI), ska avdraget vid efterföljande års taxering dras av enligt samma regler som ursprungligen gällt för detta.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts hur ett underskott som uppkommit ett år ska hanteras vid efterföljande års taxering. Frågan har betydelse bl.a. för den skattskyldiges PGI och för reglerna om avdragsbegränsning.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 10 kap. 16 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229, IL) beräknas överskott eller underskott i inkomstslaget tjänst genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. Enligt andra stycket ska ett underskott som uppkommer vid beräkningen dras av som kostnad det följande beskattningsåret. Om det skulle uppkomma underskott även det andra året, ska det dras av som kostnad året därpå, osv. Underskott kan på så sätt rullas vidare till nästföljande år utan någon tidsbegränsning.

I 12 kap. 2 § IL finns bestämmelser om vilka beloppsgränser som gäller för utgifter som dras av i inkomstslaget tjänst.

Inkomster av anställning och annat förvärvsarbete är pensionsgrundande enligt bestämmelserna i 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP. Enligt 2 kap. 18 § LIP ska till grund för beräkning av en försäkrads PGI ett visst intjänandeår läggas hans taxering till statlig inkomstskatt för det året. Vid beräkning av en försäkrads PGI av anställning ska enligt 2 kap. 21 § LIP avdrag göras för kostnader som denne haft i arbetet om de överstiger visst belopp, f.n. 1000 kr.

4 Skatteverkets bedömning

Möjligheten till s.k. rullning infördes i samband med skattereformen 1990, mest för att åstadkomma ett enhetligt system för underskott gällande alla förvärvsinkomster. I inkomstslaget tjänst uppkommer underskott vid taxeringen mycket sällan. Det har i viss mån varit oklart hur underskottet ska hanteras vid rullning.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska ett avdrag som inte kunnat utnyttjas ett år och som gett upphov till ett underskott det året, i nästa års deklaration behandlas på samma sätt som föregående år. Därigenom kommer endast avdrag som avser kostnader i arbetet att minska PGI:n, även om det rullats vidare till ett senare år. Avdragsposten som gett upphov till ett underskott ska således föras in i motsvarande ruta som föregående år (eller i motsvarande rutor om underskottet orsakats av flera avdragsposter). Ett underskott som avser avdrag för ökade levnadskostnader (ruta 09 i deklarationen) kommer exempelvis inte att påverka PGI:n. Ett underskott som avser "övriga utgifter" (ruta 06 i deklarationen) kommer däremot att göra det. En följd av detta är att en avdragspost vid rullning kommer att träffas av den avdragsbegränsning som gäller för utgiften vid varje taxering som underskottet finns kvar.

Exempel

En reseledare har inte kunnat utnyttja rätt till avdrag för ökade levnadskostnader fullt ut. Uppkommet underskott av tjänst ska dras av i deklarationen för nästa år i motsvarande ruta, dvs. ruta 09. Eftersom avdraget inte avser kostnader i arbetet ska avdraget inte påverka PGI:n det andra året heller.