Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2006-11-14

Dnr: 131 671445-06/111

1 Sammanfattning

Avdrag för kostnad för körning med husbil i tjänsten ska medges med belopp motsvarande schablonavdrag för resor med egen bil.

Om husbilen används för övernattning i samband med tjänsteresor medges avdrag med de verkliga kostnader som belöper på bilens användning för logi. Vid beräkning av värdeminskningsavdrag i samband med husbilens användning vid övernattning i tjänsten ska 50 % av bilens anskaffningskostnad anses belöpa på boendedelen. Som avdragsgilla kostnader för logi räknas också de utgifter som har direkt samband med husbilens användning för boende vid tjänsteresor. Om den verkliga kostnaden för övernattningar i husbilen inte kan visas kan avdrag istället medges enligt schablon.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågor har uppkommit om avdragsrätt när husbilar används för körning i tjänsten. Ska avdrag medges enligt schablon eller med belopp motsvarande de verkliga kostnader som belöper på husbilens användning för resor i tjänsten?

Frågor har också uppkommit om vilket avdrag som kan medges när husbilen används vid övernattningar i samband med tjänsteresor.

3 Gällande rätt m.m.

Lagreglering

Enligt 12 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska utgifter för tjänsteresor med egen bil dras av med 1 krona och 80 öre för varje kilometer.

Enligt 2 § lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (ändrad lydelse genom SFS 2006:240 gällande från 1 maj 2006) avses med personbil även bilar som är permanent försedda med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme.

Av innehållet i 12 kap. 6 § IL framgår att ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han vistas utanför sin vanliga verksamhetsort ska dras av. Som ökade levnadskostnader räknas bl.a. utgifter för logi. I 12 kap. 13 § IL anges att utgift för logi ska dras av. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift han har haft, ska ett halvt maximibelopp per natt dras av vid tjänsteresa i Sverige och ett halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands.

Rättspraxis

Kammarrätten (KR) i Sundsvall har i en dom 2001-02-26 (mål nr 2503-2506-1998) prövat frågan om skattskyldigs avdragsrätt för ökade levnadskostnader för övernattningar i husbil i samband med tjänsteresor. I sina domskäl angav KR att det fick anses rimligt att den skattskyldige medgavs värdeminskningsavdrag för den del av bilens anskaffningskostnad som är att hänföra till boendedelen vid dessa tjänsteresor. Därutöver ansågs den skattskyldige vara berättigad till avdrag för styrkta kostnader för campingavgifter, kostnader för gasol till uppvärmning samt för kostnader för reparation av bilens boendedel. Avdrag för resekostnader med husbilen var inte uppe till prövning i målet.

4 Skatteverkets bedömning

Avdrag för resor

I 12 kap. 5 § IL anges att avdrag för tjänsteresor med egen bil ska medges enligt schablon. Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen. I vägtrafikkungörelsen (1972:603) görs bl.a. en indelning på personbilar, lastbilar och bussar.

I Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering s. 346 anges att avdragsschablonen torde omfatta bilar som är att anse som personbilar. Av 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner i dess nuvarande lydelse framgår att med personbil avses bl.a. husbilar. Eftersom husbilar betraktas som personbilar ska avdrag för tjänsteresor med husbilar medges enligt bestämmelserna i 12 kap. 5 § IL.

Avdrag för logi

I 12 kap. 6 och 13 §§ IL anges att avdrag för logi i samband med tjänsteresor kan medges antingen med belopp motsvarande faktisk utgift eller enligt schablon. Enligt Skatteverkets uppfattning innebär detta att avdrag för utgifter i samband med övernattning i husbil kan medges med belopp motsvarande faktisk utgift.

Ett problem när det gäller att beräkna den verkliga utgiften för husbilar är att bilen används dels som ett transportmedel dels för boende. Av det som sagts ovan framgår att när husbilen används för tjänsteresor ska avdrag för resorna medges med schablonbelopp. Detta innebär att när husbilen används vid tjänsteresor för såväl transport som vid övernattning så måste proportionering ske mellan bilens användning för transport resp. logi.

Vid beräkningen av faktisk utgift för logi ska enligt Skatteverkets uppfattning 50 % av husbilens anskaffningskostnad anses belöpa på boendedelen. Detta innebär att den skattskyldige är berättigad till förslitningsavdrag (värdeminskningsavdrag) beräknat på ett underlag av 50 % av husbilens anskaffningskostnad i förhållande till bilens användning i tjänsten. När det gäller övriga kostnader utöver värdeminskningsavdrag är den skattskyldige berättigad till avdrag motsvarande de utgifter som är direkt hänförliga till husbilens användning för boende i samband med tjänsteresorna som exempelvis campingavgifter och utgifter för gasol m.m.

Om den skattskyldige inte kan visa den verkliga utgiften när övernattningen skett i husbil kan avdrag istället medges enligt schablon.