Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2006-11-20 Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt
2006-04-04 Skatteplikt och skattskyldighet vid kommuns vidareuthyrning av fastighet till staten, annan kommun och kommunalförbund
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2006-01-18 Utövande konstnärer m.m.
2006-12-06 Inneliggande lager och redovisning av intäkter
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2006-12-13 Avdragsrätt för mervärdesskatt avseende husbilar med anledning av omklassificering av sådana fordon
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2006-12-13 Fast etableringsställe
2006-02-28 Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2006-06-04 Begreppet "Tjänsteexport" i ettårsregeln och myndigheters verksamhet inom ramen för EU:s s.k. twinningprogram
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2006-09-21 Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet som bedrivs i annat EES-land
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2006-10-09 Studentbostäder
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2006-01-12 Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2006-05-08 Olika former av voucher
2006-02-28 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2006-03-28 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2006-12-19 Leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2006-07-05 Turistförsäljning
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2006-09-11 Omsättningsland i samband med monteringsleveranser
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2006-07-07 Omsättningsland för tjänster i samband med mässa
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2006-12-18 Social omsorg
2006-06-21 Hur beaktas ”överlön” till företagsledares make när det gäller löneunderlag?
2006-03-08 Mervärdesskatt på avbeställningsskydd och avbokningsavgifter vid hotell- och stugbokningar
2006-10-24 Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL
2006-05-17 Indelning av djursjukhus
2006-07-05 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2006-01-13 Krav på underlag vid valutaväxling
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning Skriv innehåll.
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2006-06-01 Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2006-05-19 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 § IL