OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2014:527

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012 ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN INDIEN

Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering, nedan kallade de avtalsslutande staterna, som önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har kommit överens om följande:

AVDELNING I

ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. Vid tillämpningen av denna konvention gäller följande definitioner:

a) "lagstiftning": de lagar och andra bestämmelser som anges i artikel 2,

b) "behörig myndighet": med avseende på Indien, Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) [ministeriet för Indiens internationella relationer], och med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

c) "behörig institution": med avseende på Indien, Employees' Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond], och med avseende på Sverige, den institution som ansvarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen,

d) "försäkringsperiod": varje avgiftsperiod, försäkringsperiod eller bosättningsperiod som tillämpas för att förvärva rätt till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning,

e) "förmån": varje förmån som anges i den lagstiftning som avses i artikel 2.

2. Varje ord och uttryck som inte definieras i punkt 1 i denna artikel ska ges den innebörd som de har i den tilllämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Lagstiftning på vilken

konventionen ska tillämpas

1. Denna konvention gäller:

a) i fråga om Indien, all lagstiftning om

i. ålderspension och efterlevandepension för arbetstagare, och

ii. varaktig fullständig invalidpension för arbetstagare,

b) i fråga om Sverige, all lagstiftning om

i. sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii. inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, samt

iii. efterlevandepension och efterlevandestöd.

2. Denna konvention ska också gälla all lagstiftning som syftar till att ändra eller utvidga den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna artikel.

3. Denna konvention ska vidare gälla all lagstiftning som utvidgar de befintliga systemen till att omfatta nya grupper av förmånstagare, såvida inte den avtalsslutande stat som har ändrat sin lagstiftning i detta avseende har framfört invändningar mot att inbegripa sådana nya grupper av förmånstagare till den andra staten senast sex månader efter att nämnda lagstiftning offentliggjorts.

4. Denna konvention ska inte gälla lagstiftning som syftar till att inrätta en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter enas om denna tillämpning.

Artikel 3

Personer som omfattas av konventionen

Om inget annat anges, ska denna konvention gälla varje person som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna och andra personer som härleder rättigheter från en sådan person.

Artikel 4

Likabehandling

Om inget annat föreskrivs i denna konvention, ska de personer som avses i artikel 3, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, likställas med statens egna medborgare.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om inget annat anges i denna konvention, ska en avtalsslutande stat inte minska eller ändra förmåner som förvärvats i enlighet med dess lagstiftning endast på grundval av att förmånstagaren vistas eller är bosatt inom den andra avtalsslutande statens territorium.

2. Förmåner som betalas ut enligt denna konvention ska också betalas ut när en förmånsberättigad person är bosatt inom en tredje stats territorium.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 6

Allmän bestämmelse

Om inget annat föreskrivs i artiklarna 7-11 i denna konvention, ska en arbetstagare som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium när det gäller det arbetet enbart omfattas av den statens lagstiftning.

Artikel 7

Utsändning

En person som normalt arbetar som anställd i en avtalsslutande stat hos en arbetsgivare som normalt bedriver verksamhet där ska, när arbetsgivaren sänder ut personen för att för denna arbetsgivares räkning utföra ett arbete i den andra avtalsslutande staten, fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten, under förutsättning att detta arbete inte förväntas vara längre än 24 månader. Om arbetet fortsätter efter 24 månader får de behöriga institutionerna komma överens om att den utsände får fortsätta att omfattas av den förstnämnda statens lagstiftning under ytterligare 24 månader. Detta gäller endast om institutionerna har träffat en sådan överenskommelse innan den första perioden om 24 månader har löpt ut.

Artikel 8

Statligt anställda, personal vid beskickningar och konsulära myndigheter

1. Statligt anställda eller personer som behandlas som sådana enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat, som inte omfattas av punkt 2 i denna artikel, och som sänds ut för att arbeta i den andra avtalsslutande staten, ska enbart omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten.

2. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

Artikel 9

Resande personal

1. En person som är anställd på ett flygplan i internationell trafik och som annars skulle omfattas av båda de avtalsslutande staternas lagstiftning, ska omfattas av lagstiftningen i den stat där arbetsgivaren har sitt säte.

2. En person som är anställd på ett fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagga fartyget för.

Artikel 10

Undantag

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna får komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6-9 för vissa personer eller grupper av personer, under förutsättning att de berörda personerna omfattas av lagstiftningen i en avtalsslutande stat.

Artikel 11

Medföljande make och barn

Medföljande make och barn under 18 år till en arbetstagare som är anställd i en avtalsslutande stat och omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7, punkt 1 i artikel 8 eller artikel 10 ska omfattas av den senare statens lagstiftning, om de inte själva förvärvsarbetar i den förstnämnda staten.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM

FÖRMÅNER

Artikel 12

Sammanläggning av

försäkringsperioder

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt lagstiftningen i de två avtalsslutande staterna ska den behöriga institutionen i var och en av staterna, i samband med fastställandet av rätten till en förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta försäkringsperioder enligt lagstiftningen i den andra staten, förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning.

2. För en person som efter sammanläggning av försäkringsperioder enligt båda staternas lagstiftning enligt punkt 1 inte är berättigad till en förmån, ska rätten till denna förmån fastställas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket de båda avtalsslutande staterna har gällande konventioner om social trygghet, om det i nämnda konventioner finns bestämmelser om sammanläggning av perioder och dessa bestämmelser gäller för personen i fråga.

Artikel 13

Bestämmelser om förmåner

enligt indisk lagstiftning

1. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande- eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning utan sammanläggning, ska Indiens behöriga institution beräkna rätten till förmånen direkt på grundval av de försäkringsperioder som fullgjorts i Indien och uteslutande enligt indisk lagstiftning.

2. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande- eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning, och den rätten har uppkommit uteslutande genom att sammanläggningen av försäkringsperioderna beaktats enligt artikel 12, gäller följande bestämmelser:

a) Indiens behöriga institution ska beräkna det teoretiska beloppet för förmånen som om samtliga försäkringsperioder som fullgjorts i enlighet med de båda avtalsslutande staternas lagstiftning uteslutande har fullgjorts enligt indisk lagstiftning.

b) Indiens behöriga institution ska sedan beräkna det belopp som ska betalas ut på grundval av det belopp som anges i a, i förhållande till försäkringsperiodernas längd enligt indisk lagstiftning, i jämförelse med den sammanlagda längden av alla försäkringsperioder som beräknats i a.

3. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss verksamhet för att vissa ålders-, efterlevande- och invalidförmåner ska kunna beviljas, ska enbart försäkringsperioder som fullgjorts eller erkänts som likvärdiga inom ramen för samma verksamhet i Sverige sammanläggas för rätt till dessa förmåner.

4. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss verksamhet, och dessa perioder inte ger rätt till nämnda förmåner, ska nämnda perioder betraktas som giltiga för att bestämma de förmåner som lämnas i det allmänna systemet för anställda personer.

Artikel 14

Bestämmelser om förmåner

enligt svensk lagstiftning

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

2. Vid fastställande av rät-ten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska försäkring enligt indisk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under tid då svensk lagstiftning var tilllämplig beaktas.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspension i form av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel 12, ska enbart försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

5. Bestämmelserna i artikel 5 ska inte tillämpas på följande förmåner:

i) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning, och

ii) garantipensioner och efterlevandestöd.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Tillämpningsöverens-

kommelse

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är nödvändiga för att tilllämpa denna konvention fastställs.

2. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen i var och en av de avtalsslutande staterna ska anges i tilllämpningsöverenskommelsen.

Artikel 16

Administrativt samarbete

1. Vid tillämpningen av denna konvention ska de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna bistå varandra i fråga om fastställandet av rätt till eller utbetalning av varje förmån enligt denna konvention, som de skulle ha gjort vid tillämpning av sin egen lagstiftning. Det bistånd som åsyftas i denna artikel ska ges utan ömsesidig ersättning för kostnader.

2. I de fall det enligt lagstiftningen i endera av de avtalsslutande staterna föreskrivs att varje dokument som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis, från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande dokument som ges in till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid tillämpningen av denna konvention.

3. Dokument och intyg som måste visas upp vid tillämpning av denna konvention ska undantas från legalisering av diplomatisk eller konsulär myndighet. Kopior av dokument som är bestyrkta som exakta kopior av en behörig institution i en avtalsslutande stat ska betraktas som bestyrkta och exakta kopior av den andra avtalsslutande statens behöriga institution, utan ytterligare bestyrkande.

4. Vid tillämpningen av denna konvention får de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna kommunicera direkt med varandra och med enskilda, oavsett var dessa är bosatta. Denna kommunikation får ske på engelska.

5. De behöriga myndigheter och behöriga institutioner som ansvarar för tillämpningen av denna konvention ska snarast delge varandra alla uppgifter om åtgärder de vidtagit för att tillämpa denna konvention samt om ändringar i deras respektive lagstiftning, i den mån sådana ändringar påverkar tillämpningen av konventionen.

6. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, som ska anges närmare i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 17

Ansökningar, meddelanden

och överklaganden

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden, som enligt lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska ges in till en behörig myndighet eller en behörig institution i denna stat inom en föreskriven tid, ska anses ha kommit in i tid och på angivet datum, om de ges in inom samma föreskrivna tid till en behörig myndighet eller en behörig institution i den andra avtalsslutande staten. I detta fall ska ansökningarna, meddelandena eller överklagandena utan dröjsmål översändas till den behöriga myndigheten eller institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. En ansökan om förmåner enligt lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska också anses vara en ansökan om en förmån av samma slag enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, under förutsättning att den sökande så önskar och tillhandahåller uppgifter som anger att försäkringsperioder har fullgjorts i enlighet med den andra avtalsslutande statens lagstiftning.

Artikel 18

Sekretessbelagda uppgifter

Om inget annat föreskrivs i de nationella lagarna och andra bestämmelserna i en avtalsslutande stat ska uppgifter om en enskild person, som i enlighet med denna konvention vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i denna stat av den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten, uteslutande användas för tillämpning av denna konvention och den lagstiftning som denna konvention omfattas av. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution i en avtalsslutande stat ska behandlas i enlighet med nationella lagar och andra bestämmelser i nämnda stat om skydd för uppgifter av privat och konfidentiell natur.

Artikel 19

Utbetalning av förmåner

1. Den behöriga institutionen ska betala ut förmånerna direkt till förmånstagarna utan avdrag för administrativa kostnader.

2. Utbetalningar till den andra avtalsslutande staten med anledning av denna konvention ska göras i fritt konvertibel valuta.

3. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalning, remittering eller överföring av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att trygga betalning av penningmedel som ska betalas ut i enlighet med denna konvention.

Artikel 20

Tvistlösning

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska i möjligaste mån lösa problem som kan uppstå i fråga om tolkning eller tillämpning av denna konvention i enlighet med dess syfte och grundläggande principer.

2. De avtalsslutande staterna ska utan dröjsmål samråda på begäran av endera staten om frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 1.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1. Denna konvention grundar ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.

2. Denna konvention ska också tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande.

3. Samtliga försäkringsperioder som fullgjorts enligt en av de avtalsslutande staternas lagstiftning före konventionens ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i denna konvention.

4. Tillämpningen av denna konvention ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före ikraftträdandet.

Artikel 22

Ändring av konventionen

Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring av denna konvention. En ändring får genomföras efter samråd och överenskommelse.

Artikel 23

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den månad när vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten har tagit emot skriftlig underrättelse om att alla villkor för konventionens ikraftträdande har fullgjorts.

2. Detsamma gäller om konventionen ändras i enlighet med artikel 22.

Artikel 24

Konventionens varaktighet och upphörande

1. Denna konvention ska gälla utan tidsbegränsning.

2. Denna konvention kan sägas upp av vardera avtalsslutande staten genom skriftligt meddelande tolv månader i förväg till den andra avtalsslutande staten.

3. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tilllämpas på förmåner som redan har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör de avtalsslutande staterna hur det ska förfaras med rättigheter under förvärvande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad den 26 november 2012 i New Delhi i två exemplar på språken svenska, hindi och engelska, vilka alla är lika giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar av detta avtal ska den engelska texten gälla.

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as the Contracting States, wishing to arrange the mutual relations between the two States in the field of social security, have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the implementation of this Agreement:

a) the term "legislation" means: the laws and regulations specified in Article 2;

b) the term "competent authority" means: as regards India: the Ministry of Overseas Indian Affairs, and as regards Sweden: the Government or the authority nominated by the Government;

c) the term "competent institution" means: as regards India: the Employees' Provident Fund Organization, and as regards Sweden: the institution responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

d) the term "insurance period" means: any period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of a Contracting State;

e) the term "benefit" means: any of the benefits specified in the legislation referred to in Article 2.

2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation.

Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall apply:

a) as regards India, to all legislation concerning:

i. old-age and survivors' pension for employed persons; and

ii. the permanent total disablement pension for employed persons;

b) as regards Sweden, to all legislation concerning:

i. sickness compensation and activity compensation;

ii. income-based old-age pensions and guarantee pensions; and

iii. survivors' pension and surviving children's allowance.

2. This Agreement shall also apply to all legislation which will amend or extend the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. It shall apply to any legislation which will extend the existing schemes to new categories of beneficiaries, unless, in this respect, the Contracting State which has amended its legislation notifies the other Contracting State within six months of the official publication of the said legislation of its objections to the inclusion of such new categories of beneficiaries.

4. This Agreement shall not apply to legislation that establish a new social security branch, unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation of either of the Contracting States, and other persons who derive rights from such person.

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting State, the persons specified in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise specified in this Agreement, a Contracting State shall not reduce or modify benefits acquired under its legislation solely on the ground that the beneficiary stays or resides in the territory of the other Contracting State.

2. Benefits payable under this Agreement shall also be paid when a person eligible for such a benefit, resides in the territory of a third State.

PART II

PROVISIONS

CONCERNING THE

APPLICABLE LEGISLATION

Article 6

General Provision

Unless otherwise provided in Articles 7-11 of this Agreement, a person who works as an employee in the territory of a Contracting State shall, with respect to that employment, be subject only to the legislation of that Contracting State.

Article 7

Posting

A person who normally pursues an activity as an employed person in a Contracting State on behalf of an employer which normally carries out its activities there and who is posted by that employer to the other Contracting State to perform work on that employer's behalf, shall remain subject to the legislation of the former Contracting State, provided that the anticipated duration of such work does not exceed 2 years. If the work will continue beyond 2 years, the competent institutions of both Contracting States may agree, before the end of the first period of 2 years, that the employee, for a further period of not more than 2 years, shall remain subject to the legislation of the first Contracting State.

Article 8

Civil Servants, Members of

Diplomatic Missions and

Consular Posts

1. Civil servants or persons treated as such according to the legislation of one Contracting State to whom paragraph 2 of this Article does not apply and who are sent to work in the territory of the other Contracting State are subject only to the legislation of the first Contracting State.

2. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

Article 9

Travelling Personnel

1. A person being employed on an aircraft in international traffic who would otherwise be covered by the legislation of both Contracting States, shall be subject to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer has its registered office.

2. A person who works as an employee on board a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of that Contracting State.

Article 10

Exceptions

The competent authorities or the competent institutions of the two Contracting States may agree to grant an exception to the provisions of Articles 6 through 9 with respect to individual persons or categories of persons, provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting State.

Article 11

Accompanying Spouse and

Children

The accompanying spouse or children under the age of 18 of a person who works in the territory of one Contracting State and who is subject to the legislation of the other Contracting State in accordance with Article 7, paragraph 1 of Article 8 or Article 10, shall be subject to the legislation of the latter Contracting State unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting State.

PART III

PROVISIONS ON

BENEFITS

Article 12

Aggregation of Insurance

Periods

1. When insurance periods have been completed under the legislation of the two Contracting States, the competent institution of each Contracting State shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, insurance periods under the legislation of the other Contracting State, provided that such insurance periods do not overlap with insurance periods under its legislation.

2. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the insurance periods under the legislation of the Contracting States, aggregated as provided in paragraph 1, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by aggregating these periods with insurance periods completed under the legislation of a third state, with which both Contracting States are bound by social security agreements which provide for the aggregation of periods for that person.

Article 13

Provisions concerning

Benefits under Indian

Legislation

1. If a person is entitled to an old-age, survivors' or disablement benefit under the Indian legislation without necessarily proceeding to aggregation, the Indian competent institution shall calculate the benefit entitlement directly on the basis of the insurance periods completed in India and only under the Indian legislation.

2. If a person is entitled to an old-age, survivors' or disablement benefit by virtue of the Indian legislation, with the right being created solely by taking the aggregation of the insurance periods into account pursuant to Article 12 the following rules apply:

a) the Indian competent institution shall calculate the theoretical amount of the benefit due as if all the insurance periods completed according to the two Contracting States' legislations were exclusively completed under the Indian legislation;

b) the Indian competent institution shall then calculate the amount due, on the basis of the amount specified under a), in proportion to the duration of the insurance periods under its legislation, in relation to the duration of all insurance periods accounted under a).

3. If the Indian legislation subordinates the granting of certain old-age, survivors' and disablement benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, only insurance periods completed or recognized as equivalent in the same occupation in Sweden shall be aggregated for admission to entitlement to these benefits.

4. If the Indian legislation subordinates the granting of certain benefits to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, and when these periods do not result in entitlement to the said benefits, the said periods shall be considered valid for the determination of the benefits provided for in the general scheme of employed persons.

Article 14

Provisions concerning

Benefits under the Swedish

Legislation

1. The provisions on aggregation in Article 12 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation. 2. When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, coverage under Indian legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

3. When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

4. When calculating the amount of the income-based old-age pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with Article 12, only insurance periods completed under the Swedish legislation, shall be taken into account.

5. The provisions of Article 5 shall not apply to the following benefits;

i) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation; and

ii) guarantee pensions and surviving children's allowance.

PART IV

MISCELLANEOUS

PROVISIONS

Article 15

Administrative Arrangement

1. The competent authorities of the Contracting States shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary for the implementation of this Agreement. 2. The competent institutions and liaison bodies of each Contracting State shall be specified in the Administrative Arrangement.

Article 16

Administrative Collaboration

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities as well as the competent institutions of both Contracting States shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or payment of any benefit under this Agreement as they would for the application of their own legislation. The assistance referred to in this Article shall be provided without mutual reimbursement of costs.

2. Where the legislation of one Contracting State provides that any document which is submitted to the competent authority or institution of that Contracting State shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the competent authority or institution of the other Contracting State in the application of this Agreement.

3. Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities. Copies of documents which are certified as true and exact copies by a competent institution of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the competent institution of the other Contracting State, without further certification.

4. For the implementation of this Agreement, the competent authorities and institutions of the Contracting States may communicate directly with each other as well as with any person, regardless of the residence of such persons. Such communication may be made in English.

5. The competent authorities and institutions responsible for the application of this Agreement, shall communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

6. The competent institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

Article 17

Claims, Notices and Appeals

1. Claims, notices or appeals which, according to the legislation of one of the Contracting States, should have been submitted within a specified period to the competent authority or institution of that Contracting State, shall be considered to be filed on time and on the given date if they are presented within the same specified period to the competent authority or institution of the other Contracting State. In this case, the claims, notices or appeals must be sent without delay to the competent authority or institution of the former Contracting State.

2. An application for benefits under the legislation of one Contracting State shall be deemed to be also an application for a benefit of same nature under the legislation of the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that insurance periods have been completed under the legislation of the other Contracting State.

Article 18

Confidentiality of Information

Unless otherwise required by the national laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the competent authority or institution of that Contracting State by the competent authority or institution of the other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. Such information received by a competent authority or institution of a Contracting State shall be governed by the national laws and regulations of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

Article 19

Payment of Benefits

1. The competent institution shall directly pay the benefits to the beneficiaries without any deduction for administrative expenses.

2. Payments into the other Contracting State arising from this Agreement shall be effected in freely convertible currency.

3. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the Contracting State, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement.

Article 20

Resolution of Disputes

1. The competent authorities of the Contracting States shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirit and fundamental principles.

2. The Contracting States shall consult each other promptly at the request of either Contracting State concerning matters, which have not been resolved by the competent authorities in accordance with paragraph 1.

PART V

TRANSITIONAL AND

FINAL PROVISIONS

Article 21

Transitional Provisions

1. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

2. This Agreement shall also apply to events, which occurred prior to its entry into force.

3. All insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.

4. The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a benefit to which entitlement was established prior to its entry into force.

Article 22

Revision of or Amendment to

the Agreement

Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Agreement. Such revision or amendment may be made after mutual consultation and agreement.

Article 23

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting State has received from the other Contracting State written notification that it has complied with all domestic requirements for its entry into force.

2. The same procedure applies if the Agreement is revised or amended according to Article 22.

Article 24

Duration and Termination of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration.

2. This Agreement may be terminated by either of the Contracting State giving a twelve months notice in writing to the other Contracting State.

3. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting States shall make arrangements to deal with rights in the process of being acquired.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on 26 November 2012, in two originals, each in the Swedish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REBUBLIKEN INDIENS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Vayalar Ravi